Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. december 2023Meniny má Marína
< sekcia Import

Z histórie novozámockého školstva

Kaplnka, kde je pochovaný zakladateľ školy Michal Flenger Foto: Peadr. Helena Rusnáková/TASR

Novozámocké školstvo má bohatú históriu spájajúcu sa s menami významných osobností, ako napr. Anton Bernolák, Michal Flenger, Ján Šimor …


Nové Zámky 5. septembra (TASR) - Ku školám, ktoré boli v minulosti známe aj v širšom okolí patrila nesporne i Cirkevná dievčenská škola, ktorá bola založená na podnet Michala Flengera (1771 – 1825), bohatého novozmockého obchodníka, ktorý vo svojom testamente na účel založenia školy zanechal desať tisíc forintov.
Škola začala svoju činnosť roku 1829 a stála na čoraz pevnejších pilieroch a tradíciách. Budova školy, ktorú starší obyvatelia mesta Nové Zámky označujú jednoducho pomenovaním „Flengerka“, stojí i dnes a slúži vzdelávacím účelom.

Pocestujme v čase do minulosti, na začiatok 20. storočia a nazrime do života cirkevnej dievčenskej školy, do školského roku 1905 – 1906


Školský rok sa začal 3. septembra. Do 5. septembra prebiehali na škole organizačné práce a 5. septembra sa v prísnom, cirkevnom duchu začalo vyučovanie. Z celkového počtu žiačok bolo 90 rímskokatolíckeho náboženského vyznania, jedna žiačka bola evanjelického vyznania a päť izraelitiek. Na škole bol veľký dôraz kladený na morálku a cirkevnú výchovu. Tie žiačky, ktoré boli iného, ako rímskokatolíckeho vierovyznania, sa cirkevných obradov zúčastňovali vo svojich kostoloch. V ústave sa dbalo aj o zdravie a správnu životosprávu. O zdravie chovaníc sa staral Dr. Mikuláš Nestlinger .

Kontrolné návštevy školskej inšpekcie neobišli ani túto školu

11. novembra 1905 navštívil školu školský inšpektor Július Jánoši – pomocný inšpektor nitrianskej župy a v apríli 1906 sa konala v priestoroch ústavu ďalšia inšpekčná návšteva, tentokrát školu navštívil duchovný, Štefan Greizinger. Obe inšpekčné návštevy prejavili spokojnosť s výsledkami, ktoré boli na škole dosahované v rámci výchovno-vyučovacieho procesu. V tomto školskom roku sa konalo na škole viacero osláv: - na pamiatku svätých, ale aj oslava menín plebána - Jána Fabiána.

Pamätná tabuľa na priečelí kaplnky
Foto: Peadr. Helena Rusnáková/TASRAké bolo hospodárenie školy?

Chovanice museli platiť tzv. školné. Na podporu dievčat pochádzajúcich z chudobných rodín boli usporadúvané dobročinné akcie, na ktorých prispievali významné osobnosti, ako napr. Ostrihomský farár Ján Graeffel, ktorý odovzdal 100 forintov na tieto účely. Ďalšími prispievateľmi boli duchovní Ján Fabian a Jozef Haverla, vdova po Dr. Jozefovi Horváthovi (z jej príspevku boli zakúpené učebné pomôcky pre šesť chovaníc ústavu) .K významným udalostiam školského roka patril i výlet do Bratislavy, kde sa chovanice zúčastnili na svätej omši a prezreli si pamätihodnosti mesta.

Aké bolo personálne obsadenie školy?

Na škole vyučovali kňazi i mníšky. Vedúcou ústavu bola Mária Fülöpová (sestra Alexandra), ktorá učila 30 hodín týždenne a ku školskému roku 1905-1906 mala odpracovaných 30 rokov. Ďalšími vyučujúcimi boli: cirk. dekan Jozef Haverla, ktorý učil štyri hodiny týždenne, M. Pintérová (sestra Antónia)- 25 hodín týždenne – vyučovala maďarčinu, nemčinu a krasopis., sestra Aurélia – M. Ôlvecká – 25 hodín týždenne, sestra Brachmana – M. Berghoferová – učila francúzštinu, prírodopis, výtvarnú výchovu a telesnú výchovu. Veľký dôraz sa kládol aj na pracovnú výchovu a ručné práce, ktoré v danom školskom roku učila sestra Damiana – M. Mercová.

Budova školy v súčasnom období
Foto: Peadr. Helena Rusnáková/TASRI keď školstvo za vyše sto rokov prešlo mnohými zmenami, je zaujímavé nazrieť do minulosti školy, ktorá patrila k najlepším svojej doby. Budova školy tále slúži školským účelom – v jej priestoroch bola ZDŠ a neskôr ZŠ na ulici 29. augusta, dnes je tu Špeciálna základná škola na Rákocziho ulici (ulica, na ktorej budova školy stojí prešla viacerými pomenovaniami).

PaedDr. Helena Rusnáková, Obchodná akadémia Šurany