< sekcia Publicistika

K. BATKOVÁ: Mimovládky sa snažia pomáhať aj v čase koronavírusu

Katarína Batková Foto: Teraz.sk/Pavol Demeš

Riaditeľka rady mládeže Slovenska Katarína Batková o činnosti mimovládnych organizácií.

Riaditeľka rady mládeže Slovenska Katarína Batková na margo činnosti mimovládnych organizácií v čase koronavírusovej krízy konštatuje, že po prvotnom šoku nachádzajú stále nové formy, ako pomáhať ľuďom problémy riešiť. "Mimovládne neziskové organizácie však často robia aktivity a nemyslia na to, aby o nich komunikovali, príde im to zbytočné a niekedy aj nemiestne, aby sa odfotili s babičkou či deduškom, ktorým priniesli nákup a capli to na sociálne siete. Pracujú dennodenne viac v teréne, ako by mysleli na PR," konštatuje Batková.


-Ako podľa vás zareagovali slovenské mimovládne organizácie na koronavírusovú epidémiu?-
Pre väčšinu organizácií to samozrejme bol totálny šok a prvé dva – tri dni neriešili nič iné, len rušenie všetkých aktivít v offline priestore, ktoré mali naplánované okrem niektorých organizácií poskytujúcich sociálne služby v sociálnych zariadeniach, kde teda samozrejme poskytujú svoje služby aj naďalej.

Po úvodnom šoku asi najrýchlejšie zareagovali na novú situáciu organizácie, ktoré pracujú v oblasti humanitárnej pomoci ako Človek v ohrození a podobné, následne začali pomaly organizácie pracovať na tom, aby jednak nahradili úplne alebo čiastočne svoje offline aktivity online aktivitami a na druhej strane časť z nich, ktorá má na to kapacity a know-how sa zároveň zapojila do pomoci ohrozeným skupinám – zabezpečenie nákupov pre seniorov a onkopacientov, šitie a rozvoz rúšok ale aj požičanie stavu nemocnici v Trstenej napríklad na triedenie pacientov na testovanie od Slovenských skautov.

V online priestore sa aktivity zameriavajú buď na rôzne vzdelávanie , či pomoc so školskými úlohami, zmysluplné trávenie voľného času či pomoc pri riešení psyhologických dopadov zavretia od detí až seniorov.


-Uveďte príklady oblastí, v ktorých pomáhajú naše mimovládky v riešení epidémie...-
Pomáhajú hlavne s organizovaním dobrovoľníkov pre nákupy seniorom aj na dedinách, kam bežne nechodí rozvoz. Informujú o rôznych možnostiach . Pomáhajú v sociálne vylúčených komunitách hlavne informovaním, terénnou sociálnou prácou ale aj distribúciou rúšok a dodržiavaním hygieny. Organizujú zbierky finančných prostriedkov na pomoc na nákup ochranných prostriedkov do nemocníc ale aj do zariadení sociálnych služieb, aj pre pomoc kultúre a umelcom .
V online prostrední pomáhajú žiakom aj učiteľom jednak tým, že pripravujú sami zaujímavý obsah pre vyučovanie alebo trávenie voľného času detí a mladých, prípadne pomáhajú učiteľom s prípravou online videí alebo vzdelávajú učiteľov, aby mohli oni vzdelávať efektívnejšie v online priestore. Prípadne poskytujú podporu a pomoc pre deti a mladých, aby zvládli sociálne odlúčenie so školy či od kamarátov, prípadne väčšie sociálne problémy ako domáce násilie v rodine či iné problémy. Rovnako ako pomáhajú pri psychických problémoch izolovaných seniorov alebo iných pacientov.

-Možete uviesť príklady spolupráce medzi MVO v boji s epidémiou?-
Väčšina spolupráce sa deje na úrovni platforiem MNO – napríklad Socia rieši systematické problémy v oblasti poskytovania sociálnych služieb, Rada mládeže Slovenska sa snaží organizácie navzájom prepájať a inšpirovať.

Dôležité je prepájať aktivity MNO so samosprávami a to sa aktívne darí napríklad Človeku v ohrození alebo iným väčším organizáciám. Mesto Bratislava rozbieha spoluprácu so Slovenským skautingom pri nákupoch seniorom a podobne.

