< sekcia Regióny

Desať škôl a školských zariadení pod značkou ELBA navštevuje 1500 detí

V zriaďovateľskej pôsobnosti výchovno-vzdelávacieho súboru ELBA je desať súkromných škôl a školských zariadení. Jej zriaďovateľom je Emil Blicha, ktorý svoju ideu vybudovať modernú školskú inštitúciu začal realizovať pred takmer 20 rokmi. Dnes v rôznych typoch škôl pod spoločnou hlavičkou ELBA sa vzdeláva okolo 1500 detí a žiakov vo veku od dvoch do 22 rokov. Pracuje tu 205 zamestnancov. Na snímke jedna zo školských budov - Súkromné športové gymnázium ELBA. Foto: TASR – Milan Kapusta

Školy, ktoré zastrešuje ELBA, zažívajú narastajúci počet žiakov. Dobré študijné výsledky a uplatnenie maturantov potvrdzujú kvalitu vzdelávania.

Prešov 11. júna (TASR) - V zriaďovateľskej pôsobnosti výchovno-vzdelávacieho súboru ELBA je desať súkromných škôl a školských zariadení. Jej zriaďovateľom je Emil Blicha, ktorý svoju ideu vybudovať modernú školskú inštitúciu začal realizovať pred takmer 20 rokmi. Dnes v rôznych typoch škôl pod spoločnou hlavičkou ELBA sa vzdeláva okolo 1500 detí a žiakov vo veku od dvoch do 22 rokov. Pracuje tu 205 zamestnancov.

„Náš záber je širokospektrálny a snažíme sa, aby sa naša činnosť vzájomne dopĺňala. V našom portfóliu je široká skladba škôl, máme materské školy, základnú školu, športové a bilingválne gymnázium. Na strednej odbornej škole sú to hlavne odbory ekonomického, technického a umeleckého zamerania. Záujem o štúdium na našej škole je aj zo strany žiakov z Užhorodu. Od septembra by k nám mali nastúpiť prví študenti z Ukrajiny,“ uviedol Blicha.

Či žiaci preferujú gymnáziá, alebo sa ich prihlási viac na umelecké odbory ako na technické, je vecou a zodpovednosťou štátnej politiky, myslí si Blicha. Podľa jeho slov je na štáte a ministerstve, aby presvedčili rodičov, aby chceli dať svoje dieťa na prírodovedné a technické odbory. „My sme dostatočne flexibilní, do mesiaca vieme naštartovať rekvalifikačné kurzy, v priebehu pol roka študijný odbor, kde dokážeme naučiť potrebnú profesiu,“ tvrdí skúsený pedagóg.

Školy, ktoré zastrešuje ELBA, zažívajú narastajúci počet žiakov. Dobré študijné výsledky a uplatnenie maturantov potvrdzujú kvalitu vzdelávania. Filozofiou manažmentu je venovať záujem nielen talentovaným a nadaným žiakom, ale aj deťom z marginalizovaných skupín.

Najstaršou zo škôl je Súkromná stredná odborná škola ELBA, ktorá má 18 rokov. Vedie ju Romana Birošová, ktorá je tiež riaditeľkou Stredného odborného učilišťa s elokovanými pracoviskami v lokalitách s početnou rómskou komunitou. „Môžeme sa pochváliť, že aj tam badáme zlepšujúce sa výsledky. Zistili sme, že to má zmysel. Hoci sa nikto do toho nehrnie, sme presvedčení, že postupnými krokmi vo Svinej, Terni, Varhaňovciach, či v Chmeľove niečo dokážeme,“ povedal Blicha.

Súkromné športové gymnázium ELBA vzniklo pred 12 rokmi. Riaditeľ Miroslav Nagy uviedol, že patrí do kategórie športových škôl so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami pre žiakov so športovým nadaním v oblasti individuálnych aj kolektívnych športov. Najmasovejším športom je futbal, ale majú dobrý aj dievčenský volejbalový klub. Ďalší žiaci preferujú kixbox, džudo, tenis či short track, čo je rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe. Chodí sem aj veľa hokejistov.

