< sekcia Kultúra

Súčasnú legislatívu o poskytovaní dotácií má nahradiť úplne nový zákon

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Podľa nového zákona sa k účelom dotácií zaradí aj znižovanie negatívnych dosahov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry.

Bratislava 31. júla (TASR) – Dotácie Ministerstva kultúry (MK) SR bude možné poskytnúť aj na činnosti súvisiace s obnovou kultúrnych pamiatok, ktoré však nebudú predstavovať samotnú obnovu – napríklad na zdokumentovanie aktuálneho stavu kultúrnej pamiatky, odborné posúdenie potreby jej obnovy (reštaurovania) alebo prípravu projektovej dokumentácie na jej obnovu. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktorý rezort predložil v piatok do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

"Návrh upravuje niektoré doterajšie ustanovenia zákona vzhľadom na aplikačné problémy v súvislosti s poskytovaním dotácií, taktiež upravuje podmienky poskytovania dotácie, reflektuje skúsenosti pri poskytovaní dotácií v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, znižuje tiež administratívnu záťaž pre žiadateľov o poskytnutie dotácie," uviedol rezort v dôvodovej správe k návrhu úplne nového zákona, ktorý by mal nahradiť doterajší právny predpis.

Pri dotáciách na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území bude možné podporiť napríklad činnosti zamerané na budovanie alebo skvalitnenie evidencií kultúrnych pamiatok alebo pamiatkových území, výstavy o kultúrnych pamiatkach alebo pamiatkových územiach, organizovanie seminárov a odborných podujatí v tejto oblasti či prípravu a tvorbu materiálov o pamiatkach.

Podľa nového zákona sa k účelom dotácií zaradí aj znižovanie negatívnych dosahov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry.

Návrh nového zákona spresňuje definíciu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, takisto definíciu kultúrneho poukazu.

"Znižovanie administratívnej záťaže spočíva v tom, že žiadateľ o poskytnutie dotácie už nebude vybrané údaje preukazovať ministerstvu kultúry predložením dokladov, ale tieto údaje ministerstvo získa samo z informačných systémov verejnej správy,“ uviedol rezort o príslušnej časti predloženej úpravy.

Navrhovaná účinnosť nového zákona je od januára 2021.