< sekcia Regióny

Trnavský kraj prijal nízkouhlíkovú stratégiu ako prvý na Slovensku

Ilustračné foto. Foto: SITA

Trnavský kraj zriadil už v roku 2009 Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja.

Trnava 23. augusta (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) je prvý z regiónov Slovenska, ktorý prijal nízkouhlíkovú stratégiu ako základné východisko v oblasti ochrany životného prostredia. Poslanci krajského zastupiteľstva jej dali zelenú v apríli tohto roka, dopĺňa víziu, ktorá je začlenená v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK.

Stanovuje globálny ciel znížiť do roku 2030 emisie CO2 minimálne o 40 percent, na úrovni specifickych zámerov popisuje konkrétne opatrenia. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu TTSK.

Poslanci pritom už v októbri 2019 odobrili zámer TTSK ukončiť používanie herbicídov na báze glyfosátu pri ničení burín a ruderálnych rastlín na verejných priestranstvách vo vlastníctve a správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a nahradiť ich prípravkami na ekologickom princípe. Zároveň rozhodli o odporúčaní obciam a mestám v TTSK na nepoužívanie herbicídov v lokalitách v ich pôsobnosti.

„Kontinuálne znižujeme spotrebu energie a postupne vymieňame zastaranú a neefektívnu techniku, napríklad nové počítače v Úrade TTSK majú o zhruba 65 percent nižšiu spotrebu ako pôvodné. Ďalej sme implementovali smart riešenie LED osvetlenia na parkovisku, vyregulovanie vykurovacej sústavy úradu a pripravujeme analýzy a projekty garantovaných energetických služieb,“ informovala vedúca odboru komunikácie Natália Petkáčová.

TTSK má schválených dvanásť žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu opatrení na zvýšenie podielu výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom výmeny súčasných tepelných zdrojov za tepelné čerpadlá s použitím aerotermálnej energie v knižniciach, galériách, stredných školách alebo zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom je dosiahnuť zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a produkcie skleníkových plynov, zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.

„Pripravujeme aj ďalšie projekty, napríklad na realizáciu vodozádržných opatrení, ktoré by sme chceli spolufinancovať z európskych zdrojov,“ doplnila Petkáčová.

Úrad TTSK od roku 2019 realizuje, ako uviedla, dôsledný systém separovania odpadov, každoročne sa zapája do Týždňa mobility, v rámci ktorého motivuje verejnosť k uprednostneniu verejnej dopravy pred individuálnou, rovnako sa každoročne zapája do projektu Do práce na bicykli a Do obchodu na bicykli.

„Prostredníctvom Fondu na rozvoj Trnavského kraja finančne podporujeme aj projekty zamerané ma tvorbu a ochranu životného prostredia. Projektom EnviroTour TTSK realizujeme environmentalne vzdelávanie na našich skolach. Každoročne organizujeme aj súťaž Ekologicky cin roka. Podporili sme uskutočnenie medzinárodného festivalu filmov o trvale udržateľnom rozvoji a ochrane životného prostredia Ekotopfilm – Envirofilm, pre stredoškolákov i dospelých,“
uviedla vedúca odboru komunikácie.

S podporou Environmentálneho fondu TTSK zakúpil prvý elektromobil. V súčasnosti je testovaný v bežnej prevádzke úradu a na základe zhodnotenia skúseností s jeho využívaním kraj zváži možnosti zaradenia elektromobilov a hybridných automobilov do svojho vozového parku.

TTSK zriadil už v roku 2009 Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja (CKF). „Pre členské obce a mestá predstavuje CKF de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. Prostriedky možno použiť aj na preventívne opatrenia vrátane vodozádržných alebo týkajúcich sa ozdravného rezu stromov,“ informovala Petkáčová.