< sekcia Regióny

Humenné odstraňuje nedostatky s prideľovaním dotácií, zistené NKÚ

Humenné, archívna snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš

V súvislosti so systémom prideľovania dotácií z rozpočtu mesta NKÚ upozornil na nesúlad VZN so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalšou platnou legislatívou.

Humenné 5. novembra (TASR) – Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zameraná na systém prideľovania dotácií z rozpočtu mesta Humenné v rokoch 2016 až 2018 zistila viacero pochybení. Humenská samospráva mala zle nastavené pravidlá, a tiež ich sama nedodržiavala. Nedostatky mesto postupne odstraňuje. Vyplýva to z opatrení, ku ktorých vykonaniu sa mestský úrad (MsÚ) zaviazal.

Predmetom kontroly NKÚ, realizovanej od apríla do júla, boli strategické zameranie podpory všeobecne a verejne prospešných služieb a účelov, a tiež podnikania a zamestnanosti, preverenie poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, stav a vývoj dlhu a záväzkov mesta a vnútorný kontrolný systém najmä vo vzťahu ku kontrole dotácií.

V súvislosti so systémom prideľovania dotácií z rozpočtu mesta NKÚ upozornil na nesúlad všeobecne záväzného nariadenia (VZN) so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalšou platnou legislatívou. Chybný bol termín, dokedy mohli podporené subjekty predložiť vyúčtovanie dotácie, a tiež skutočnosť, že mesto prideľovalo dotácie aj právnickým subjektom, ktorých zriaďovateľom je ono samo. Mesto tiež nenapĺňalo pravidlá vlastného VZN, keď prideľovalo dotácie aj subjektom, pri ktorých si neoverilo, či sú bezúhonní. Pochybením je i absencia stratégie rozvoja športu, podľa ktorej by mala samospráva postupovať pri podpore športových klubov a združení.

Kontrolu poskytovania dotácií vykonal NKÚ na vzorke 20 poskytnutých dotácií. Najproblematickejším pochybením sa javí poskytovanie dotácií pre mládežnícky hokejový klub (MHK), ktorému samospráva poskytla dotácie bez žiadosti a v čase, keď mesto voči nemu evidovalo dlh. K dotáciám vo výške 37.500 eur a 24.500 eur navyše neboli NKÚ predložené žiadne doklady. Dôvodom je ich "neuchovanie na príslušnom odbore", ako to vyplýva zo správy NKÚ o kontrole. Na zasadnutí posledného mestského zastupiteľstva 23. októbra sa v tejto súvislosti primátor mesta Miloš Meričko vyjadril, že pravdepodobne aj tieto doklady patria medzi približne 30, ktorých absenciu na úrade po svojom príchode naň oznámil na prokuratúre.

Ďalšími nedostatkami sú nepredloženie žiadosti na predpísanom tlačive, nerozpočtovanie dotácií na konkrétnu akciu, úlohu a účel ich použitia, nedostatočné a neúplné doklady či akceptovanie neoprávnených výdavkov.

Z kontrolných zistení NKÚ vyplynula pre mesto najmä úloha vypracovať koncepciu športu v meste a tiež nové VZN o prideľovaní dotácií z rozpočtu mesta tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou. Nové VZN so zapracovanými pripomienkami NKÚ už MsZ na svojom poslednom rokovaní schválilo, koncepcia športu má na odbore školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ vzniknúť do marca 2020. Ako pre TASR uviedla Michaela Dochánová z tlačového referátu MsÚ, Mesto Humenné je povinné informovať NKÚ o plnení jednotlivých opatrení do 15. novembra.