< sekcia Prešovský kraj

ZÁZNAM: 7. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj, ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV

Sledujte záznam.

Bratislava 27. augusta (TABLET.TV) - Sledujte záznam zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

PROGRAM:

Otvorenie a voľba návrhovej komisie
Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK
Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2018
Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2018
Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018
Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2018
Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
A/ Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ - a. Podpora pútnických miest v PSK
B/ Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 3 „Sociálne služby“ - a. Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi
Návrh na schválenie investičného zámeru „Štadión – Futbal Tatran Aréna“
Prerokovanie petície Za záchranu Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28 Bardejov
Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov
Výročná správa ARR PSK za rok 2017
Zriadenie Regionálnej knižnice v Levoči
Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku
Návrh na spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia PSK“ v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci implementovaného projektu „Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – a. zníženie energetickej náročnosti“
Návrh na vymenovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb
Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver