< sekcia Magazín

Manželský zväzok verzus partnerský vzťah, čo život prináša

Ilustračné foto Foto: TASR

S právnymi problémami v prípade života mimo manželského zväzku sa stretávajú ľudia denno-denne.

Bratislava 26. júna (TERAZ.sk) - Žiť s partnerom vo vzťahu, ktorý nie je spečatený na matrike a spoločne vychovávať deti nie je dnes nič nezvyčajné.

Mladí, či starí – argument, že na lásku papier nepotrebujú platí dovtedy, kým nezačnú problémy. Napríklad pri dodrživaní vyživovacej povinnosti alebo s dedičstvom.


Výživné

Ilustračné foto
Foto: TASR/AP
Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov je povinnosť vyplývajúca zo zákona. Platí dovtedy, kým nie sú ich potomkovia schopní uživiť sa sami. Na výživu dieťaťa prispievajú obaja rodičia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Výšku výživného určuje súd na základe niekoľkých zásad. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima. Súd však prihliada aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa stará. Neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť, pretože výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov.

„V zásade nemá vplyv na výšku výživného skutočnosť, či žije povinný rodič v domácnosti s partnerkou alebo s manželkou a či sa ich spoločné deti sa narodili v manželstve alebo nie. Súd bude posudzovať finančnú situáciu a majetkové pomery povinného rodiča komplexne, t.j. povinný rodič musí v konaní preukázať akú sumu výživného môže a je schopný splácať,“ vysvetľuje právnička Ingrid Judinová zo spoločnosti Provident Financial.


Dedičstvo

Ilustračné foto
Foto: TASR
Zákon rozlišuje dva typy dedenia: dedenie zo zákona a dedenie zo závetu. Dedenie zo závetu je síce nadradené dedeniu zo zákona, pri oboch prípadoch však platí, že deti nemôžu byť opomenuté,teda musia byť zahrnuté do dedičského konania, pokiaľ neboli vydedené.

Potomok môže byť vydedený len v prípade, že neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, neprejavil opravdivý záujem, ktorý by mal ako potomok prejaviť, bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, resp. vedie neusporiadaný život.

Ak je závet neplatný, neexistuje alebo ak je v rozpore s dedením zo zákona, napríklad v závete nie je spomenutý potomok, nasleduje dedenie zo zákona.

Ilustračné foto
Foto: TASR/AP
Pre účely dedenia nie je podstatné, či deti pochádzajú z manželstva alebo nie. Právo na dedičstvo zákon priznáva aj deťom, ktoré boli počaté a v čase úmrtia poručiteľa nenarodené.

Deti a manžel/manželka sú zahrnuté do prvej skupiny dedičov, t.z. dedia rovnakým dielom. Napríklad poručiteľ po sebe zanechal 3000 eur, má 3 dedičov – svojich potomkov, každý z nich zdedí 1000 eur - to je ich zákonný podiel.

Maloletí potomkovia musia zdediť minimálne toľko, aký je ich zákonný podiel a plnoletým potomkom patrí jedna polovica zo zákonného podielu.

To znamená, že syn z prvého manželstva má nárok na svoj zákonný podiel z dedičstva rovnako ako deti z druhého vzťahu.

Možnosťou je napísať závet, podľa ktorého syn z prvého manželstva, ak je plnoletý, dostane polovicu zo zákonného podielu, na základe je možné rozdeliť zostávajúcu časť dedičstva medzi deti z druhého vzťahu t.j. ich podiely budú vyššie ako zákonné podiely.