„Športové gymnázium nie je len na rozvíjanie, ale aj na hľadanie talentov. Prišiel k nám dobrý rýchlokorčuliar a teraz sa ukázalo, že bude z neho ešte lepší atlét, bude reprezentovať Slovensko na bežeckých tratiach,“ dokreslil význam školy jej zriaďovateľ. Na športovom gymnáziu majú 35 reprezentantov Slovenska. K známym absolventom patrí futbalový brankár Adam Jakubech, ktorý teraz hrá v Lille OSC. V dánskom Aalborgu BK pôsobí Pavol Šafranko. V týchto dňoch maturuje Klaudia Lišková, ktorá je majsterkou Európy v pretláčaní rúk.

Prvý školský rok zastrešuje ELBA aj Súkromnú spojenú školu European English School, ktorú tvorí základná škola a bilingválne gymnázium. Jej pôvodný zriaďovateľ ju založil ako prvú bilingválnu školu v Prešovskom kraji a podľa hodnotenia INECO sa niekoľkokrát umiestnila v prvej päťke najlepších škôl na Slovensku. Jej novým riaditeľom je od februára Martin Ďurišin. Škola ponúka 16 voliteľných predmetov. Na ZŠ chodí 129 žiakov, na gymnázium 104 študentov. Riaditeľ v nej vidí silný potenciál, lebo do prvých ročníkov sa prihlásilo viac žiakov ako vlani.

SSOŠ ELBA ponúka technické aj umelecké odbory, dáva šancu aj RómomSlogan „Škola pre budúcnosť“ nesie vo svojom logu Súkromná stredná odborná škola ELBA so sídlom v Prešove. Jej riaditeľka Romana Birošová to zdôvodňuje tým, že sa riadia požiadavkami a vývojom nekompromisného trhu práce. Ich cieľom je poskytovať vzdelanie žiakom, ktorí sa dokážu uplatniť nielen doma, ale aj na európskom trhu práce.

V sídle školy na Smetanovej ulici poskytujú vzdelanie 235 žiakom v štvorročných študijných odboroch, ktoré končí maturitou. Škola ponúka vzdelávanie v technických a umeleckých študijných odboroch. Od svojho založenia pred 18 rokmi sa jej vedenie usiluje o prepojenie teoretického vzdelávania s praxou. Zmluvy s firmami v regióne uzatvárali oveľa skôr, ako to dostalo oficiálne pomenovanie duálne vzdelávanie.

Technicky zdatní študenti si môžu vybrať z odborov elektrotechnika, technické a informatické služby so zameraním na elektrotechniku či staviteľstvo, najmladším odborom je obalová technika.

Veľký záujem je o umelecké študijné odbory, ako úžitková fotografia, úžitková maľba, propagačná grafika, konzervátorstvo a reštaurátorstvo, či kozmetička a vizážistka. Posledný májový deň sprístupnili výstavu Očami mladých fotografov v literárnej kaviarni Viola. Kozmetičky a vizážistky nikdy nechýbajú na mestských akciách, či festivale ľudových remesiel v Kežmarku, kde skrášľujú záujemcov. V Terni zvažujú založenie sociálneho podniku zameraného na kozmetický salón. Budúci reštaurátori pod vedením ekvádorského umelca a učiteľa školy Eduarda Sosu vytvorili bustu Ivana Benka, ktorý bol prvým ponovembrovým predsedom Mestského národného výboru v Prešove, dlhoročným mestským poslancom a bývalým predsedom rady tejto školy. Bustu odhalili na Nádvorí úspechov školy ELBA 31. mája, v deň jeho nedožitých 71. narodenín.

Birošová má pod svojím riadením rôznorodých žiakov, pretože škola zastrešuje aj učilište na viacerých elokovaných pracoviskách v Prešovskom kraji. „Venujeme sa tiež učňovským odborom, kde nám študuje 54 žiakov v dvojročných a trojročných učebných odboroch. V trojročných odboroch vychovávajú technicko-administratívnych pracovníkov a murárov, kde získajú výučný list. Žiaci, ktorí neukončili deviaty ročník, si môžu vybrať z dvojročných učebných odborov - staviteľstvo a praktická žena, ktoré končia získaním osvedčenia o absolvovaní štúdia."

