< sekcia Kultúra

Významný slovenský archeológ Alexander Ruttkay jubiluje

V roku 1941 sa narodil v Budapešti archeológ, univerzitný profesor a riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre ALEXANDER RUTTKAY, orientovaný na slovanskú a stredovekú archeológiu. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Alexander Ruttkay je zaradený v základných encyklopedických prácach o Slovensku a od roku 1991 vo viacerých publikáciách - ročenkách typu Who is who (Kto je kto) v zahraničí a na Slovensku.

Nitra/Bratislava 24. apríla (TASR) – Archeológ, historik, univerzitný profesor a bývalý riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre Alexander Ruttkay sa v nedeľu 24. apríla dožíva 75 rokov.

Profesor Ruttkay je popredným odborníkom na archeológiu a históriu stredoveku, najmä vojenstva a výzbroje a dejín osídlenia a hmotnej kultúry v 9. až 14. storočí. Jeho vedecká zapálenosť a veľký prínos boli v roku 2007 ocenené Pribinovým krížom I. triedy za významné zásluhy v oblasti archeológie.

Alexander Ruttkay sa narodil 24. apríla 1941 v maďarskej Budapešti. Jeho rodičia mali slovenské i maďarské občianstvo a v roku 1945 sa usadili na Slovensku. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracoval v Krajskom vlastivednom múzeu v Bojniciach. Od roku 1965 pôsobil v Archeologickom ústave SAV v Nitre, v rokoch 1991-2008 zastával post riaditeľa tejto inštitúcie.

Vo vedeckovýskumnej práci sa zameral na problematiku slovanskej a stredovekej archeológie. Viedol viaceré úspešné terénne výskumy v Ducovom, Nitrianskej Blatnici, Partizánskom, Veľkom Klíži, Hradišti, Zbehoch a Koši. Je autorom desiatok vedeckých štúdií a niekoľkých monografií, z ktorých najcitovanejšou je práca Zbrane a súčasti jazdeckého výstroja na Slovensku v 9. až 14. storočí. Prof. PhDr. Alexander Ruttkay DrSc. je nielen vedcom, pôsobil aj ako pedagóg. Prednášal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a tiež na Masarykovej univerzite v Brne (dnes Česko).

Ako uznávaný odborník je členom Medzinárodnej únie vied prehistorických a protohistorických pri UNESCO, Medzinárodnej únie slovanskej a stredovekej archeológie, Európskej akadémie vied a umení a ďalších vedeckých organizácií a kolégií. V septembri 1999 bol prezidentom SR Rudolfom Schusterom vymenovaný za profesora. Zlatú čestnú plaketu Slovenskej akadémie vied za zásluhy v spoločenských vedách mu udelili v roku 2001. Kniha Slovensko vo včasnom stredoveku, ktorej bol spoluautorom a editorom, bola v roku 2004 ocenená Slovenským literárnym fondom. V apríli 2003 ho zvolili za riadneho člena Učenej spoločnosti SAV.

Alexander Ruttkay je zaradený v základných encyklopedických prácach o Slovensku a od roku 1991 vo viacerých publikáciách - ročenkách typu Who is who (Kto je kto) v zahraničí a na Slovensku.