< sekcia Publicistika

KOMENTÁR PROF. B. SITÁRA: Netešme sa, že je koronavírus za nami

Na archívnej snímke zástupca SR v Rade Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN), profesor Branislav Sitár. V Bratislave 29. novembra 2015. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Ako fyzik bol profesor Branislav Sitár pozvaný Robertom Mistríkom do skupiny, ktorá koordinuje matematické simulácie Covid-19 na Slovensku

Na Slovensku a v Európe začína panovať vlna eufórie, že pandémia je za nami, že sme vyhrali. Oceňujem postoj krízového štábu a vlády premiéra Matoviča, že nepodlieha tejto neopodstatnenej ilúzii a naďalej postupujeme opatrne vzhľadom na rastúcu vlnu pandémie vo svete. Za posledné štyri dni vzrástol vo svete prírastok registrovaných nakazených o 25% na 120 tisíc denne a celkový počet nakazených výrazne prekročil 6 miliónov. Počet úmrtí je vyšší ako 375 tisíc. Vyzerá to snáď, že Covid-19 ustupuje? Pandémia Covid-19 nepoľavuje a zrejme ju zastaví až vakcinácia obyvateľstva. Preto krajiny na čele s USA investujú obrovské prostriedky do vývoja vakcín. Podľa odborníkov vakcíny budú k dispozícii o rok alebo až o 18 mesiacov. Každé uvoľnenie opatrení prináša zvýšenie kontaktov medzi ľuďmi, čo zvyšuje pravdepodobnosť šírenia nákazy. Po uvoľnení môže prísť druhá a ďalšie vlny nákazy. To sa už reálne stalo v Japonsku, Iráne, Južnej Kórei, Singapure atď.

Tak ako pri ochrane území pred lesným požiarom jediný rozumný spôsob ochrany Slovenska pred pandémiou je uzavretie hraníc pre nákazu (nie pre tovary). Treba zamedziť prítoku nákazy zo zahraničia. Uzavretie hraníc pre nákazu nie je žiadna utópia, lebo to už urobili na Taiwane, v Južnej Kórei, Japonsku a Číne. Za jeden mesiac sa im výrazne podarilo potlačiť epidémiu. Tieto „zdravé“ krajiny, pokiaľ zostanú uzavreté (len pre pohyb ľudí, nie tovarov), naplno spustili svoju ekonomiku, otvorili školy a dokonca aj športoviská. Tieto „zdravé“ krajiny získali obrovskú ekonomickú výhodu oproti „zamoreným“ krajinám. Už sa medzi sebou prepájajú aj leteckými mostmi. Krajiny ako Slovinsko, Chorvátsko, Čierna hora, Litva Lotyšsko a ďalšie sú na tom podobne ako Slovensko. To sú naši potenciálni partneri na prežitie pandémie bez útrap obyvateľstva a enormne veľkých ekonomických strát.

Ekonómovia (napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť) spočítali, koľko nás bude stáť výpadok zapríčinený epidémiou Covid-19 doteraz. Je potrebné aby spočítali ešte väčšie prepady, ktoré by mohla priniesť prípadná druhá vlna. Keď by aj na Slovensko neprišla, čo je málo pravdepodobné, s potrebnými opatreniami budeme ešte najmenej rok fungovať na pol plynu – školy, zdravotníctvo, obchody, reštaurácie, hotely, služby, šport, kultúra aj kostoly. Ak zastavíme prítok pandémie zo zahraničia, všetko môže fungovať vnútri Slovenska prakticky bez obmedzení. A toto by mali ekonómovia ale aj všetci zodpovední zvážiť.

Nákazu môžu priniesť dovolenkári zo zahraničia tak, ako ju v zime priniesli z Talianska a Rakúska. Je pochopiteľné, že spolužitie s Covid-19 prináša frustráciu a nespokojnosť obyvateľov a veľké ekonomické straty. Ľudia túžia po normálnom živote ako pred pandémiou. Nesmieme však poľaviť a musíme zamedziť prítoku ďalšej nákazy prísnou kontrolou pohybu ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. Tým epidémiu definitívne zastavíme a budeme môcť potom spokojne pracovať, chodiť do školy a žiť vnútri našej krajiny. Ak sa rovnako ozdravia aj susedné krajiny, môžeme sa im otvoriť. V Európe je momentálne 8-9 krajín s podobne nízkym výskytom Covid-19 ako SR, s tými sa treba postupne spojiť. Otváranie hraníc a zahraničné dovolenky v nakazených krajinách je hazard pre všetkých našich obyvateľov. Nemáme čo počúvať tých, ktorí to urobili horšie ako my, neskoro a zle. Aj my môžeme ostatných naučiť, ako to robiť správne a nenechať trpieť vlastných obyvateľov. Je to na nás.


