< sekcia Kultúra

Rezort kultúry pripravil návrh o zabezpečení sanácie Spišského hradu

Na snímke Katedrála sv. Martina na Spišskej Kapitule, v pozadí je Spišský hrad. Foto: TASR/Milan Kapusta

Spišský hrad čiastočne rekonštruovali v 70. rokoch minulého storočia, od roku 1986, keď ho sprístupnili verejnosti, ho navštívilo niekoľko miliónov turistov.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo medzi materiály pripravené na rokovanie vlády návrh na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu, najmä jeho románskeho a západných palácov. Suma, ktorú žiada na tieto účely alokovať v štátnom rozpočte, sa oproti materiálu predloženému na konci augusta do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) nemení (4.820.000 eur), alokáciu celkovej sumy však navrhuje rozvrhnúť na obdobie rokov 2020 - 2022 podľa výšky disponibilných zdrojov rezortu.

Rezort požiadavku na financovanie projektu predložil v návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 v rámci prioritných výdavkových titulov. "Prostriedky budú na základe schváleného materiálu pridelené realizátorovi projektu v závislosti od možností rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry,“ navrhuje v materiáli. V predkladacej správe tiež uvádza, že všetky zásadné pripomienky v rámci MPK boli akceptované a zapracované do materiálu. V rámci MPK žiadalo napríklad Ministerstvo financií SR materiál upraviť tak, aby výdavky boli zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva kultúry SR na príslušný rozpočtový rok.

MK zdôrazňuje nevyhnutnosť čo najrýchlejšieho začiatku sanácie. "Nedostatočné finančné pokrytie priebežných a nevyhnutných opráv vyústili až do súčasného havarijného stavu viacerých objektov hradného komplexu,“ uvádza rezort, poukazujúci v tejto súvislosti najmä na stav románskeho a západných palácov. "Akútny stav si vyžaduje potrebu reálne začať so zabezpečovaním a rekonštrukciou, pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva takmer nezvratnou a iba urýchlene začatie sanačných prác môže zabrániť nenávratnému poškodeniu palácov,“ argumentuje rezort. Pri identifikácii rizík tiež upozorňuje, že sa pri pokračujúcej deštrukcii môže zopakovať situácia, aká vznikla pri čiastočnom zrútení západného opevnenia dolného nádvoria v roku 1994, keď padajúce bloky ohrozovali okolitú zástavbu. Okrem prostriedkov na sanáciu palácov (vyše 4,5 milióna eur) chce ministerstvo ďalších 300.000 eur použiť na spevnenie plôch a nádvoria a sanáciu hradného brala.

Spišský hrad čiastočne rekonštruovali v 70. rokoch minulého storočia, od roku 1986, keď ho sprístupnili verejnosti, ho navštívilo niekoľko miliónov turistov. Od roku 1993 je súčasťou Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.