< sekcia Ekonomika

ZMOS požaduje, aby boli eurofondy čo najbližšie k samosprávam

Na snímke prezident Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Foto: TASR Pavol Zachar

Do programového obdobia 2021 - 2027 navrhuje ZMOS doplniť samosprávne kraje ako sprostredkovateľské orgány.

Bratislava 11. novembra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje, aby boli eurofondy čo najbližšie k samosprávam. Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) preto adresovalo viacero pripomienok. Eurofondy by podľa združenia mali byť na úrovni krajov.

Do programového obdobia 2021 - 2027 navrhuje ZMOS doplniť samosprávne kraje ako sprostredkovateľské orgány. Reagujú tak na dokument Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre operačný program Slovensko. Ten zatiaľ ráta s niektorými ministerstvami a Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR. "Argumenty v predloženom materiáli zo strany MIRRI sa javia tendenčne a vyžadujú si hĺbkovú analýzu zodpovednosti jednotlivých sprostredkovateľských orgánov na súčasnom negatívnom stave existujúceho implementačného mechanizmu," vyčíta združenie.

ZMOS nesúhlasí s tým, že vysoká miera decentralizácie procesov programovania a implementácie je negatívom mechanizmu, ktorý je skôr spojený s riadením zo strany orgánov a delegovanými kompetenciami na tieto orgány. "ZMOS preto zdôrazňuje princíp zdola nahor, teda čo najbližšie k žiadateľom a prijímateľom v území," dodáva združenie.

Poukazuje tak na skúsenosti s implementáciou integrovaných územných investícií a vybudované odborné kapacity samosprávnych krajov z predchádzajúcich programových období. "Nielen rozhodnutia o budúcich projektoch, ale samotné riadenie týchto projektov je dôležité, aby sa uskutočňovalo v bezprostrednom území, čo najbližšie k mestám a obciam," poznamenalo združenie.

Mestá a obce takisto navrhujú doplniť Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci priorít ochrana životného prostredia, podpora adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie odpadového hospodárstva. "Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti a odborné kapacity rezortu v oblasti mestského rozvoja, ktorý je súčasťou regionálneho rozvoja (revitalizácia zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel, obnova bytových a nebytových budov) je na mieste, že úlohu sprostredkovateľského orgánu prevezme MDV, ktoré gestoruje agendu mestského rozvoja, pričom to bude rešpektovať kompetenčnú platformu rezortu dopravy v nadväznosti na práva a povinnosti z toho vyplývajúce," uzavrel ZMOS s tým, že Slovensko podľa neho potrebuje zvýšiť dôveru k eurofondom a odstrániť zbytočnú byrokraciu.