Dvesto rokov J. M. Hurbana

Výstava Hurbanovci a divadlo priblíži dramatika a divadelníka

V priestoroch Pamätnej fary v Hlbokom, kde Hurban s rodinou prežil 45 rokov, bude inštalovaná expozícia, ktorá priblíži známeho národovca, politika a literáta v nových divadelných dimenziách.

Pred 130 rokmi zomrel jeden z otcov modernej slovenčiny J. M. Hurban

Z pohľadu historického vývinu a potrieb slovenskej spoločnosti Jozef Miloslav Hurban ako prvý zo skupiny štúrovcov v roku 1837 ideovo sformuloval myšlienku svojbytnosti Slovákov.

Posledná Hurbanova návšteva v Martine v r.1887 má vzácny fotodokument

Vedomie blízkosti konca svojho života Jozef Miloslav Ľudovít Hurban nepriamo potvrdil aj tým, že pristúpil na fotografovanie a trpezlivo posediačky prečkal celú tortúru dobového fotografovania.

Hurbanov životopis Štúra vyvolal ostrú polemiku s literátom J. Vlčkom

To Hurbana právom rozhnevalo. Najskôr napísal polemickú a riadne uštipačnú odpoveď a potom zlomil brko, vylial kalamár a oznámil, že s písaním Štúrovho životopisu končí.

Obnovenie Slovenských pohľadov v roku 1881 bola prelomová myšlienka

Hurban bol tomu rád. V duchu iste pociťoval aj zadosťučinenie, že jeho cesta vo februári 1878 do Viedne so žiadosťou o audienciu u cisára nebola márna.

Zechenter-Laskomerský nazýva už v r. 1876 J. M. Hurbana demokratom

V čase, keď Hurban završoval šesťdesiatku, by sa čakalo, že politicky i spoločensky sa utiahne do úzadia. A možno by to aj spravil, keby sa v tom čase nebol Slovákom zrútil ich národný a kultúrny dom.

Uznanie nemeckých intelektuálov priniesol Hurbanovi román Gottšalk

Rukopis ponúkol Jozefovi Viktorinovi do pripravovaného almanachu Lipa. Ten román síce vychválil do neba, ale ako katolícky kňaz nemal odvahu ho uverejniť.

Rok 1856 priniesol J. M. Hurbanovi obrovskú stratu, keď umrel Ľ. Štúr

Dňa 22. decembra sa na poľovačke v chotári Modry postrelil Ľudovít Štúr a o 12. januára 1856 na následky zranenia zomrel v Tremlovie meštianskom dome uprostred modranského námestia.

Po Slovenských pohľadoch sa Hurban vrátil k almanachu Nitra

Posledná rana do života časopisu Slovenské pohľady, a teda aj do tvorivej časti života J.M.Hurbana, prišla práve zo strany vládnych úradov vo Viedni.

Štúrovci i bernolákovci sa zhodli na reforme spisovnej slovenčiny

Bola to významná udalosť pre slovenské povedomie a kultúru. Katolícki a evanjelickí vzdelanci sa dohodli sa na pozmenených pravidlách slovenského pravopisu.

V októbri 1849 žiadal Hurban utvoriť slovenskú korunnú krajinu

J.M.Hurban odovzdal s deputáciou cisárovi Františkovi Jozefovi prosbopis, v ktorom skoro stočlenná delegácia žiada utvoriť slovenskú korunnú krajinu.

Po Világoši bolo treba ešte veľa úsilia na ceste k národnej slobode

Názov mesta, kde maďarské vojská prehrali bitku, sa však stal veľkou metaforou, až symbolom pre všetky prehraté bitky a vojny uhorskej vládnucej triedy, presiaknutej šovinizmom.

Veľký význam mala v 1849 prísaha na prápor dobrovoľníkov v Bratislave

Slovenskí dobrovoľníci v počte asi tisícpäťsto mužov sa do Rače presídlili zo Stupavy. Na sviatok Petra a Pavla urobili za Štúrovej, Hurbanovej a Hodžovej prítomnosti i tzv. prísahu.

Trnavský kraj udelil Pamätné medaily J.M. Hurbana tridsiatke osobností

Medaila je určená jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili napríklad o upevňovanie štátnosti, šírenie dobrého mena Trnavského samosprávneho kraja a Slovenska.

Slovenská delegácia odovzdala v marci 1849 cisárovi prosbopis

Deputácia odovzdala 20. marca pod vedením Jozefa Kozáčka v Olomouci panovníkovi prosbopis s požiadavkou územno-politicky vyčleniť Slovensko z Uhorska a podriadiť ho ríšskym úradom.

Na stretnutie s cisárom sa slovenskí dobrovoľníci chystali v Prešove

Sklamaním pre nich bol postoj príliš opatrného J.Záborského. Ľ. Štúr očakával, že Záborský sa pridá k dobrovoľníkom a ako vzdelanec iste v dôstojníckej hodnosti, no ten sa k tomu nemal.

V Košiciach odhalili pamätnú tabuľu s bustou Jozefa Miloslava Hurbana

Súčasťou podujatia, ktoré pripravila Matica slovenská v spolupráci s mestom Košice, bolo i národno-kultúrne pásmo s názvom Hurbanovci na Above 1848!

Na jar 1849 sa vedenie dobrovoľníkov chystalo na stretnutie s cisárom

J.M.Hurban a Ľ.Štúr i ostatní velitelia dobrovoľníckeho zboru si tento návrh osvojili, no deputáciu k cisárovi nemienili vyslať hneď a zaraz. Za každú cenu chceli ešte prejsť cez Šariš a cez Zemplín.

V Hlbokom si pripomenuli 200. výročie narodenia J. M. Hurbana

Na priečelí Hurbanovej pamätnej izby v Hlbokom odhalili v nedeľu 17. septembra jeho pamätnú tabuľu.