Profesijný životopis

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.,
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava


Dátum narodenia: 3. mája 1946
Miesto narodenia: Bratislava
Národnosť: slovenská
stav: ženatý, 2 synovia

Vzdelanie

1969 - vysokoškolské, fyzika, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
1976 – CSc. UK Bratislava
1989 – DrSc. SÚJV Dubna
1992 - docent, UK Bratislava
1997 - profesor, UK Bratislava

Prehľad zamestnaní:

1969 - 1974 asistent na PriFUK Bratislava
1975 1 ročná stáž na University of Durham, Veľká Británia
1975 - 1977 odborný asistent na MFF UK Bratislava
1977 - 1989 MFF UK - vedecký pracovník v SÚJV Dubna
1990 - 1996 riaditeľ Ústavu fyziky MFF UK Bratislava
1996 - 1999 zástupca riaditeľa Ústavu fyziky MFF UK Bratislava
1999 - 2004 riaditeľ Ústavu fyziky FMFI UK Bratislava
od r. 2004 profesor na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, vdúci oddelenia
subjadrovej fyziky

Vedecké aktivity:

1969 – 1974 Výskum zriedkavých rozpadov izotopov v prírodných vzorkách
na MFF UK Bratislava
1975 Vývoj detektorov častíc na Durham University, UK
1976 - 1977 Meranie izotopov v prírodných vzorkách na MFF UK Bratislava
1977 - 1979 Štúdium kanálovania a zahýbania zväzkov vysokoenergetických
protónov v monokryštáloch v SÚJV Dubna
1979 - 1989 Výskum v oblasti fyziky hadrónov na spektrometri HYPERÓN
v ÚFVE Serpuchov (z SÚJV Dubna)
1991 – 1993 Vedúci bratislavskej skupiny na projekte RD-28 “Vývoj mikro-
stripových plynových detektorov pre LHC experimenty v CERNe“
od r. 1994 Štúdium exotických jadier s neutrónovým a protónovým haló
na Separátore fragmentov FRS v GSI Darmstadt – vedúci skupiny
1994 – 1997 Štúdium elektrón-pozitrónových interakcií na experimente DELPHI
v CERN
1997 - 2002 Vedúci bratislavskej skupiny a grantu na experimente NA-49 v CERN – štúdium vysokoenergetických zrážok ťažkých iónov
1992 - 1995 Vedúci bratislavskej skupiny na projekte ATLAS v Európskom
centre fyziky vysokých energií CERN.
od r. 1995 Vedúci bratislavskej skupiny a grantu na experimente ALICE na LHC
v CERN – vývoj a výroba 26 čítacích komôr pre TPC Alice, štúdium
kvark-gluónovej plazmy, štúdim antibarión-bariónovej symetrie
2005 - 2009 Vedúci výskumnej úlohy: Dirac Secondary Beams NUSTAR 3 v GSI
Darmstadt ( 6 FP)
od r. 2010 Vedúci bratislavskej skupiny na projekte NUSTAR - vývoj detektorov pre separátor iztopov Super FRS v európskom stredisku FAIR Darmstadt

Pedagogické aktivity - prednášky

1973 – 1974 Jadrová fyzika 3. roč. JF
1987 – 1988 Detektory vo fyzike vysokých energií – postgrad. SUJV Dubna
od r. 1990 Interakcia žiarenia s látkou 3.-5. roč. JF
od r. 1990 Detekčné metódy fyziky vysokých energií 3.-5. roč. JF
od r. 1990 Urýchľovače častíc 3.-5. roč. JF

Administratívne posty a manažment

1990 – 1996 riaditeľ Ústavu fyziky MFF UK Bratislava
1999 - 2004 riaditeľ Ústavu fyziky FMFI UK Bratislava
od r. 2004 vedúci Oddelenia subjadrovej fyziky na KJFB FMFI UK Bratislava

Členstvo vo výboroch

od r. 1993 člen Výboru pre spoluprácu SR s CERN
1993 - 1996 predstaviteľ SR vo Finančnom výbore CERN
1996 - 1999 predstaviteľ SR v Rade CERN
1993 - 1999 podpredseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN
1997 - 2005 člen Slovenského Výboru IUPAP
od r. 2002 predstaviteľ SR v Rade CERN
od r. 2002 predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN
2007 - 2010 viceprezident Rady CERN
od r. 2019 zástupca SR v pracovnej skupine Fyzika a technické vedy v ESFRI, Brusel

