< sekcia Import

SLOVENČINA: Možno usudzovať na niečo?

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Usudzovať na niečo môžeme v slovenčine legitímne, táto väzba s akuzatívom je nedokonavému slovesu usudzovať vlastná.

Bratislava 6. decembra (TASR) - Prenikanie zvykov (alebo zlozvykov) z odborného štýlu do bežnej reči sprevádza aj obľúbená „vedátorská“ väzba „usudzovať na niečo“. Znie kostrbato, cudzo a radový používateľ jazyka má často tendenciu považovať ju za nespisovnú.

Avšak neprávom: usudzovať na niečo môžeme v slovenčine legitímne, táto väzba s akuzatívom je nedokonavému slovesu usudzovať vlastná. Treba si však uvedomiť, že patrí do náučného štýlu, kde je vhodná pre svoj presný význam a stručnú formuláciu. Zároveň však vnáša do textu istú ťažkopádnosť, a preto je žiaduce v iných štýloch uprednostňovať niektoré z početných synoným alebo celkové preštylizovanie výpovede.

Medzi najčastejšie významy spojenia „usudzovať na“ patrí: vyvodzovať, odvodzovať, dedukovať. Štatistické údaje ukazujú, že dnes je menej sobášov a viac nezmluvných partnerských „zväzkov“, menej pôrodov a viac potratov. Z toho sa spontánne usudzuje na krízu rodiny. Z údajnej, alebo i skutočnej neplatnosti dôkazov o Božej existencii sa ešte nijako nedá usudzovať na nejestvovanie Boha. Ak pozorujeme veľmi rýchle a pomerne dlhotrvajúce zlepšenie dohľadnosti, potom môžeme usudzovať na vpád morského studeného vzduchu.

Ak by sme chceli odborný jazyk preložiť do zrozumiteľnejšej reči, mohli by sme povedať: Z daných štatistických údajov sa zvyknú vyvodzovať tvrdenia o kríze rodiny. Z neplatnosti dôkazov sa nijako nedá odvodzovať nejestvovanie Boha. Zo zlepšenia dohľadnosti môžeme dedukovať vpád morského studeného vzduchu.

Ďalším častým významom spojenia „usudzovať na“ býva: určiť, určovať, posudzovať, charakterizovať. Ak sa z účinkov usudzuje na príčinu, často dochádza k omylom. Na základe odpovedí v asociačnom experimente možno usudzovať na typ vyššej nervovej činnosti. Podľa lokalizácie, intenzity, rozsahu a charakteru krvácania možno usudzovať na pravdepodobnú príčinu krvácania. Z maximálnej vzdialenosti, z ktorej je vyšetrovaný schopný opakovať šepkané slová, a z jej porovnania s normálnou vzdialenosťou usudzujeme na stupeň počuteľnosti hlbokých a vysokých tónov.

Jednoduchšie by znelo: Ak sa z účinkov určuje príčina, často dochádza k omylom. Na základe odpovedí možno charakterizovať typ vyššej nervovej činnosti. Podľa vlastností krvácania možno určiť jeho pravdepodobnú príčinu. Z porovnania maximálnej a normálnej vzdialenosti posudzujeme stupeň počuteľnosti tónov.

Inokedy možno väzbu „usudzovať na“ nahradiť slovesom predpokladať. Vzhľadom na nález pleistocénnych drevených uhlíkov sa usudzuje na mladopaleolitické osídlenie. Vetu by sme mohli preformulovať: Na základe nálezu pleistocénnych drevených uhlíkov predpokladáme mladopaleolitické osídlenie.

Samozrejme, k dispozícii máme vždy aj jednoduchú formuláciu so zachovaním slovesa usudzovať a použitím vedľajšej vety. Ak by však niekto z nedostatočnosti dôkazov usudzoval na to, že vo vesmíre nejestvujú rozumné tvory, alebo dokonca že nemôžu jestvovať, zašiel by priďaleko. To ľahko pretransformujeme do podoby: Ak by však niekto usudzoval, že tvory nejestvujú...

Jednoduché nahradenie spojenia „usudzovať na“ iným slovom alebo spojením však zvyčajne vetu neoslobodí od syntaktickej komplikovanosti. Stojí preto za to, pouvažovať nad hĺbkovejšou premenou formulácie.

Vetu: Banky sú povinné podozrivú transakciu, z ktorej možno usudzovať na pranie špinavých peňazí, hlásiť špeciálnemu policajnému úradu, môžeme napríklad zmeniť aj v štýle: transakciu, ktorá naznačuje pranie špinavých peňazí; transakciu, ktorá vzbudzuje podozrenie z prania špinavých peňazí a pod.

Spojenie „usudzovať na“ teda nie je nespisovné, ale mimo odborných textov pôsobí zbytočne kostrbato a ťažkopádne. Ak budeme chcieť povedať, že z dostupných informácií usudzujeme na zneužitie právomoci verejného činiteľa, lepšie nám poslúži formulácia: dostupné informácie potvrdzujú zneužitie... Alebo ak zistíme, že podľa čínskych mien nemožno vždy jednoznačne usudzovať na pohlavie, zistili sme vlastne, že z čínskych mien nemožno vždy jednoznačne určiť pohlavie.