< sekcia Regióny

V roku 2050 má byť v Bratislave rovnako osobnej a verejnej prepravy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Strategický materiál sa má v nasledujúcom období rozpracovať do akčných plánov.

Bratislava 29. marca (TASR) – Do roku 2050 by sa na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) mal zmeniť súčasný pomer 70 percent osobnej a 30 percent verejnej prepravy na vyvážený podiel 50 : 50. Predpokladá to návrh Regionálneho plánu udržateľnej mobility (RPUM), ktorý v pondelok schválilo zastupiteľstvo BSK.

"Na zabezpečenie tohto cieľa sú smerované všetky navrhnuté infraštruktúrne, technické, technologické, organizačné a legislatívne opatrenia, pričom opatrenia sú navrhované v časových horizontoch rokov 2025, 2030, 2040, 2050 tak, aby vytvárali rovnomerný tlak na postupnú zmenu návykov na zmenu mobility a umožnili primerané a rovnomerné vynakladanie finančných prostriedkov," uviedli predkladatelia materiálu. Pripomínajú, že pri dosiahnutej deľbe dopravnej práce budú musieť v roku 2050 všetky módy hromadnej dopravy zabezpečovať prepravu viac ako 800.000 cestujúcich za deň.

Výrazná preferencia sa v pláne kladie na rozvoj koľajovej dopravy, autori plánu upozorňujú na nevyhnutnosť zvýšenia výkonnosti (kapacity) železničných i električkových tratí, ich modernizáciu a dobudovanie elektrifikácie. Rovnako predkladatelia zdôrazňujú nevyhnutnosť budovania terminálov osobnej integrovanej dopravy (TIOP) a parkovísk Park and Ride (P + R), ktoré majú prispieť k intenzívnejšej integrite verejnej dopravnej siete a ochote v jej prospech meniť dopravné návyky. Plán napríklad hovorí o vybudovaní 17 parkovísk P + R vo väzbe na železničnú dopravu a dvoch vo väzbe na autobusovú dopravu. V Bratislave je navrhnutých päť parkovísk vo väzbe na železnicu a taktiež päť vo väzbe na individuálnu automobilovú dopravu. "Celková kapacita týchto navrhovaných parkovísk je 2006 parkovacích miest a 614 miest pre bicykle," uvádzajú predkladatelia. V súčasnosti záchytné parkoviská P + R na území BSK majú kapacitu len 527 miest. Materiál hovorí o ďalšom zvyšovaní kapacity cyklotrás a doplnení súčasnej siete cyklochodníkov.

RPUM v prípade cestnej siete spomína okrem už realizovaného prepojenia diaľnice D4 a novej radiály R7 aj zvýšenie kapacity diaľnic D1 a D2, ciest prvej a druhej triedy a tzv. župného okruhu po ceste II/503. V rámci diskusie poslanci upozornili na situáciu, ktorá nastane po pripojení križovatky Triblaviny na existujúcu dopravnú sieť, a riziko dopravného preťaženia nákladnou automobilovou dopravou v okolí, najmä v prípade tzv. starej Seneckej cesty.

V dosiahnutí cieľa zvyšovať podiel verejnej osobnej dopravy zdôrazňujú predkladatelia nástroje preferovania na úkor individuálnej dopravy. Jedným z výrazných má byť okrem regulácie parkovania i budovanie vyhradených bus pruhov. Na území BSK je navrhnutých celkovo 103,1 kilometra (km) bus pruhov, z toho na území Bratislavy 91,1 km. V mestskom prostredí navrhujú predkladatelia taktiež koncentrovať roztrúsené zastávky do integrovanej zastávky typu Blumentál.

V prípade rozvoja integrovaného dopravného systému (IDS) návrh podporuje myšlienku pokračovať v rozšírení IDS aj na územie Trnavského samosprávneho kraja. "Rozširovanie integrovaného systému môže nadväzovať na jestvujúci spôsob vytvárania zón s diametrom približne 15 km, čím sa zachová jednotná štruktúra delenia území na zóny," uvádzajú autori.

Navrhujú tiež zvážiť možnosť rozšírenia IDS aj na prihraničné územia okolitých štátov. "Prihraničné obce v Rakúskej republike a v Maďarsku majú tiež silný potenciál prepravných vzťahov k Bratislave," argumentujú.

RPUM rovnako zvýrazňuje cieľ nahradiť do roku 2050 všetky autobusy s naftovým pohonom za autobusy poháňané alternatívnymi médiami.

Strategický materiál sa má v nasledujúcom období rozpracovať do akčných plánov.