Quantcast
< sekcia Ekonomika

Zmluva o detskej skupine má viaceré povinné náležitosti

Ilustračná snímka Foto: TASR Pavol Ďurčo

Zmluva medzi rodičom a poskytovateľom starostlivosti o deti v detskej skupine musí zahŕňať najmä označenie poskytovateľa starostlivosti ako zmluvnej strany a adresu miesta poskytovania služby.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Prevádzkovateľ detskej skupiny ju poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách a Občianskeho zákonníka. Zmluva musí obsahovať druh a formu sociálnej služby, čo je služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Zmluva medzi rodičom a poskytovateľom starostlivosti o deti v detskej skupine musí zahŕňať najmä označenie poskytovateľa starostlivosti ako zmluvnej strany a adresu miesta poskytovania služby. Taktiež musí byť uvedený vecný rozsah sociálnej služby, čiže bežné úkony základnej starostlivosti o deti a zabezpečenie záujmovej činnosti. Je potrebné uviesť aj deň začatia služby a čas jej poskytovania v hodinách počas pracovného dňa.

Z údajov o rodičovi aj dieťati, ktorému sa má poskytovať starostlivosť v detskej skupine, musí zmluva obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené a dátum narodenia. K rodičovi treba aj adresu trvalého alebo prechodného pobytu a kontaktné údaje v ideálnom prípade na oboch rodičov.

Zmluva musí uvádzať aj sumu úhrady, spôsob jej určenia, platenia, podmienky vrátenia, zúčtovania a podmienky zvyšovania sumy. Ak sa zmenia skutočnosti zmluvy, možno ich zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak to účastníci v zmluve dohodli. Ak sa zmenia skutočnosti na určenie sumy a platenie úhrady, účastníci sú povinní uzatvoriť dodatok.

V zmluve musia byť obsiahnuté aj dôvody jednostrannej výpovede. Prijímateľ služby môže takto vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní. Poskytovateľ služby môže jednostranne vypovedať zmluvu len z dôvodov ustanovených v zákone.