< sekcia Ekonomika

Územný plán by podľa nového zákona mali mať všetky obce

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Ďurčo

Nový predpis má spolu so zákonom o výstavbe nahradiť súčasne platný zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) platný už od roku 1976.

Bratislava 11. októbra (TASR) – Každá obec by mala mať odborne spracovaný územný plán, ktorý prispeje k zlepšeniu života obyvateľov, k ochrane prírodných daností, kultúrneho dedičstva a zavedie poriadok do územia. S povinnosťou vypracovať územný plán pre všetky obce počíta nový zákon o územnom plánovaní, o ktorom bude v pondelok (14. 10.) rokovať Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR. V súčasnosti má územný plán spracovaný necelá polovina slovenských obcí.

Nový predpis má spolu so zákonom o výstavbe nahradiť súčasne platný zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) platný už od roku 1976. "Nové zmeny v zákone vyvolali potrebu nového zákona už v 90. rokoch, a tak od roku 2014 bolo niekoľko pokusov pripraviť nový stavebný zákon," uviedlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v dôvodovej správe k predloženej legislatíve.

Okrem povinnosti vypracovať územný plán predkladaná legislatíva obmedzuje v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie doterajšiu sústavu územnoplánovacích podkladov len na územnotechnické podklady a územnú štúdiu, dáva dôraz na urbanistické, krajinné a environmentálne zásady organizácie územia a jeho využívania udržateľným spôsobom. Pri príprave Koncepcie územného rozvoja Slovenska, územného plánu regiónu a územného plánu obce budú musieť byť posúdené ich predpokladané vplyvy na životné prostredie.

Zmenou oproti súčasnej legislatíve je aj zavedenie nového inštitútu, ktorým je územné stanovisko. Ide o novú činnosť obce, prípadne okresného úradu, ako orgánov územného plánovania. Územné stanovisko nie je územným rozhodnutím podľa súčasného stavebného zákona. Je to iba stanovisko orgánu územného plánovania k vydaniu stavebného súhlasu alebo inej činnosti podľa osobitných predpisov. Územné stanovisko je jedným z požadovaných podkladov k rozhodnutiu o stavebnom zámere na uskutočnenie stavebných prác alebo činnosti, ale aj pri projektovaní stavieb.