Quantcast
< sekcia Regióny

Bratislava pripravila nový návrh zmien a doplnkov územného plánu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Finálny návrh obsahuje viac ako 100 zmien, ktoré sú potrebné vo verejnom a komunálnom záujme.

Bratislava 5. júla (TASR) - Hlavné mesto pripravilo nový návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta (ÚPN). Zmeny a doplnky (ZaD) 09 majú pomôcť nielen Bratislave, ale aj jej mestským častiam. Finálny návrh obsahuje viac ako 100 zmien, ktoré sú potrebné vo verejnom a komunálnom záujme. Námietky a pripomienky k nim je možné podávať do 31. júla (vrátane). Hlavné mesto o tom informuje na svojom webe.

Ide napríklad o zelené zmeny, ktoré vyplývajú z potreby adaptácie na zmenu klímy, zmeny pre vhodnejšie využitie územia, technické zmeny či zmeny verejného dopravného vybavenia, ktoré súvisia s modernizáciou električkových tratí či úpravou železničných tratí. Zmeny sa týkajú aj oblasti ochrany prírody a krajiny či celomestského charakteru, ktoré umožnia napríklad trasovať a realizovať trolejbusové trate rýchlejšie a flexibilnejšie na každej pozemnej komunikácii, kde je to prevádzkovo potrebné a priestorovo možné.

Podať pripomienku môže ktokoľvek, a to dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, správcovia technickej a dopravnej infraštruktúry, občianske združenia, fyzické aj právnické osoby. V prípade uplatňovania hromadnej pripomienky sa odporúča zvoliť si vhodného zástupcu dotknutej verejnosti, ktorý v mene ucelenej skupiny námietky podáva. Predíde sa tým duplicite uplatnenia rovnakých námietok a zrýchli sa proces ich vyhodnocovania. Prípadné otázky je možné zasielať prostredníctvom e-mailovej adresy uzemnedokumenty@bratislava.sk.

Zber podnetov sa konal počas uplynulého roka. Spracovateľ územného plánu podnety zaevidoval a spracoval formou pasportov. Následne v spolupráci s obstarávateľom a ďalšími odbornými útvarmi magistrátu (z oblasti dopravy, životného prostredia a technickej infraštruktúry), preveril ich vhodnosť a možnosť zaradenia do nového návrhu zmien a doplnkov ÚPN. Nový návrh pripravilo hlavné mesto v spolupráci s mestskými časťami, mestskými organizáciami a podnikmi, ako aj Železnicami SR.