Členstvo v organizáciách
Slovenská fyzikálna spoločnosť
JSMF

Ocenenia
2009 Cena Dioníza Ilkoviča SAV za fyziku
2011 Zlatá medaila Univerzity Komenského
2011 Cena Slovenskej Fyzikálnej spoločnosti
2011 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za zásluhy o rozvoj vedy v SR

Publikačná činnosť
Vedecké monografie v zahraničí: 2 (EAI Moskva, Springer Heidelberg)
Publikácie: 1234, z toho 595 v zahraničných karentovaných časopisoch
Citácie: 5089 z toho 4539 v CI v zahraničí, h-index 74

Jazyky: aktívne - anglický, ruský


Objavy, vynálezy, patenty, technické diela

Prírodovedcká fakulta UK Bratislava:
1968-70 Vývoj a konštrukcia aparatúry a meranie nízkych aktivít izotopov 14C,
trícia a ďalších
1970 Zmeranie polčasu kozmogénneho izotopu 41Ca, ktoré sa ako najpresnejšie
meranie dostalo do Ledererových svetových tabuliek izotopov
1973 Vývoj a konštrukcia unikátnej veľkoplošnej korónovej komory na meranie
izotopov s extrémne nízkou aktivitou

Durham University:
1975 Vývoj novej metódy röntgenovej rádiografie na báze driftového konvertora
a proporcionálnych detektorov (vývoj a testovanie na Durham University)
1975 Vývoj dvojdimenzionálnych korónových detektorov (vývoj a testovanie na
Durham University)

Spojený ústav jadrových výskumov Dubna:
1978 Vývoj novej metódy rádiografie na vysokoenergetických zväzkoch hélia
1979 Vývoj novej metódy neutrónovej rádiografie na báze nízkotlakovej Time
Projection Chamber (TPC) – Vynález ČSSR a.o. 206289, (vývoj a testovanie v
SÚJV Dubna)
1979 Spoluautor objavu kanálovania a zahýbania zväzkov vysokoenergetických
protónov v monokryštáloch (vývoj a testovanie unikátnej aparatúry prebehlo
v rámci prvého americko-sovietskeho experimentu v SÚJV Dubna)
1984 Vývoj a konštrukcia novej metódy identifikácie častíc pomocou merania počtu
klastrov v driftovej komore s pozdĺžnym driftom elektrónov
1984 Vývoj a konštrukcia veľkoplošných bezelektródnych driftových komôr pre
spektrometer Hyperón v v ÚFVE Serpuchov
1985 Vývoj a konštrukcia čerenkovského kalorimetra s originálnym riešením
predkalorimetra s veľkoplošnými driftovými komorami pre spektrometer
Hyperón v v ÚFVE Serpuchov. Vynález ZSSR a.o SU 121 6750. Vyvinutá
metóda umožnila svetovo najpresnejšie merania polohy elektromagnetických
lavín z vysokoenergetických γ-kvánt
1987 Vývoj a konštrukcia veľkoobjemovej TPC komory pre experiment IKS
v ÚFVE Serpuchov
1989 Vývoj a konštrukcia unikátnej veľkoplošnej TPC komory na meranie 2β
rozpadu.
1989 Ako prvý slovenský experimentálny fyzik obhájil titul DrSc v SÚJV Dubna

CERN:
1993-95 Vývoj a konštrukcia mikro-stripových plynových detektorov pre LHC
experimenty v CERN v rámci projektu CERN RD-28.
1999 Vývoj a konštrukcia časovo-projekčnej komory Gap TPC pre experiment NA49
v CERN-e.
2004 Spoluautor oznámenia evidencie produkcie "nového stavu hmoty" - kvarkovo-
gluónovej plazmy na experimente NA49 v CERN-e. Tento výsledok je v
svetových citačných databázach uvádzaný ako "top-citovaný", teda patriaci k
najvýznamnejším výsledkom v oblasti časticovej fyziky.


