Quantcast
< sekcia Kultúra

Andrej Červeňák bol popredný literárny vedec, rusista a komparatista

Minister kultúry SR Ivan Hudec mu v roku 1997 udelil Poctu Alexandra Matušku, ruský prezident Vladimír Putin ho v roku 2000 vyznamenal Radom Alexandra Sergejeviča Puškina.

Bratislava 22. mája (TASR) - Literárny vedec Andrej Červeňák pochádza zo Šarišského Štiavnika, kde sa narodil 22. mája 1932 a v utorok by sa dožil osemdesiatky.

Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. bol popredný literárny vedec, rusista, komparatista, semiotik, autor a editor početných odborných publikácií, organizátor dôležitých slovenských i medzinárodných kultúrnych podujatí, člen predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a tajomník odbočky SSS v Nitre.

Slovenčinu a ruštinu absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Prednášal na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Pre politické postoje k udalostiam v roku 1968 musel z fakulty odísť a pracoval ako lektor divadiel v Prešove a v Košiciach. Od roku 1977 bol opäť vysokoškolským pedagógom, pôsobil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde organizoval vedecké konferencie o spisovateľoch, vydával Almanach Nitra a venoval sa ďalším literárnym aktivitám. Veľký priestor vo svojej vedeckej činnosti venoval velikánovi ruskej i svetovej literatúry Fiodorovi Michajlovičovi Dostojevskému.

Andrej Červeňák je autorom 27 samostatných literárnovedných knižných publikácií, vedeckým garantom 25 vedeckých seminárov a vydaní 25 zborníkov venovaných slovenským spisovateľom, hlavným editorom 10 ročníkov Almanachu Nitra a spolutvorcom mnohých ďalších medzinárodne rešpektovaných knižných projektov. Jeho autorský prístup charakterizuje rozvetvené interdisciplinárne bádateľské inštrumentárium opierajúce sa o prenikavú reflexiu problémov umeleckej ontológie, gnozeológie a recepcie, o hlboké poznanie divergencií a konvergencií procesov vedeckého a umeleckého myslenia, o analýzu kľúčových fenoménov vrcholných kreatívnych výkonov svetovej, ruskej a slovenskej proveniencie, o komparáciu signifikantných artefaktov v najširších historických, medzinárodných a regionálnych reláciách.

Minister kultúry SR Ivan Hudec mu v roku 1997 udelil Poctu Alexandra Matušku, ruský prezident Vladimír Putin ho v roku 2000 vyznamenal Radom Alexandra Sergejeviča Puškina. Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získal v roku 2002 za významný prínos v rozvoji esteticko-antropologickej koncepcie výskumu literatúry.

Andrej Červeňák zomrel vo veku 79 rokov 11. februára 2012 v Nitre.