Elokované pracoviská zriadili v Humennom, Varhaňovciach, Terni, Chmeľove a vo Svinej, kde sa vzdelávajú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. V Terni dali šancu externou formou štúdia získať vzdelanie aj dospelým Rómom. „V maturitných študijných odboroch po prvý raz tohto školského roku nám predstúpilo sedem týchto študentov pred maturitnú komisiu a zložilo skúšku dospelosti,“ pochválila rómskych maturantov riaditeľka.

Škola sa zapojila do troch národných projektov. Rozvoj stredného odborného vzdelávania realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Ďalším je DIGIškola, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva pod taktovkou ministerstva školstva. Žiakov zaujala tiež IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.Na Pustom Poli majú škôlkari svoju Chalúpku ELBAKto vstúpi do areálu ktorejkoľvek zo súkromných škôl ELBA v Prešove, hneď mu udrie do očí množstvo výtvarných prác žiakov. Zriaďovateľ školy Emil Blicha zriadil alebo zobral pod svoje krídla výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré ponúkajú deťom a žiakom aj mimoškolskú činnosť, kde sa môžu realizovať hlavne v oblasti umeleckých odborov a športu. Pôsobí tu základná umelecká škola, centrum voľného času, do portfólia spoločenstva ELBA patrí aj škola v prírode na Pustom Poli, ktorá poskytuje deťom počas školského roka rekreáciu a relax, cez prázdniny organizujú štyri turnusy letných pobytov. V materských školách si vychovávajú vlastný dorast.

Súkromná materská škola ELBA vznikla pred 11 rokmi, bolo to v čase, keď mesto rušilo triedy vo svojich predškolských zariadeniach z dôvodu klesajúcej pôrodnosti a vysokej nezamestnanosti. Prešiel krátky čas a ukázalo sa, že to boli dobre investované peniaze. Zrazu bol nedostatok miest v materských školách a pod značkou ELBA vznikli ďalšie elokované MŠ v Prešove aj Sobranciach. Dnes majú v štyroch škôlkach dohromady 240 detí a sú najpočetnejšou súkromnou materskou školou.

Riaditeľka Stela Kačalová sa môže pochváliť tým, že vo svojom pedagogickom tíme má aj dvoch chlapov, v ktorých majú škôlkari mužský vzor. Ich krédom je láskavý, individuálny a tvorivý prístup k deťom. Rodičia si môžu zvoliť triedy zamerané na rozvoj pohybovo-umeleckého nadania alebo s komunikáciou v angličtine. MŠ ELBA získali štatút cvičnej školy od Prešovskej univerzity.

Kačalová vedie aj školu v prírode na Pustom Poli, ktorá funguje desať rokov. Zariadenie v krásnom prírodnom prostredí využívajú celoročne. Pre žiakov všetkých typov škôl tu organizujú mimoškolské a voľnočasové aktivity. Cez prázdniny pripravujú letné tábory. Škôlkari tu majú svoju Chalúpku ELBA.

Súkromná základná umelecká škola ELBA má sedem rokov. V 36 triedach rozvíja svoje talenty 283 žiakov. Deti z materských škôl (140) sa tu vzdelávajú v prípravnom ročníku. Žiaci ZŠ (143) navštevujú základné štúdium. Okrem Prešova otvorili triedy aj na elokovaných pracoviskách v okolitých obciach Fintice a Rokycany. Väčší záujem je o výtvarný odbor, vo viacerých školách a predškolských zariadeniach vytvorili spolu 28 tried. Vzdelanie v tanečnom odbore poskytuje osem tried.

„Výtvarný odbor je zameraný na základné disciplíny, ako sú kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a vybrané state z dejín umenia. Žiaci majú možnosť využívať aj nové multimediálne technológie,“ uviedol zriaďovateľ Emil Blicha.

ELBA má aj vlastné Súkromné centrum voľného času, ktoré vedie od 1. mája Eva Hužvárová. Za sedem rokov svojej existencie poskytujú zmysluplné trávenie voľného času deťom vo veku od päť do 15 rokov, aktuálne majú 454 detí, ktoré si mohli vybrať z ponuky 24 záujmových krúžkov. Cez prázdniny organizujú prímestský letný ELBAcamp. V budúcnosti by sa radi venovali aj starším žiakom.