< sekcia Regióny

Košiciam nariadili pravidelnú celoplošnú deratizáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Pripomína, že povinnosť deratizácie prostredníctvom oprávnených subjektov sa vzťahuje aj na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Košice 14. októbra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach nariadil na území mesta celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov. Vykonať ju je potrebné v termíne od piatka (15. 10.) do 15. novembra. Rozhodnutie o tomto opatrení zverejnil na svojej webovej stránke. Vydáva ho pravidelne, a to najmenej dvakrát ročne - v jarných a jesenných mesiacoch. Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.

Celoplošnú deratizáciu má zabezpečiť mesto Košice a jeho mestské časti na celom území mesta - v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách. Urobiť tak majú prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. „Mesto Košice bude zabezpečovať na území mesta deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí,“ uvádza magistrát na svojej webovej stránke.

Pripomína, že povinnosť deratizácie prostredníctvom oprávnených subjektov sa vzťahuje aj na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Zabezpečiť ju majú v ich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie. Týka sa to aj objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok odpadov.

Fyzické osoby ju majú vykonať v priestoroch rodinných domov, bytových domov, na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Zabezpečiť ju môžu aj svojpomocne, a to spotrebiteľsky dostupnými prípravkami určenými na tento účel.

RÚVZ pripomína, že potkany a myši sa považujú za významných prenášačov, pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat, a môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. „Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a zároveň má zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.“

Dodáva, že sporadicky zaznamenávajú podnety občanov na výskyt hlodavcov, najmä potkanov, a to pri obytných domoch, na verejných priestranstvách či na neudržiavaných pozemkoch. Evidujú aj podnety na nezabezpečenie odstránenia uhynutých hlodavcov, a to aj po vykonaní deratizácie.