< sekcia Regióny

Na sociálne služby vynaložil Bratislavský kraj vlani 22 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AFP

V prípade posudkovej činnosti evidovalo príslušné oddelenie odboru sociálnych vecí BSK celkovo 1121 žiadostí, 929 z nich bolo ukončených vydaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Bratislava 29. marca (TASR) - Ku koncu roka 2020 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 14 zariadení sociálnych služieb (ZSS) s právnou subjektivitou s celkovou kapacitou 1373 miest. V týchto 14 ZSS bolo poskytovaných šesť druhov sociálnych služieb. "Na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vynaložil kraj v roku 2020 finančné prostriedky vo výške 22.329.548,55 eura. Vyplýva to zo Správy o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020, ktorú v pondelok poslanci BSK zobrali na vedomie.

Materiál informuje, že Kancelária prvého kontaktu Úradu BSK pre oblasť sociálnych vecí poskytla v roku 2020 celkovo 2855 poradenských výkonov. "Z toho 998 výkonov v oblasti poradenstva pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, 1497 výkonov poradenstva pri podávaní žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a 360 výkonov v ostatných oblastiach,“ spresnil Úrad BSK v predloženej správe.

V prípade posudkovej činnosti evidovalo príslušné oddelenie odboru sociálnych vecí BSK celkovo 1121 žiadostí, 929 z nich bolo ukončených vydaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Odboru sociálnych vecí Úradu BSK v roku 2020 doručili 754 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.

K 31. decembru 2020 bolo v registri BSK zapísaných 229 poskytovateľov sociálnych služieb, z toho 113 neverejných poskytovateľov (neziskové organizácie, občianske združenia, cirkevné organizácie), 35 obcí, 18 právnických osôb založených/zriadených obcou, 14 právnických osôb zriadených BSK, 29 spoločností s ručením obmedzeným a 20 fyzických osôb. "V roku 2020 bolo do registra zapísaných 16 nových poskytovateľov, z toho desať neverejných poskytovateľov (právnické osoby), jeden verejný poskytovateľ sociálnej služby - obec a päť fyzických osôb," dodali predkladatelia. Z registra bolo, naopak, v priebehu roka 2020 vymazaných 11 poskytovateľov sociálnych služieb, z toho sedem právnických osôb (šesť neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a jedna obec) a štyri fyzické osoby. Najčastejším dôvodom výmazu bola žiadosť poskytovateľa sociálnej služby o výmaz z registra, bez povinnosti uviesť dôvod.