Quantcast
< sekcia Import

SLOVENČINA: Pristavme sa pri tom, kedy písať pritom

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Vo význame súčasne, zároveň, popritom predstavuje slovo pritom príslovku, ktorú píšeme spolu.

Bratislava 26. júla (TASR) - Pri tom, ako postupne rozoberáme spojené a oddelené písanie niektorých problémových výrazov, nemôžeme obísť slovo pritom. Tak ako v doterajších prípadoch (nato, zato, načo, začo), aj tu sa ukazuje kľúčové dbať na význam.

Vo význame súčasne, zároveň, popritom predstavuje slovo pritom príslovku, ktorú píšeme spolu. Pavúk liezol pomaly nižšie a pritom obratne prechádzal po tenulinkých pavučinách. Plával som znak a pritom som rozmýšľal. Nakoniec prerazil, aj keď sa pritom trochu zapotil.

Vo všetkých týchto situáciách je zrejmé súčasné prebiehanie dejov: niečo sa deje pri niečom inom, čiže pri tom. Práve zrastením tohto predložkového spojenia príslovka pritom vznikla.

Niekedy sa ocitáme v situáciách, keď silnejšie než súbežnosť dejov pociťujeme pôvodný význam „pri niečom“ a ťahá nás to k oddelenému písaniu „pri tom“. Napr. vo vete Nedokážu sa rozhodnúť, aby sa pritom dlho neradili, môžeme väčšmi než význam „radia sa a zároveň rozhodujú“ pociťovať význam „pri rozhodovaní sa radia“. Oddelené písanie spojenia pri tom v takých prípadoch nie je vylúčené ani nesprávne, je to istá forma dvojtvaru. Avšak odporúča sa uprednostňovať jednoslovný variant.

Vo význame určitej konfrontácie s odtienkom prípustky je slovo pritom priraďovacou spojkou. Často sa spája do dvojslovných spájacích výrazov a pritom, no pritom, ale pritom, avšak pritom. Nie vždy je čas na dlhé, a pritom také jednoduché vysvetľovanie. Pohyboval sa už len o paličke, ale pritom bol duševne čulý. Dosiahli mimoriadne úspechy v zahraničí, a pritom nestratili záujem o svoju vlasť. Sú prostoduchí, a pritom prefíkaní.

Pre túto spojku je príznačná aj poloha nie na začiatku, ale vnútri výpovede: Dnešná Nafta Gbely sa pritom s tou z doby privatizácie nedá ani porovnať. Ich náhľady na Kosovo sú pritom diametrálne odlišné. Pôjde pritom o vážny zásah do životnej úrovne občanov. Skúsenosť oveľa chudobnejšej Ugandy pritom ukázala, že šíreniu aidsu v Afrike sa dá zabrániť.

Podstatná je prítomnosť určitého rozporu, paradoxu, často sa spojka pritom dá nahradiť spojkou však, prípadne s ňou spojiť do výrazu však pritom.

Na správne rozlíšenie významu je potrebné poznať kontext výpovede. Napr. veta Môže sa pred nimi skloniť a pritom škrípať zubami môže znamenať aj „skloniť sa a zároveň škrípať“, aj „skloniť sa, ale škrípať“. V oboch situáciách síce píšeme slovo pritom dovedna, ale v tej druhej treba dať pred „a pritom“ čiarku.

Iné je to pri rozlišovaní, či ide o rozpor, alebo jednoduché predložkové spojenie. Veta Peržanom pritom padol do rúk samotný cisár znamená, že Peržania si to neuvedomovali, prípadne to treba z iných dôvodov zdôrazniť ako niečo paradoxné. Veta Peržanom pri tom padol do rúk samotný cisár vyjadruje to, že pri nejakom boji, konflikte, výpade Peržania zajali cisára. Podobne vetu Mohli sa pritom spoliehať len na vlastnú propagáciu chápeme tak, že vlastná propagácia bola azda primálo. Keď povieme Mohli sa pri tom spoliehať len na vlastnú propagáciu, myslíme tým, že pri svojej inej činnosti (napr. pri uvádzaní nového výrobku na trh alebo pri oslovovaní voličov v kampani) mali k dispozícii len vlastnú propagáciu.

V iných významoch, ako sú časová súbežnosť alebo konfrontácia či paradox, je písanie spojenia pritom dovedna nesprávne. Napr.: Vodidlom nám pri tom je najmä potvrdzovacia listina práv Pannonhalmského opátstva. Ja som bol pri tom, keď sme bránili demarkačnú čiaru. Pomyslela si, že určite pri tom aj ostane. Veľa sa pri tom naplakala. Časté je najmä spojenie „byť pri tom“: treba byť pri tom, bol pri tom, keď... a pod.

Slovo pritom teda vždy píšeme spolu, keď vyjadruje (v úlohe spojky) nejaký rozpor či paradox. Zväčša ho píšeme spolu, keď vyjadruje (v úlohe príslovky) časovú súbežnosť. Tu však hranica nie je jasná a podľa subjektívneho posúdenia významu a podľa vlastného štylistického citu má priestor aj oddelené písanie.