Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. jún 2024Meniny má Adolf
< sekcia Import

Dobrodružná cesta históriou Nových Zámkov

Foto: Eszter Kovácsová/TASR

Cieľom projektu je doplniť a rozšíriť vedomostnú úroveň žiakov a študentov v oblasti regionálnych dejín

Šurany 19. novembra (TASR) - Dobrodružná cesta históriou Nových Zámkov medzi dvoma svetovými vojnami, to je názov projektu , ktorý v súčasnom období realizuje Múzeum Jána Thaina (MJT) v Nových Zámkoch. O cieľoch projektu a so spôsobmi jeho realizácie informovala pracovníčka MJT v Nových Zámkoch Mgr. Eszter Kovácsová.

Cieľom projektu je doplniť a rozšíriť vedomostnú úroveň žiakov a študentov základných a stredných škôl v Nových Zámkoch v oblasti regionálnych dejín , najmä hospodárskym dejinám mesta v prvej polovici minulého storočia, ktorým školy v rámci vyučovania regionálnych dejín venujú pozornosť iba okrajovo. Na toto zaujímavé obdobie sa zatiaľ nikto nezameral ani v múzeu. Keďže ide o nezmapovanú stránku histórie mesta, zamestnanci Múzea Jána Thaina sa rozhodli túto medzeru vyplniť a odkryť pre verejnosť nové kapitoly zo života Nových Zámkov.
Pri napĺňaní čiastkových cieľov projektu nenásilnou formou privedú školskú mládež k tomu, aby vlastnými silami, pod dozorom kompetentných inštitúcií, preskúmala a odkryla čiastkové dejiny mesta a tak doplnila chýbajúcu mozaiku vlastnej histórie. Chcú naučiť žiakov a študentov rôznym výskumným metódam, ktoré sú používané pri skúmaní regionálnej histórie, oboznámiť ich s poslaním a činnosťou kultúrnych inštitúcií a vypestovať u nich vzťah k týmto zariadeniam. V neposlednom rade naučiť ich tímovo pracovať pri riešení zadaných úloh a vštepiť im pocit vlastnej i kolektívnej hrdosti na dejiny rodného mesta, mesta, kde teraz žijú alebo študujú i celého novozámockého regiónu. Vzbudiť v radoch dospievajúcej mládeže záujem o vlastnú históriu a s ňou súvisiace historické pamiatky v Nových Zámkoch a súčasne presvedčiť ich o potrebe chrániť a zvelebovať historické dedičstvo našich predkov.

Prečo je projekt zameraný práve na obdobie medzi dvoma svetovými vojnami ( 1919 – 1938) ?

Naša voľba padla na obdobie medzi dvoma svetovými vojnami (1919 – 1938). Z týchto rokov sa zachovalo veľa pohľadníc, na ktorých sú vyobrazené jednotlivé ulice mesta s obchodmi, dielňami, krčmičkami a malými rodinnými firmičkami. V dobových novozámockých periodikách možno nájsť množstvo miestnych firemných reklám a inzercií. Dodnes žijú aj miestni pamätníci, ktorí si v pamäti uchovávajú, kde aký obchod alebo firma sídlila, čo kde sa dalo kúpiť a kto boli ich majitelia. Aj preto sme si ako tému nášho projektu zvolili zmapovanie malopodnikateľského prostredia v Nových Zámkoch v období medzi rokmi 1919 – 1938.
Geograficky sme projekt vymedzili na centrum mesta ohraničené bývalou novozámockou pevnosťou. Projekt plánujeme realizovať v priebehu 12 mesiacov. Našimi cieľovými skupinami sú žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ, žiaci a študenti 4. – 5. ročníka (kvarta a kvinta) osemročných gymnázií, prípadne 1. – 2. ročníka gymnázií z Nových Zámkov.
Realizácia projektu vyžaduje úzku spoluprácu medzi Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pobočkou štátneho archívu v Nových Zámkoch, Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Mestským úradom v Nových Zámkoch, do projektu zapojenou miestnou základnou školou, prípadne gymnáziom, ako aj s Novozámčanmi – pamätníkmi tej doby. Začiatok projektu bol v septembri 2012 a koniec je naplánovaný na september 2013.
Koncom septembra 2012 boli zrealizované motivačné historické prednášky. Mgr.Pavol Rusnák priblížil študentom Obchodnej akadémie Nové Zámky a študentom Hotelovej akadémie históriu Nových Zámkov.
V októbri sme uskutočnili stretnutie prihlásených žiakov/študentov a ich učiteľov, vytvorenie bádateľských skupín. V tomto mesiaci bol zorganizovaný i rýchlokurz mladého bádateľa. Na najbližšie obdobie – mesiace november 2012 až január 2013 je plánovaná realizácia terénneho výskumu v archíve, múzeu, knižnici, u súkromných osôb, výskum dobových fotografií a pohľadníc.
Foto: Eszter Kovácsová/TASR

Každá skupina vyhľadá pomocou už získaných informácií presnú polohu toho-ktorého podniku a vyhotoví digitálnu dokumentáciu súčasného stavu budovy alebo miesta, kde vtedajšia budova stála.
Zo získaných záberov skupiny budú musieť vytvoriť tzv. portfólio každého podniku zvlášť, ktoré na koniec spoločne zosumarizujú a vytvoria z nich ucelený materiál – brožúru.
V záverečnej etape múzeum vytlačí a zviaže do hrebeňovej väzby elektronickú verziu materiálu – brožúry, ktorú dostane každý účastník projektu, projektoví partneri, mestské kultúrne inštitúcie a každá ZŠ a SŠ v meste.
Múzeum v spolupráci s kooperujúcimi ZŠ alebo SŠ zorganizuje žiacku/študentskú minikonferenciu vo vlastných priestoroch alebo v niektorej spolupracujúcej škole, kde jednotlivé bádateľské skupiny odprezentujú výsledky svojho výskumu. Na konci každý účastník výskumu bude vecne ocenený.
Finálna verzia projektu – brožúra bude voľne prístupná na webovej stránke múzea.
O dosiahnutých výsledkoch projektu bude múzeum priebežne informovať verejnosť na svojej webovej stránke, v regionálnej tlači, televízii a na internetových stránkach regionálneho charakteru.

PaedDr. Helena Rusnáková, učiteľka nemeckého jazyka a dejepisu, OA Šurany