< sekcia Košický kraj

SEE River podporuje medzinárodnú spoluprácu pri rozvoji koridorov riek

V uplynulých dňoch sa konal workshop v Malej Tŕni, na ktorom zazneli viaceré návrhy na rozvoj riečnych koridorov riek Bodrog, Latorica, dolný Laborec a Uh na juhovýchode Slovenska.

Malá Tŕňa 29. marca (TASR) - O možnostiach spolupráce pri správe a rozvoji koridorov riek na východe Slovenska diskutovali v týchto dňoch účastníci workshopu v obci Malá Tŕňa v okrese Trebišov. Zorganizoval ho v rámci projektu SEE River Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Riečny koridor je oblasť pozdĺž oboch strán toku. Jeho šírka závisí od veľkosti jednotlivých riek, ale aj predošlých zásahov človeka.

Okrem širokého spektra záujmov na miestnej úrovni je riadenie miestnych, národných a medzinárodných riečnych koridorov navyše ovplyvňované širokou škálou vnútroštátnych právnych predpisov, smerníc Európskej únie a medzinárodných dohôd. Často sa zdá, že tieto záujmy a predpisy sú nezlučiteľné a to najmä v prípade medzinárodných riečnych koridorov, ozrejmila Dorota Simonová z košického regionálneho pracoviska SHMÚ.

Cieľom projektu SEE River je podľa jej slov práve dosiahnutie spoločnej dohody v riadení koridorov riek, a to na územiach Slovinska, Rakúska, Talianska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Ukrajiny a Albánska. "Môžeme to dosiahnuť len úzkou spoluprácou s odborníkmi z najrôznejších odvetví a aktívnou účasťou zainteresovaných strán z radov miestnych povodí a regionálnych či vnútroštátnych orgánov," podotkla Simonová.

Z tohto dôvodu sa konal v uplynulých dňoch aj workshop v Malej Tŕni, na ktorom zazneli viaceré návrhy na rozvoj riečnych koridorov riek Bodrog, Latorica, dolný Laborec a Uh na juhovýchode Slovenska.

Najviac návrhov či odporúčaní, ktoré predniesli počas workshopu vodohospodári, poľnohospodári či zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, sa týkali oblasti vodného hospodárstva. Diskutujúci sa zhodli na potrebe zadržiavania vody v krajine, zachovania mokradí, budovania ďalších čistiarní odpadových vôd, regenerácii starých riečnych ramien či výstavbe nových poldrov v regióne juhovýchodného Slovenska. Málo rozvinutou oblasťou v povodí uvedených riek je podľa ich názoru cestovný ruch, ktorý by mohla naštartovať revitalizácia riečnych brehov, výstavba rekreačných oblastí v blízkosti riek, nové cyklotrasy po hrádzach či turistické plavby po Bodrogu.

"Naším cieľom je zo zozbieraných odporúčaní vytvoriť akčný plán pozostávajúci z najmenej 11 návrhov projektov, ktoré by mohli byť financované Európskou úniou v novom programovacom období 2014 až 2020. Aktivity projektu SEE River budú postupne koordinované s príslušnými ministerstvami, organizáciami a zainteresovanými stranami na regionálnej, ako aj medzinárodnej úrovni," uzavrela Simonová.