< sekcia Prešovský kraj

V Poloninách vedú spor o ťažbu

Na archívnej snímke zelená hranica v NP Poloniny. Foto: TASR - Milan Kapusta

Pod otvorený list, ktorý v tejto súvislosti štátny podnik adresoval trom ministrom, sa podpísali aj predstavitelia urbariátov pôsobiacich na tomto území a tiež starostovia obcí Uličskej doliny.

Ulič 12. januára (TASR) – Program starostlivosti o les, ktorý na lesný celok Starina v Poloninách na roky 2020 až 2029 schválil koncom roka Okresný úrad Prešov, napadlo Lesoochranárske zoskupenie VLK. Svoje odvolanie voči rozhodnutiu správneho orgánu odôvodňuje neprihliadaním na druhovú ochranu a absenciu environmentálneho hodnotenia EIA. Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič tvrdí, že program obhospodarovania prihliada na všetky aspekty hospodárenia v chránenom území. V prípade prehodnotenia rozhodnutia sa obáva o budúcnosť regiónu. Pod otvorený list, ktorý v tejto súvislosti štátny podnik adresoval trom ministrom, sa podpísali aj predstavitelia urbariátov pôsobiacich na tomto území a tiež starostovia obcí Uličskej doliny.

"Daný lesný celok predstavuje zhruba 50 percent kompetenčnej výmery LPM Ulič a ročne sa má na ňom vyťažiť 35.000 kubických metrov drevnej hmoty, čo je zhruba 50 percent dreva z celkovej ťažby LPM Ulič," uvádza sa v otvorenom liste adresovanom ministrom pôdohospodárstva, životného prostredia a práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom poukazuje na skutočnosť, že "pokiaľ sa nebude realizovať ťažba dreva, nebudú tržby a nebude ani na mzdy". Ako ďalej informuje, v prípade, že sa navrhované prírode blízke hospodárenie vrátane ťažby na tomto území realizovať nebude, na to, aby ostal štátny podnik v zisku, bude musieť prepustiť 90 pracovníkov a rozviazať pracovno-právne vzťahy s ďalšími 40 živnostníkmi. Prostredie Uličskej doliny pritom nazýva "hladovou dolinou".

Podľa riaditeľa štátneho podniku Mária Perinaja sa predmetný program starostlivosti o les pri avizovanom prírode blízkom hospodárení riadi "oveľa prísnejšími opatreniami, ako ich definuje zákon o lese a aj vyhláška o Chránenom vtáčom území Bukovské vrchy", ktoré majú okrem iného zabezpečiť udržanie, respektíve zlepšenie stavu biotopov a druhov európskeho významu. "Rovnako tak je predmetný program v súlade s programom starostlivosti o Národný park Poloniny," doplnil.

Ako pre TASR povedal Viliam Bartuš z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, námietky, ktoré uvádzajú v odvolaní, sú rovnaké, s akými do správneho konania vstúpili už v roku 2019 a opakovane v novembri 2020. "Namietali sme tam dve základné veci. Jedna vec je, že pri tvorbe lesného hospodárskeho plánu sa nezohľadňovali chránené druhy, ktoré sú predmetom ochrany tohto územia," vysvetlil s tým, že obhospodarovateľ lesov potrebuje na "poškodzovanie, rušenie a usmrcovanie chránených druhov špeciálnu výnimku". Druhým argumentom ochranárov je absencia environmentálneho hodnotenia EIA. "Súvisí to s tým, že v rámci konania okresný úrad životného prostredia v jednom stanovisku potvrdil a v druhom vyvrátil, že tá činnosť má výrazný vplyv na to chránené územie. V prípade výrazného vplyvu na chránené územie je však potrebné urobiť aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Toto urobené nebolo," doplnil.

Aj keď odvolanie VLK-a nemá na rozhodnutie okresného úradu odkladný účinok, LPM Ulič sa do ťažby v lesnom celku Starina zatiaľ nepúšťa. "Rozhodnutie je síce vykonateľné, ale ide na rozpor na ministerstvo. Ja neviem prejudikovať, ako ministerstvo rozhodne," vyjadril sa pre TASR Perinaj s tým, že ak by štátny podnik na predmetnom území s ťažbou začal, v prípade prehodnotenia rozhodnutia ministerstvom by tak mohol spôsobiť aj majetkovú škodu.