Quantcast
< sekcia Import

Slovensko nedodržuje pravidlá EÚ v oblasti znečisťovania ovzdušia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Komisia od členských štátov žiadala, aby do 22. marca 2020 informovali o aktualizáciách, ktoré vykonali vo svojich prvých mapách povodňového ohrozenia a povodňového rizika.

Brusel 29. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila vo štvrtok svoj pravidelný mesačný balík rozhodnutí o porušení právnych predpisov a o právnych krokoch, ktoré podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. Slovensko čelí dvom konaniam v oblasti životného prostredia, informuje spravodajca TASR.

Komisia vyzvala Slovensko, aby zlepšilo svoje pravidlá proti znečisťovaniu ovzdušia a aby správne zaviedlo do národnej legislatívy všetky požiadavky smernice z roku 2016 o znižovaní národných emisií niektorých látok znečisťujúcich ovzdušie.

Zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie je kľúčom k účinnej ochrane ľudského zdravia a ochrane prírodného prostredia. Táto smernica stanovuje pre členské štáty národné záväzky znižovania emisií pre päť látok znečisťujúcich ovzdušie (oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, oxid siričitý, amoniak a jemné častice).

Slovensko nezaviedlo do svojho vnútroštátneho práva požiadavku aktívneho a systematického šírenia niektorých informácií na verejne prístupnej webovej stránke. Slovenské právo navyše nestanovuje nijaké sankcie za porušenie uvedenej smernice. Komisia preto posiela formálnu výzvu Slovensku, ktoré má dva mesiace na to, aby odpovedalo a vyriešilo načrtnuté nedostatky. V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede môže EK ako ďalší krok vydať odôvodnené stanovisko.

V inom prípade EK vyzvala Bulharsko, Cyprus, Grécko, Litvu, Rumunsko a Slovensko, aby aktualizovali svoje mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika, ako to vyžaduje smernica o povodniach z roku 2007.

Mapy povodňového nebezpečenstva by mali pokrývať geografické oblasti, ktoré by mohli byť zaplavené, zatiaľ čo mapy povodňových rizík znázorňujú možné nepriaznivé dôsledky spojené s povodňovými scenármi. Tieto mapy tvoria základ pre vypracovanie plánov manažmentu povodňových rizík.

Komisia od členských štátov žiadala, aby do 22. marca 2020 informovali o aktualizáciách, ktoré vykonali vo svojich prvých mapách povodňového ohrozenia a povodňového rizika. Cieľom je mať platné mapy a znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.

EK zaslala vo februári 2022 formálne upozornenia uvedeným šiestim členským štátom a keďže nedostala žiadne informácie o pokroku v tomto procese, rozhodla sa ako ďalší právny krok vydať odôvodnené stanoviská. Dotknuté krajiny majú dva mesiace na to, aby odpovedali a prijali potrebné opatrenia. V opačnom prípade ich môže eurokomisia zažalovať na Súdnom dvore EÚ.