CERN – experiment ALICE:
2000-03 Vybudovanie Detektorového laboratória I na vývoj a konštrukciu plynových
koordinátnych detektorov. Na nami vyrobených presných zariadeniach, ktoré
mali porovnateľnú alebo lepšiu kvalitu ako zariadenia v GSI Darmstadt, sme
konštruovali IROC detktory pre TPC ALICE v CERNe.
2002-04 Vývoj a výroba 26 čítacích detektorov IROC pre centrálny detektor TPC
ALICE, ktorý je najväčším a najzložitejším zariadením svojho druhu na svete.
Detektory IROC pracujú v experimente ALICE v CERNe spoľahlivo doteraz.
2004-17 Vývoj a vybudovanie počítačového klastra na FMFI UK Bratislava. Je to
najväčší počítačový klaster v SR, je súčasťou World LHC Computer Grid.
2014-17 Vybudovanie Detektorového laboratória II na výskum dektorov a plynových
zmesí pre detektory. Základom laboratória je výkonny UV laser, ktorý
efektívne nahradí zväzky častíc z urýchľovača, takže nemusíme chodiť testovať
detektory na urýchľovač do zahraničia. V r. 2017 prevádzame v DL II extrémne
náročné merania mobility iónov v rýchlych zmesiach pre TPC ALICE. Merania
mobility iónov v rýchlych zmesiach sú prvé a najpresnejšie na svete.

GSI Darmstadt:
1994-99 Vývoj, konštrukcia a použie v experimente presných koordinátnych TPC
detektorov na spektrometri FRS v GSI Darmstadt. TPC detektory vyrobené v
DL I v Bratislave nahradili detektory vyrobené v Nemecku. Pomocou našich
detektorov sa uskutočnili a stale bežia desiatky unikátnych experimentov na
FRS v Darmsadte za účasti svetovej kolaborácie FRS a NUSTAR.
2005-09 Vývoj, konštrukcia a testovanie zväzkových komôr pre spectrometer
FRS ako vedúci mezinárodného tímu na riešenie výskumnej úlohy (6 FP):
“Dirac Secondary Beams NUSTAR 3” v GSI Darmstadt
2002 Spoluautor objavu jednoprotónovej haló štruktúry v 8B.
2005 Spoluautor objavu nových magických čísel v blízkosti neutrónovej čiary
nestability
2009 Spoluautor objavu sférickej symetrie v dvojnásobne magickom jadre 24O.
2012 Spoluautor objavu 60- tich nových krátkožijúcich izotopov v oblasti od
neodýmu po platinu

FAIR Darmstadt:
2010-17 Vývoj a konštrukcia GEM TPC komôr pre Super FRS pre európske
laboratórium FAIR v Darmstadte
2012-17 Vývoj a konštrukcia Twin TPC detektorov pre Super FRS v európskom
laboratóriu FAIR v Darmstadte. Svetové kolaborácie NUSTAR a Super FRS
vybrali Twin TPC, ktorý som navrhol spolu s mojím študentom A. Procházkom
ako bázový detektor pre najväčší spektrometer svojho druhu na svete Super
FRS. Twin TPC boli našou skupinou úspešne otestované na FRS a teraz sa
vyrábajú prototypy v Nemecku a Fínsku.

Bratislava:
2004-06 Vývoj, konštrukcia a testovanie digitálneho diaľkovo ovládaného
röntgenového prístroja (skiagraf) Digigraph 16M. V roku 2006 bol tento
prístroj dodaný do Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave ako prvý
digitálny skiagraf v SR. OUSA sa stala prvou digitálnou nemocnicou v SR. V
ďalších rokoch boli vyrobené a dodané 3 prístroje Digigraph 16M do
slovenských nemocníc, kde kvalitne pracujú doteraz.

2008 Európsky patent č. EP2350760 „METHOD FOR AUTOMATIC GUIDANCE OF THE
MOTOR VEHICLES ON ROADS AND AUTOMATIC TRANSPORT SYSTEM“ vo WIPO
v Ženeve, definujúci metódu navigácie autonómnych vozidiel „Digita Road
LPS“
2017 Úžitkový vzor č. 7890: „Spôsob komunikácie v automatickom transportnom
systéme po cestných komunikáciách a systémové dopravné zapojenie”
riešiaci vzájomné telekomunikčné prepojenie autonómnych vozidiel metódou
dynamických klastrov.
2018 Úžitkový vzor č. 8122: „Identifikátor pre i-vozovku, i-vozovka, i-vozidlo
automatického transportného systému a spôsob navigácie i-vozidla po
i-vozovke”
2016-17 Vybudovanie Laboratória autonómnej mobility na FMFI UK Bratislava.
Konštrukcia modelov autonómnych vozidiel, plne riadených palubným
počítačom. Konštrukcia zariadení na testovanie modelov AV v laboratórnych
podmienkach.
Od 2017 Vývoj, konštrukcia a testovanie metódy „Digital Road LPS“ v Laboratóriu
Autonómnej mobility. Testy dokázali vysokú presnosť, rýchlosť a spoľahlivosť
metódy na úrovni prevyšujúcej najlepšie svetové parametre

V Bratislave máj 2020

Branislav Sitár