Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. marec 2024Meniny má Kazimír
< sekcia Ekonomika

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie k legislatívnym zmenám

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie Foto: Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

Nové zákony v oblasti geodézie, kartografie a katastra hrozia nižšou kvalitou a ústupom z presnosti, pripravované zmeny ohrozujú hodnovernosť údajov katastra.

Bratislava 22. apríla (OTS) - Pripravované návrhy katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a novela zákona o komore geodetov a kartografov ohrozujú ochranu vlastníctva nehnuteľného majetku a hodnovernosť údajov katastra pre ďalšie generácie.

Nová legislatíva znižuje kvalitu odbornej práce geodetov, ustupuje z presnosti, ktorú dnes umožňuje technológia GPS, umelo a nelogicky oddeľuje geodéziu a kartografiu od katastra, zvyšuje pokuty za priestupky a správne poplatky a zvyšuje nároky na štátny rozpočet. Zároveň oceňujeme jej pozitívny prínos hlavne v tom, že vytvára pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb katastra nehnuteľností pre verejnosť, orgány štátnej a verejnej správy a samosprávy, zjednocuje vedenie evidencie nehnuteľností v rámci celého Slovenska, zjednodušuje vykonávanie zmien už evidovaných údajov v katastri a zefektívňuje konania v katastri.

Názov rezortu však nie je náhodný a prakticky znamená, že najskôr geodézia zmeria pozemok na zemskom povrchu, potom kartografia premietne pozemok do roviny mapy a tak vznikne parcela. Potom nastupuje kataster, ktorý eviduje parcely a iné nehnuteľnosti a právne vzťahy k nim. Preto kataster nemožno odtrhnúť od geodézie a kartografie. Práve geodézia a kartografia určujú, ako bude vyzerať, respektíve aký kvalitný bude kataster. Kataster a hodnovernosť jeho grafických údajov vždy bola a bude hlavne vecou geodézie a kartografie.

Správne merať je možné len so správnym metrom a tým sú pre nás geodetov geodetické základy. Etalón - jednotný "meter" novátorsky zaviedli geodeti hneď po vzniku ČSR v roku 1918 na základe technických možností vtedajšej doby. Dnes, takmer 100 rokov neskôr, sú naše technické možnosti neporovnateľne presnejšie. Vďaka GPS vieme, že tento meter je potrebné opraviť. Preto sme v roku 2009 pozitívne privítali legislatívne zmeny úradu k jeho náprave. O to nepochopiteľnejšie sú pre nás predložené zákony, ktoré znamenajú návrat späť. Pýtame sa! Čo sa stalo? Komu prekáža jednotný etalón, kompatibilný s civilizovanou Európou? Z hľadiska budúcnosti je nevyhnutné staré mapy nahradiť novými nielen tým, že ich prenesieme do počítača, ale aj každodenným novým kvalitnejším meraním s novým jednotným metrom na celom území Slovenska. Toto je veľká výzva pre spoločnosť, štát a každého vlastníka nehnuteľnosti, aby sme týmto garantovali hodnovernosť údajov katastra pre ďalšie generácie.

Trojica pripravovaných právnych úprav sa v technologických postupoch vracia späť a konzervuje postupy z roku 1918. Pripravené zmeny prinášajú ústup z presnosti a ustrnutie katastra na starých technických princípoch spred 100 rokov. V súčasnosti až 50 percent územia Slovenska využíva katastrálne mapy, ktorých pôvod siaha pred rok 1918, a ktoré vykazujú chyby až niekoľko metrov. To prináša problémy s majetkovoprávnymi vysporiadaniami pri výstavbe diaľnic, železníc, priemyselných parkov, rozvojoch obcí, keď výsledky geodetických prác pre kataster sú kvôli nízkej kvalite pre ostatné geodetické aplikácie využiteľné len s ťažkosťami. Geodézia a kartografia dnes slúži nielen katastru nehnuteľností ale aj stavebníctvu, inžinierskej geodézii a hlavne investičnej výstavbe a preto považujeme za samozrejmé, že navrhnuté zákony vytvoria moderný legislatívny a technický rámec zodpovedajúci presnosťou požiadavkám aplikačnej praxe.

Zákon o geodézii a kartografii má len 28 paragrafov, napriek tomu je k nim evidovaných 392 pripomienok, z toho 197 zásadných. Katastrálny zákon má spolu 113 paragrafov. K nim majú odborníci 694 pripomienok, z toho 306 zásadných. Táto katastrofálna štatistika dokumentuje, že jediný tvorca týchto zákonov, Úrad geodézie, kartografie a katastra, úplne odignoroval vnútro rezortnú odbornú diskusiu s odborníkmi z praxe, nevyhnutnú pri zásadných zmenách, ktoré svojimi dôsledkami zasiahnu širokú verejnosť. Dôrazne žiadame stiahnutie návrhov týchto zákonov resp. ich prepracovanie v duchu predložených pripomienok, pretože inak ublížia nielen odborníkom, ale z dlhodobého hľadiska hlavne verejnosti a vlastníkom nehnuteľností.

Žiadame otvoriť širokú odbornú diskusiu, aby také zásadné legislatívne normy nepripravovali len úradníci, ale aj odborníci z reálnej praxe, ktorých reprezentujú zástupcovia akademickej obce, Komora geodetov a kartografov, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Zamestnávateľský zväz geodetov a kartografov, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, prípadne iné organizácie, ktorých sa uvedené zákony dotýkajú. Nové legislatívne úpravy majú slúžiť verejnosti a jej potrebám. Ich zmyslom je vniesť technickú, objektívnu a merateľnú pravdu, všade tam, kde je to možné a spoločensky prospešné. Zamestnávateľský zväz geodetov a kartografov je pripravený aktívne sa podieľať na príprave a pripomienkovaní kvalitnej európskej legislatívy v tejto oblasti.

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie (ZZGK) je vrcholová zamestnávateľská organizácia pôsobiaca v oblasti geodézie a kartografie v Slovenskej republike. Jej členmi sú fyzické alebo právnické osoby vyvíjajúce svoju podnikateľskú činnosť v oblasti geodézie, kartografie, katastra, pozemkových úprav, fotogrametrie a geografických informačných systémoch. ZZGK má v súčasnosti 12 riadnych členov a reprezentuje približne 400 zamestnancov pracujúcich v geobiznise. ZZGK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov SR.