< sekcia Magazín

Pred 140 rokmi sa narodil prvý rektor UK Kristián Hynek

Na archívnej snímke bývalý rektor UK prof. MUDr. Kristián Hynek. Foto: archív UK

Univerzitu Komenského zriadili na základe zákona, ktorý prijalo Národné zhromaždenie v Prahe 27. júna 1919, teda len osem mesiacov od vzniku prvej Československej republiky.

Bratislava 15. septembra (TASR) - Prvým rektorom najstaršej slovenskej vzdelávacej inštitúcie univerzitného typu, Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, bol český lekár Kristián Hynek. Významný patológ, internista, ale aj priekopník klinickej röntgenológie bol do funkcie zvolený na prvom zasadnutí profesorského zboru Lekárskej fakulty UK 8. augusta 1919.

Kristián Hynek sa narodil 15. septembra 1879 v Mníchove. V rokoch 1903 - 1912 bol externým lekárom I. internej kliniky v Prahe a vedeckým asistentom na Lekárskej fakulte pražskej Karlovej univerzity, na ktorej neskôr, v rokoch 1918 - 1919 pôsobil aj ako jej dočasný vedúci.

Univerzitu Komenského zriadili na základe zákona, ktorý prijalo Národné zhromaždenie v Prahe 27. júna 1919, teda len osem mesiacov od vzniku prvej Československej republiky. Zákon vstúpil do platnosti 11. júla 1919. Krátko na to, 31. júla 1919, prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk vymenoval Kristiána Hyneka za profesora patológie a vnútorných chorôb Lekárskej fakulty UK, prvej fakulty bratislavskej univerzity. Rektorom UK sa stal 8. augusta 1919.

Úlohou čerstvo založenej UK bolo vychovať novú slovenskú inteligenciu pre najdôležitejšie oblasti, čo sa odrazilo aj v zameraní jej prvých štyroch fakúlt: lekárskej, právnickej, filozofickej a prírodovedeckej. Z nich mali vzísť noví slovenskí lekári, právnici, učitelia, ale aj štátni či osvetoví pracovníci.

Pre vážne politicko-spoločenské, finančné a organizačné problémy po prvej svetovej vojne začala fungovať hneď po založení univerzity iba lekárska fakulta. Právnická a filozofická sa k nej pripojili o dva roky neskôr a prírodovedecká až v roku 1940.

Na Slovensku chýbali aj vysokoškolskí pedagógovia, a preto v začiatkoch UK zohrali významnú úlohu profesori z pražskej Karlovej univerzity. Tí vychovali prvých významných slovenských lekárov, neskôr právnikov či vedcov. Aj prvým rektorom sa tak stal český lekár a profesor z Karlovej univerzity Kristián Hynek, ktorý bol zároveň aj jeden z hlavných iniciátorov vzniku bratislavskej UK.

Funkciu vykonával Hynek v akademických rokoch 1919/1920, 1920/1921 a 1929/1930. V rokoch 1930 - 1931 bol prorektorom UK. Zároveň v rokoch 1919 - 1931 pôsobil aj ako prednosta I. internej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Počas pôsobenia na Slovensku venoval značnú pozornosť tuberkulóze, najmä prevencii voči nej a starostlivosti o pacientov s touto diagnózou. Spolupracoval na vybudovaní sanatórií na liečbu tuberkulózy vo Vyšných Hágoch a v Smokovci, ako aj poradne v Bratislave. V roku 1920 založil v Bratislave Spolok československých lekárov a patril tiež k zakladateľom Bratislavských lekárskych listov, ktoré vychádzali od roku 1921.

Po návrate do Prahy pôsobil v rokoch 1931 - 1950 ako profesor patológie a vnútorných chorôb a prednosta I. internej kliniky Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Kristián Hynek napísal viac ako 150 vedeckých štúdií, v ktorých sa zameriaval najmä na problémy hematológie, špeciálne na otázky zrážanlivosti krvi a sedimentácie červených krviniek. Medzi jeho významné odborné knižné publikácie patria: Chromidiální vystupovaní substance jaderné v leukocytech leukemických a její význam (1910) a Tuberkulóza z roku 1927.

Za iniciatívu pri zakladaní UK v Bratislave a za zavádzanie nových diagnostických postupov v internistických disciplínach mu univerzita udelila 4. júla 1946 čestný doktorát medicíny. Stal sa tak v poradí 21. nositeľom tohto čestného titulu.

Prvý rektor UK v Bratislave, významný český patológ, internista a odborník na tuberkulózu Kristián Hynek zomrel 11. novembra 1960 v Prahe.