< sekcia Kultúra

Slovensko si založenie Matice slovenskej pripomína pamätným dňom

Matica slovenská. Foto: www.facebook.com

V Turčianskom Svätom Martine sa 4. augusta pred 153 rokmi konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej.

Bratislava 4. augusta (TASR) - Národné matičné slávnosti, okrem pripomienky založenia Matice slovenskej, v roku 2016 prezentovali aj mesto Komárno a hlavnú myšlienku organizátorov: "Matica slovenská má spájať ľudí, národy, folklór, históriu i súčasnosť, má vytvárať pocit domova každému kultúrnemu človeku, či je Chorvát, Maďar alebo Slovák," uviedla Matica slovenská na svojej internetovej stránke. Národné matičné slávnosti cez víkend (29.-31. júla) v Komárne sa stali oslavou 153. výročia založenia Matice slovenskej (MS) v roku 2016. Prvýkrát v histórii sa uskutočnili na južnom Slovensku, zdôraznila MS.

Slovensko si 4. augusta pripomína Deň Matice slovenskej. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) z októbra 1993 je Deň Matice slovenskej pamätným dňom Slovenska.

V Turčianskom Svätom Martine sa 4. augusta pred 153 rokmi konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej. Týmto aktom vznikla najvýznamnejšia kultúrno-spoločenská inštitúcia v dejinách slovenského národa. Bola druhá po spolku Tatrín, ktorý bol založený 26. augusta 1844.

V Martine sa zišlo okolo 5000 ľudí, ktorí v príjemnej atmosfére, plnej národného sebauvedomovania sa stali spoluzakladateľmi Matice slovenskej. Stretnutie národovcov malo najskôr duchovný podtext, keď sa v rímskokatolíckom kostole a neskôr v evanjelickom chráme konali služby Božie okrem iného aj na počesť tisíceho výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Po duchovnej časti zhromaždenia došlo k zasadnutiu prvých matičiarov. Rokovanie dočasného matičného výboru otvoril Ján Francisci, ktorý bol jeho predsedom. Novozaložená inštitúcia dokonca dostala dar 1000 zlatých od rakúskeho cisára ako príspevok k jej začínajúcemu pôsobeniu. Ján Francisci predložil zhromaždeniu aj zozbieraných 94.000 zlatých na vznik Matice slovenskej.

V roku 1797 sa narodil vo Veselom katolícky biskup a národno-kultúrny dejateľ, prvý predseda Matice slovenskej ŠTEFAN MOYZES, významný reprezentant slovenského národného a politického života 50. a 60. rokov 19. storočia. Zomrel 5.7.1869.
Foto: TASR/Wikipédia


Valné zhromaždenie prijalo zároveň uznesenie, že MS založili "na tisícročnú pamiatku pokresťančenia a založenia písomníctva slovanského". Na základe súčasného bádania v 21. storočí však môžeme konštatovať, že kristianizácia slovanského obyvateľstva na území Slovenska prebiehala už skôr - od začiatku 9. storočia, pred príchodom byzantskej misie v roku 863. Valné zhromaždenie zvolilo aj predsedu Matice slovenskej. Stal sa ním rímskokatolícky banskobystrický biskup Štefan Moyzes. Prvým podpredsedom novozaloženej inštitúcie sa stal Karol Kuzmány, evanjelik a. v., superintendent patentálnych cirkevných zborov. Išlo o dohovor vtedy rozhodujúcich konfesií na Slovensku, ktoré v žičlivej atmosfére navrhli svojich kandidátov na dané posty. Obaja boli hlavnými predstaviteľmi národnej ustanovizne, ktorá sa stala nosnou obhajkyňou a predstaviteľkou národa slovenského.


Otvorenie výstavy Dielo, pocta a portrét - Ľudovít Štúr v slovenskom výtvarnom umení, sa konalo 5. novembra 2015 v arche Primaciálneho paláca v Bratislave. Výstavu otvoril kurátor Ladislav Skrak, spolu s piesňou Materinská moja reč od operného speváka Ivana Ožváta. Na snímke záber na členov slovenskej deputácie k cisárovi Františkovi Jozefovi I. v Olomouci 1849. V zábere hore zľava - Adam Kardoš, Samo Chalupka, Daniel Lichard, Michal M. Hodža, Ľudovít Štúr, Jozef M. Hurban, Jaroslav Bórik. V dolnom rade zľava - Michal Rarus, Juraj Holček, Andrej Radlinský, Karol Kuzmány. Žiadali zriadenie Slovenského kniežatstva, ktoré by nepodliehalo Uhorskej vláde.
Foto: TASR/Jakub Kotian


Po prehratej bitke Rakúska s Pruskom pri Hradci Králové maďarskí predstavitelia využili oslabené pozície cisárskej moci a došlo k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu. Následne nastala maďarizácia a uhorské úrady sa pozerali s nevôľou na účinkovanie Matice slovenskej. V roku 1875 ju uhorská vládna moc zatvorila, obnovili ju až 1. januára 1919.

Delegáti Snemu Matice slovenskej 17. septembra 2011 v Martine novelizovali stanovy.

Postavenie Matice slovenskej upravuje Zákon č. 68/1997 Z. z. Sídlom MS je od roku 1863 Martin.

Matica má chrániť ducha pokoja, spravodlivosti, slobody a pravdy

Matica slovenská (MS) je súčasťou slovenskej spoločnosti, ktorá aj dnes - v čase globalizácie a liberalizmu, negujúcich všetko tradičné a osvedčené - bráni a ochraňuje naše tradície v matičnom zmysle. Pre TASR to v deň 153. výročia založenia našej najstaršej kultúrno-spoločenskej inštitúcie uviedol jej predseda Marián Tkáč.

"Zo Slovákov nerobí národ len naša, taká zanedbávaná slovenčina, ale aj slovenský duch, ktorý pretrval tisícročie bez vlastného štátu. Práve Slovensko má v treťom tisícročí veľké, ba zásadné poslanie, pomôcť Európe v súlade s odkazom sv. Jána Pavla II., ako aj amerického kazateľa Wilkersona, ktorý v roku 2003 prorokoval, že tento národ bude v Európe kľúčový," povedal Tkáč.

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.
Foto: TASR/Pavol Ďurčo


Podľa neho zakladatelia MS na čele s Franciscim, Moyzesom, Hurbanom a ďalšími velikánmi, pamätali 4. augusta 1863 v Turčianskom svätom Martine aj na dnešnú generáciu tým, že do matičných stanov zapísali, že je jednotou milovníkov národa a života slovenského. "Tým dali Matici myšlienku a zmysel, platný doteraz, že je tu pre to, aby všetkými formami svojej práce chránila a pomáhala pestovať v nových generáciách všade na svete, kde žijú Slováci, ducha slovenskosti, pokojamilovnosti a lásky k spravodlivosti, slobode a pravde," dodal Tkáč.

Tohtoročné oslavy založenia Matice slovenskej sa začali Národnými matičnými slávnosťami v Komárne. Budú pokračovať 5. až 7. augusta v Báčskom Petrovci v Srbsku a vyvrcholia 17. augusta v Martine, kde do Parku sv. Cyrila a Metoda pribudne busta Svetozára Hurbana Vajanského a Štefana Furdeka, zakladateľa Slovenskej ligy v Amerike, na ktorú finančne prispela Prvá katolícka slovenská Jednota v USA.