Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. júl 2024Meniny má Daniel
< sekcia Videá a prenosy TASR TV

ZÁZNAM: 14. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Na snímke predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Foto: TASR – Milan Kapusta

Sledujte záznam.

Prešov 24. júna (TASR TV) - 14. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2024.
4. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2024 Prešovského samosprávneho kraja.
5. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.
6. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
7. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
8. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – nadobudnutie.
9. Návrh dodatkov k zmluvám o dielo „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I.
časť“ a „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – II. časť“.
10. Optimalizácia siete osvetových stredísk v Poprade a Bardejove.
11. Návrh VZN PSK č. .../2024, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Centrálna 464, Svidník ako
súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov.
12. Rozdelenie dotácií vo Výzve pre región pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov PSK.
13. Vstup PSK do združenia „Karpatský euroregión“.
14. Informatívna správa o potravinovej dostupnosti v Prešovskom kraji.
15. Zrealizované projekty Úradom PSK a subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v programovom
období 2014 – 2020.
16. Informatívna správa o príprave návrhu Akčného plánu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja PSK na roky 2021 – 2030.
17. Informatívna správa o príprave Koncepcie cestovného ruchu v PSK.
18. Vstup PSK do projektu s názvom „Prešovská iniciatíva odolnosti: Spoločná cesta za adaptáciou na
zmenu klímy“ (Prešov Resilience Initiative: A Collaborative Journey for Climate Adaptation).
19. Vstup DSS Vranov nad Topľou do projektu a predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 13, Investície 1: Rozšírenie kapacít
komunitnej sociálnej starostlivosti.
2
20. Zmeny v orgánoch spoločnosti založenej PSK – Krajské autistické centrum Prešov, n. o.
21. Voľba zástupcu samosprávneho kraja do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Humennom.
22. Nájom hnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
23. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 598/2020 zo dňa 14. 12. 2020 – Aktualizácia Plánu
udržateľnej mobility PSK.
24. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 292/2023 zo dňa 11. 12. 2023 k Eliminácii bezpečnostných
rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537.
25. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 293/2023 zo dňa 11. 12. 2023 k zámeru vstupu do
fázovaných projektov v rámci Integrovanej územnej stratégie.
26. Vstup do projektov integrovaných územných investícií v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027,
priorita 3P1 Doprava, Rozvoj a posilňovanie udržateľnej inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej,
regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístup k TEN-T
a cezhraničnej mobility.
27. Interpelácie poslancov.
28. Záver