< sekcia Hokej

TIPSPORT LIGA: Voči N. Zámkom sa začalo konkurzné konanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Dôvodom na začatie konkurzného konania je nevyplatenie časti financií za sezónu 2018/2019 piatim bývalým hokejistom Nových Zámkov.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Uznesením Okresného súdu Bratislava I sa v utorok začalo konkurzné konanie voči tipsportligovému hokejovému klubu HC Nové Zámky. Ekonomický riaditeľ a konateľ spoločnosti HC Nové Zámky s.r.o. Marek Mráz vo vyhlásení na oficiálnej stránke tímu uviedol, že to nemá vplyv na existenciu a fungovanie spoločnosti a zároveň hokejového klubu.

Dôvodom na začatie konkurzného konania je nevyplatenie časti financií za sezónu 2018/2019 piatim bývalým hokejistom Nových Zámkov Henrichovi Ručkayovi, Richardovi Nejezchlebovi, Miroslavovi Zaťkovi, Filipovi Dundáčkovi a Janisovi Andersonsovi. Na svojej stránke o tom informuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Začatie konkurzného konania potvrdil prostredníctvom stanoviska aj samotný klub, podľa jeho vedenia však táto skutočnosť nijakým spôsobom nemá vplyv na existenciu a fungovanie spoločnosti a zároveň hokejového klubu. "Vyhlásením konkurzného konania nie je ohrozená naša športová ani ekonomická činnosť. Náš klub pracuje v štandardnom režime a máme za to, že podľa platnej legislatívy, právneho poriadku SR a na základe komunikácie s renomovanými konkurznými právnikmi nie je predpoklad, že by mohol byť na nás reálne vyhlásený konkurz," píše sa vo vyhlásení.

ŠR TASR zverejňuje stanovisko v plnom znení a bez redakčných úprav:

"Vyhlásenie HC Nové Zámky s.r.o. ku konkurznému konaniu začatému Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 8.10.2019.

Vzhľadom na medializáciu začatia konkurzného konania voči našej spoločnosti dávame na vedomie, že uvedená skutočnosť nijakým spôsobom nemá vplyv na existenciu a fungovanie HC Nové Zámky s.r.o. t.j. zároveň hokejového klubu. Vyhlásením konkurzného konania nie je ohrozená naša športová ani ekonomická činnosť. Náš klub pracuje v štandardnom režime a máme za to, že podľa platnej legislatívy, právneho poriadku SR a na základe komunikácie s renomovanými konkurznými právnikmi nie je predpoklad, že by mohol byť na nás reálne vyhlásený konkurz.

Posudzované ekonomické ukazovatele na základe, ktorých by sa eventuálny konkurz mohol vyhlásiť sú dlhodobo pozitívne a hospodárenie HC Nové Zámky s.r.o. je v primeranej ekonomickej kondícii.

Rešpektovanie právneho poriadku SR znamená aj fakt ovládať právnickú terminológiu a rozlíšiť dva zásadné a odlišné pojmy a to začatie konkurzného konania a vyhlásenie konkurzu. Začatie konkurzného konania nasvedčuje len tomu, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa formálne náležitosti, pričom v tomto štádiu sa ani len neskúma, či je daný dôvod na vyhlásenie konkurzu, tieto skutočnosti sú predmetom posudzovania v ďalších štádiách konania. Uvedené je potrebné brať na vedomie a selektovať skutočnosť, že na našu spoločnosť konkurz vyhlásený nie je. Rovnako je potrebné si uvedomiť, že ak súd konkurzné konanie začaté na základe návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu zastaví z dôvodu osvedčenia našej platobnej schopnosti, veriteľ môže byť za splnenia zákonných podmienok zaviazaný na náhradu škody, ktorá nám v súvislosti s účinkami začatia konkurzného konania vznikne.

Ing. Marek Mráz, ekonomický riaditeľ, konateľ HC Nové Zámky s.r.o."