< sekcia Regióny

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika má nový Technologický inovačný park

Ilustračné foto vedeckého pracoviska. Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Univerzita dnes otvorila nový školský rok. Inovačný park je špecializovaným pracoviskom v priamej riadiacej pôsobnosti rektora, ktoré vykonáva interdisciplinárny výskum.

Košice 18. septembra (TASR) – Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach dnes slávnostne otvorili nový akademický rok, do ktorého nastúpilo viac ako 7000 študentov. Z toho do prvého ročníka na bakalárskom, magisterskom a spojenom stupni štúdia sa zapísalo viac ako 2350 prvákov.

Významnou zmenou v štruktúre univerzity je zriadenie Technologického inovačného parku (TIP) UPJŠ, ktorý bude mať postavenie výskumného centra univerzity a bude špecializovaným pracoviskom v priamej riadiacej pôsobnosti rektora, ktoré vykonáva interdisciplinárny výskum.

Ambíciou UPJŠ je podľa rektora Pavla Sováka byť výskumnou univerzitou, na ktorej sa snúbi kvalitný základný i aplikovaný výskum. TIP UPJŠ bude centrom vedecko-technologického výskumu v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informatiky a informačných technológií a progresívnych materiálov.

"Som presvedčený, že je skvelou správou pre mesto a Košický samosprávny kraj, že košické univerzity a ústavy SAV si hádam nikdy neboli také blízke v spoločnom strategickom postupe k etablovaniu sa Košíc ako Science City. Jeho základom by mohol byť významný investičný zámer do košického technologického parku na území nášho kampusu na Triede SNP a Medickej ulice, čím by sme vytvorili priestor pre inovácie a transfer v napojení sa na subjekty IT Valley v atraktívnom obsahovom zameraní 'nano-bio-info'," zhodnotil Sovák.

TIP UPJŠ vznikol s účinnosťou od 4. septembra, administratívne sídlo má na Šrobárovej 2. Jeho úlohou v danej fáze je podľa rektora na základe troch košických univerzitných vedeckých parkov – TECHNICOM, PROMATECH a MEDIPARK zjednotiť aktivity s cieľom transferu výsledkov vedy do praxe. "Ide o vývojové centrum, ktoré je nadstavbou nad naše univerzitné vedecké parky," dodal pre TASR.

Ako ďalej informovala hovorkyňa univerzity Mária Hrehová, hlavnou prioritou UPJŠ je zabezpečenie vzdelávania tak, aby sa štúdium opieralo o kvalitný vedecký výskum odborne erudovaných učiteľov, ktorí prenášajú poznatky dosiahnuté vlastným vedeckým bádaním do procesu výučby. "Pracovníci UPJŠ v Košiciach a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa študenti v priebehu vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentálnou prístrojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj inovatívnymi metódami vzdelávania, ktoré budú môcť využiť v praxi," uviedla Hrehová.

V oblasti vzdelávania k hlavným prioritám patrí podpora internacionalizácie štúdia s cieľom zintenzívnenia komunikácie študentov a učiteľov so zahraničnými inštitúciami, podpora inovatívnych študentských projektov a vedecko-výskumných zámerov a dôsledná implementácia vnútorného systému kvality vzdelávania na báze európskych štandardov. Hovorkyňa osobitne spomenula proces finálnej prípravy akreditačného spisu spoločného študijného programu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach – spojeného štúdia 1. a 2. stupňa v odbore farmácia.

Súčasťou slávnostného otvorenia nového akademického roka bolo aj predstavenie nových profesorov, doktorov vied či docentov. Rektor Sovák zároveň udelil Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov univerzity v oblasti vedy a výskumu. Po prvý raz udelil aj cenu za významný prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti a cenu v kategórii významný mediálny čin za pozitívne zviditeľňovanie univerzity.