Quantcast
< sekcia Ekonomika

Nezabudnite na povinný zápis konečného užívateľa výhod

Posledný deň zostáva občanom na podanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2015. Na snímke občania vypisujú daňové priznania na Daňovom úrade v Trenčíne, 31. marca 2016. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Povinnosť zápisu KUV sa tak netýka len obchodných spoločností zapisovaných do obchodného registra, ale aj právnických osôb pôsobiacich v neziskovom sektore.

Bratislava 5. decembra (TASR) - Každá právnická osoba zapísaná v obchodnom registri má už len pár dní na to, aby podala žiadosť na zápis tzv. konečného užívateľa výhod. Týka sa to väčšiny firiem, najmä tých, ktoré vznikli ešte pred účinnosťou tohto nariadenia. Tým, čo tak neurobia, hrozí pokuta až do výšky 3310 eur.

Štát si túto lehotu predĺžil do júna 2020, pretože registrové súdy nestíhajú, čo môže niektorých podnikateľov zmiasť. Pre nich stále platí, že podať a vykonať zápis konečného užívateľa výhod je možné len do 31. decembra tohto roka.

"Medzičasom bola prijatá novela, ktorá zjednodušila definíciu konečného užívateľa výhod (KUV). Sú to členovia štatutárneho orgánu spoločnosti – konatelia alebo členovia predstavenstva. Iní členovia vrcholového manažmentu sa za takúto osobu považujú len vtedy, ak ňou podľa definície KUV nie je žiadna iná z fyzických osôb," vysvetľuje Štěpán Štarha z právnickej kancelárie Havel&Partners.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, ako aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Ide najmä o fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel aspoň 25 % v právnickej osobe, má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo činnosti právnickej osoby, alebo ktorá právnickú osobu priamo či nepriamo ovláda (napríklad má právo vymenovať alebo odvolať štatutárne orgány spoločnosti).

"Za KUV sa považuje aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií," dopĺňa Štarha.

Povinnosť zápisu KUV sa tak netýka len obchodných spoločností zapisovaných do obchodného registra, ale aj právnických osôb pôsobiacich v neziskovom sektore, t.j. nadácií, neziskových organizácií a neinvestičných fondov.

Firmy sú povinné uviesť konečných užívateľov výhod aj v prípade, ak je medzi spoločníkmi aj zahraničná firma s podielom nad 25 %. "Naopak, vyňaté z tejto povinnosti sú právnické osoby, ktoré sú subjektom verejnej správy alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ako aj subjekty zapísané v registri partnerov verejného sektora," dodáva Štarha.

Podľa neho firmy by si mali dať pozor, aby si nezamenili povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra so zápisom do osobitného registra partnerov verejného sektora. Ide o dve odlišné zákonné povinnosti. V osobitnom registri partnerov verejného sektora sú povinne zapísané spoločnosti, ktoré obchodujú so štátom alebo prijímajú verejné prostriedky na Slovensku a ich údaje sú verejné.

Ak sa údaje konečného užívateľa výhod zmenia, napríklad po uzavretí manželstva priezvisko alebo adresa trvalého pobytu, bezodkladne je potrebné každú zmenu nahlásiť a aktualizovať. Údaje nie sú verejne prístupné, a teda nebudú ani súčasťou bežných výpisov z obchodného, prípadne iného registra. Údaje o KUV môžu dostať len vybrané subjekty verejnej správy, prípadne osoba, ktorá preukáže odôvodnený legitímny záujem.