Napríklad mesto Trenčín sa dohodli s dobrovoľníkmi zo Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, že roznesú informačné letáky seniorom.

Samosprávy potrebujú dobrovoľníkov na rôzne činnosti súvisiace so zabezpečením rôznych oblastí a práve dobrovoľníci, ktorí dlhodobo spolupracujú s nejakou organizáciou sú dobrou voľbou, lebo sú overení a dôveryhodní tak, aby napríklad seniorovi neublížili alebo ho neokradli. Aj to sa totiž stáva.


-Ktoré aktivity zamerané na mladých ľudí, žiakov a študentov považujete osobne za najpozoruhodnejšie
Za najpozoruhodnejšie považujem to, že za 1-2 týždne dokázali všetky mládežnícke organizácie vymyslieť spôsob, ako pokračovať vo svojich aktivitách aj v čase, keď všetky deti a mladí sedia doma pred počítačom, vymysleli buď spôsob ako veľkú časť pravidelnej klubovej offline činnosti preniesť do online priestoru alebo pripraviť zmysluplnú náhradu. Napríklad saleziánske organizácie Domka a Laura majú tzv. Oratko online – každý deň pripravujú aktivity od ráno až do 21.30 a minulý týždeň sa k nim pripojilo 30. tis. mladých po celkom Slovensku. Skauti majú online stretnutia klubov a úplne fascinujúca je pre mňa Slovenska debatná asociácia, ktorá doteraz všetko robila v offline priestore a za dva týždne spustila online debatné turnaje.

Veľmi dôležité sú aj činnosti napríklad internetových poradní a linky detskej istoty. S deťmi a mladými ľuďmi skrátka nikto o pandémii nehovorí a ani nikto nerieši ich potreby. Ak sa riešia dôsledky zavretých škôl, tak len vo vzťahu k tomu, ako sú rodičia zaťažení. A čo mladí, zrazu majú prejsť kompletne na samoštúdium a my sa tvárime, že tak je to v poriadku.


-Ako hodnotíte prvé kroky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a ich spoluprácu s MVO?-
Pozitívne treba hodnotiť spoluprácu Ministerstva školstva s niektorými organizáciami venujúcimi sa vzdelávaniu učiteľov a zlepšovaniu formálneho vzdelávania na Slovensku, ktoré veľmi pomohli napríklad pripraviť relácie pre školákov v RTVS ale aj platformu ucimenadialku.sk.

Pokiaľ však ide o mimovládne organizácie pracujúce s mladými, tak doteraz nás nikto nekontaktoval a po troch týždňoch od uzavretia škôl nemáme bližšie informácie, ako postupovať. Z IUVENTY (štátna príspevková organizácia), ktorá má na starosti prácu s mládežou sme doteraz žiadne usmernenie k online práci s mládežou alebo k tomu, ako viesť a robiť naše aktivity v čase krízy neprišlo. Rovnako ako sme v neistote pokiaľ ide o čerpanie dotácie či naše letné aktivity. V minulých rokoch totiž organizácie združené v Rade mládeže Slovenska zrealizovali 400 letných táborov pre spolu 12. tis. detí a mladých ľudí.


-Kto a ako spracováva informácie o aktivitách MVO v čase korona krízy, kde sa dá o tom dočítať?-
Monitoring aktivít robí prevažne Komora mimovládnych neziskových organizácií, ale aj jednotlivé platformy združujúce organizácie a uverejňujú to na svojich FB stránkach alebo webových stránkach. Veľa vecí sa snažíme publikovať aj cez web www.mimovladky.sk.

Platformy sa snažia uverejňovať aktuality na webe, www.slovensko.help tiež uverejňuje aktivity priebežne.
Mimovládne neziskové organizácie však často robia aktivity a nemyslia na to, aby o nich komunikovali, príde im to zbytočné a niekedy aj nemiestne, aby sa odfotili s babičkou či deduškom, ktorým priniesli nákup a capli to na sociálne siete. Pracujú dennodenne viac v teréne, ako by mysleli na PR.