< sekcia Kultúra

Spoločnosť Ľ. Štúra v Moskve vydala nové číslo almanachu Devín

Ľudovít Štúr. Ilustračná snímka. Foto: TASR/fotoreprodukcia

Redakčný kolektív pod vedením známej slovakistky, profesorky Ally Maškovej obsah čísla rozvrhol na 10 kapitol.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Spoločnosť Ľudovíta Štúra v Moskve vydala v týchto dňoch 1. tohoročné číslo (v poradí šieste) almanachu Devín, ktorý v knižnej podobe vychádza dva razy do roka. Redakčný kolektív pod vedením známej slovakistky, profesorky Ally Maškovej obsah čísla rozvrhol na 10 kapitol.

Po vstupnom slove riaditeľa Slovenského inštitútu v Moskve Jána Šmihulu prvá časť je venovaná dielu Ľ. Štúra. Uvádza ju Štúrova dlhšia báseň Pri mestskej bráne..., potom nasleduje prvá časť Štúrovej eseje Hlas k rodákom (s pokračovaním v budúcom čísle) a na záver rozsiahla ukážka z jeho diela Slovanstvo a svet budúcnosti.

Druhá časť čísla obsahuje spomienky súčasníkov na Ľ. Štúra. Nájdeme rozpomienku Daniela Lačného, Modrana, ktorý bol pri skone i pri pitve Ľ. Š. a úvod ruského filozofa a slavistu z konca 19. storočia Antona Budiloviča k zborníku najlepších diel slovanských národov v prekladoch ruských spisovateľov, ktorý vyšiel v Sankt Peterburgu roku 1871 pod názvom Poézia Slovanov.

Tretia časť má názov Naši súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi. Obsahuje poému Mily Haugovej Loviac v hlbinách (zmy)slov o posledných tragických dňoch Ľ. Štúra v preklade Darji Anisimovej, informáciu o histórii a pôsobení Múzea Ľ. Š. v Modre a inscenované pásmo Kamila Žižku a Mira Dacha Tvoj Ľudovít.

Štvrtá časť je venovaná štúdiám z histórie Slovenska. Miroslav Daniš napísal štúdiu Zo slovensko-ruských vzťahov v 18. storočí a ruská historička Ella Zadorožňuková štúdiu Ruská tlač v novom štáte v centre Európy.

Súčasná slovenská poézia je reprezentovaná ukážkami z tvorby Jaroslava Rezníka, Jána Zambora a Juraja Kuniaka v prekladoch Natálie Švedovej.

Šiestu časť almanachu napĺňa štúdia historika umenia Bohumila Bachratého Slovenské výtvarné umenie 19. a 20. storočia a historizujúca i dokumentárne vybavená esej Jozefa Doricu Slovensko má unikátny objekt v Strednej Európe a myslí tým rotundu Sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici.

Zo súčasných slovenských spisovateľov predstavuje almanach autora detektívnych románov Dominika Dána. Okrem životopisnej noticky zborník publikuje ukážku z jeho románu Žiješ iba dvakrát.

Zostavovatelia nezabudli ani na výročia našich významných literárnych tvorcov, ktoré pripadli na tento rok. Najskôr je to 90. výročie úmrtia Martina Kukučína. Okrem literárnovednej štúdie Ally Maškovej o spisovateľom živote a tvorbe je tu publikovaná známa Kukučínova novela Neprebudený v preklade Ľudmily Širokovej.

V rubrike Pripomíname si potom nasledujú bloky o živote a tvorbe (doložené obsiahlymi ukážkami) Jána Smreka (120 rokov od narodenia), Milana Rúfusa (90 rokov od narodenia) a Ruda Slobodu (80 rokov od narodenia). V súvislosti s Milanom Rúfusom treba zaznamenať komparatívnu štúdiu Ally Maškovej Rúfus a Jesenin. Zborník v nekrológu zaznamenal aj nedávny skon (november 2017) literárneho historika Vladimíra Petríka.