Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. december 2023Meniny má Mikuláš
< sekcia Regióny

BELICA:Prioritou je rast kvality ciest a udržanie dobrého hospodárenia

Na snímke Milan Belica. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Milan Belica ako nestraník je kandidátom Smeru-SD s podporou SNS a strany Most-Híd.

Nitra 31. októbra (TASR) – Zvyšovanie kvality ciest, rozvoj duálneho vzdelávania a udržanie výborných výsledkov v oblasti hospodárenia kraja sú prioritami volebného programu kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milana Belicu. Súčasný predseda kraja je v tejto funkcii nepretržite od roku 2001. Ako nestraník je kandidátom Smeru-SD s podporou SNS a strany Most-Híd. 

Aké sú vaše priority v oblasti regionálneho školstva a rozvoja stredných škôl?

Kraj už niekoľko rokov intenzívne rozvíja myšlienku, ako mladých ľudí lepšie pripraviť pre prax. Od roku 2012 buduje a podporuje centrá odborného vzdelávania a prípravy, vybudovaných má 11 centier, tri sú v príprave. Tento projekt bol predprípravou na zavedenie systému duálneho vzdelávania, v ktorom sa v tomto školskom roku učí 441 žiakov v 11 stredných odborných školách (SOŠ). Zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorilo 47 zamestnávateľov so 14 SOŠ. Firma Jaguar Land Rover v SOŠ na Novozámockej ulici v Nitre zriadila súkromnú strednú odbornú školu. V nej špecializovaná vzdelávacia spoločnosť pripraví nielen pre automobilku, ale aj pre ďalšie firmy v regióne mimoriadne žiadaných odborníkov na mechatroniku, neobíde ani výchovu žiakov pre rovnako žiadanú obsluhu CNC strojov. Absolventi duálneho vzdelávania si v týchto spoločnostiach reálne nájdu zamestnanie, teda nebudú musieť odchádzať za prácou do zahraničia a na druhej strane sa obmedzí potreba zamestnávať u nás ľudí z iných krajín.

Splnila zmena zriaďovateľa krajských nemocníc očakávania, v čom bola doteraz prínosom a v čom naopak zaostáva za očakávaniami? Aké má kraj rezervy v oblasti poskytovania sociálnych služieb?

Proti prenájmu nemocníc v Topoľčanoch a Leviciach súkromným spoločnostiam som v prvom volebnom období regionálnej samosprávy dlhodobo bojoval. Trikrát som nepodpísal schválené uznesenia, vtedajšie Zastupiteľstvo NSK napriek tomu transformáciu nemocníc schválilo. Za najvýznamnejšie, čo sa kraju podarilo v tomto volebnom období vyriešiť v oblasti zdravotníctva, považujem zrušenie starých nevýhodných zmlúv z prvého volebného obdobia a uzatvorenie kvalitných nových, pre kraj oveľa výhodnejších nájomných zmlúv s novými prevádzkovateľmi krajských nemocníc v Topoľčanoch, Leviciach a Komárne. NSK zabezpečil výrazné zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov kraja, pretože noví nájomcovia sú zmluvne povinní investovať do celkovej obnovy, modernizácie a skvalitnenia prístrojového vybavenia v týchto nemocniciach takmer 24 miliónov eur. Proces investovania do spomínaných nemocníc sa už začal. NSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 25 zariadení sociálnych služieb (ZSS) s vyše 3500 klientmi. Okrem toho poskytuje príspevok na sociálne služby prostredníctvom neverejných poskytovateľov aj ďalším vyše 800 klientom ZSS. Ani jediné ZSS nezostalo v tomto volebnom období bez rekonštrukcie, modernizácie, zateplenia, novej kuchynky, práčovne, nového vnútorného vybavenia. Celkové investície NSK do rekonštrukcie a modernizácie ZSS dosiahli v tomto volebnom období vyše 6 miliónov eur. Víziou do budúcnosti je rozšíriť novú sociálnu službu - centrá sociálnej intervencie z doterajších dvoch (ZSS Kamilka Maňa a ZSS Kreatív Klasov) o ďalšie takéto centrá aspoň v troch okresných mestách a v krajskom meste. Kraj sa chce v budúcnosti zamerať aj na špecializované zariadenie pre deti a mladých dospelých postihnutých autizmom formou celoročného pobytu.

Pravidelným terčom kritiky je nielen v Nitrianskom kraji stav ciest, predovšetkým ciest druhej a tretej triedy. Je reálne urýchliť rekonštrukciu týchto ciest v nasledujúcom období?


NSK má vo vlastníctve vyše 2000 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a 525 mostov. V tomto volebnom období opravil, zmodernizoval a zrekonštruoval takmer 220 kilometrov ciest a sedem mostov za vyše 25 miliónov eur. Pripravených je ďalších 85 kilometrov ciest, ktorých opravy sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Na bežné opravy, správu a údržbu ciest druhej a tretej triedy NSK od roku 2014 do leta tohto roku vynaložil takmer 35 miliónov eur. Za túto sumu sa vykonali súvislé a veľkoplošné oprav ciest aj bezpečnostné opatrenia. Projekty z Regionálneho operačného programu spolufinancované EÚ boli v tomto volebnom období v celkovej hodnote vyše 12 miliónov eur. V rámci Integrovaného operačného programu 2014-2020 schválilo nedávno Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre NSK 13 miliónov eur ako nenávratný finančný príspevok na opravu troch úsekov ciest druhej triedy v celkovej dĺžke 60 kilometrov, čo je tretina zo všetkých 180 kilometrov úsekov plánovaných v rámci celej SR. Kraj má v budúcnosti v pláne eliminovať nehodové lokality a zvyšovať bezpečnosť na cestách a križovatkách zavádzaním inteligentných riadiacich systémov. Investičné akcie bude kraj realizovať nielen z vlastného rozpočtu, ale aj zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v programovacom období 2014–2020.

Ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu so susedným Maďarskom v oblasti cezhraničnej spolupráce, v čom vidíte rezervy? Ako hodnotíte realizáciu cezhraničných projektov a ich prínos pre obyvateľov?

Z iniciatívy NSK vzniklo v roku 2016 Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Pontibus, kde je partnerom kraja Samospráva Peštianskej župy. NSK v rámci Regionálneho informačného bodu v rokoch 2007–2013 podporil slovensko-maďarskú spoluprácu obsiahnutú v 69 projektoch so spoluúčasťou žiadateľov z verejného i súkromného sektora Nitrianskeho kraja. Celková suma nenávratných finančných prostriedkov zazmluvnených na projekty v rámci kraja bola približne 23 miliónov eur. NSK sa aktívne zapojil aj do Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020. Na území NSK bolo v rámci neho doteraz podporených 18 spoločných projektov, ktorých žiadatelia získali takmer 7 miliónov eur z fondov EÚ. Eurofondy počas posledných štyroch rokov predchádzali dvoma programovými obdobiami – jedno končilo a druhé začínalo rokom 2014 schvaľovaním nových operačných programov a nastavovaním nových výziev do roku 2020. NSK vyvíjal konkrétne aktivity k obsahovému zameraniu eurofondov, ale aj k tomu, aby výkon rozhodovania a výkon všetkej administratívy okolo projektov bol bližšie k obciam a mestám, ktoré o peniaze žiadali. V novom programovom období 2014–2020 sa VÚC najviac orientuje na Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Z jeho zdrojov sa uchádza o podporu projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu ciest druhej triedy, kde kraj predložil v tomto roku päť projektov v hodnote celkových oprávnených výdavkov 22 miliónov eur. Druhá priorita je zameraná na podporu stredného odborného vzdelávania v oblasti duálneho vzdelávania. Ďalšou možnosťou využitia finančných zdrojov z IROP je príležitosť na zvyšovanie atraktivity nemotorovej – predovšetkým cyklistickej dopravy v kraji prostredníctvom budovania cyklokomunikácií smerovaných najmä na prepravu do práce a k občianskej infraštruktúre. Aj napriek tomu, že nejde o kompetenciu regionálnej samosprávy, považujeme za efektívnu a zmysluplnú finančnú pomoc z eurofondov tým mestám a obciam, kde je nevyhnutné zvýšiť kapacitu v materských školách. NSK podporuje aj obce a mestá v kraji, ktoré sa uchádzajú o financie na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. NSK pripravuje v súčasnosti europrojekty na financovanie z európskych zdrojov aj v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Vytipoval zariadenia, ktoré sú navrhnuté na transformáciu a deinštitucionalizáciu celého zariadenia výstavbou nových domov. V júli 2016 bol NSK prvý, ktorý vytvoril Informačno-poradenské centrum pre eurofondy, kde odborní pracovníci denne riešia otázky a záujem potenciálnych žiadateľov z verejného i súkromného sektora v rámci všetkých operačných programov.

Nitriansky samosprávny kraj sa nachádza v dobrej finančnej kondícii, viacerí poslanci však kritizujú vytváranie finančnej rezervy a presadzujú vyššie investície. Je efektívne vytvárať finančnú rezervu?

NSK má podľa analýz nezávislého ekonomického inštitútu INEKO dlhodobo najlepšie finančné zdravie zo všetkých samosprávnych krajov. Ako jediný zo samosprávnych celkov dosahuje finančný rating nad 5 bodov z možných 6. V ostatnom čase sa verejnosti vnucuje, že kraj má nadbytočne vysokú finančnú rezervu. Spomína sa dokonca suma 33 miliónov eur. Nie je to pravda. V žiadnom prípade túto sumu kraj na žiadnom účte nedrží, financie okamžite reinvestuje do ďalších investičných akcií navyše. Len nevyhnutná čiastka na krytie nepredvídaných udalostí, ktoré môžu postihnúť majetok NSK, zostáva na rezervnom účte. Aktuálne je to suma 2,3 milióna eur. Majetok kraja preto tak dynamicky rastie, lebo efektívne využíva všetky peniaze vrátane finančnej rezervy aj prostriedkov z európskych fondov.

Do Nitry smeruje Jaguar Land Rover a jeho subdodávatelia, očakáva sa prísun veľkého množstva zamestnancov z tretích krajín. Aké pozitívne i negatívne zmeny očakávate v súvislosti s výstavbou a prevádzkou závodu, čo môžete z pozície samosprávneho kraja ovplyvniť?
Vždy budú také aj onaké názory, to súvisí najmä s politikárčením. Najskôr bol problém chýbajúceho veľkého investora a veľkej nezamestnanosti. Teraz sa kritizuje z opačnej strany. Spoločnosť Jaguar Land Rover ešte nič nevyrába. Závod sa iba stavia, ale neprajníci už šíria paniku, že sú tu zamestnaní zahraniční robotníci. Postaviť takéto dielo si vyžaduje obrovský objem stavebných prác a obrovské množstvo prepraveného materiálu, čo by sa však malo skončiť v decembri tohto roka. Až potom príde k reálnemu nábehu výroby. Tu je veľmi dôležitý práve krok, ktorý urobil NSK vo vzťahu k firme Jaguar Land Rover a ďalším firmám v regióne, že v rámci prenájmu poskytol svoju strednú odbornú technickú školu ako jedno z kľúčových vzdelávacích centier na výchovu mladých odborníkov pre tieto spoločnosti. Príchodom Jaguaru je šanca na slušné zárobky, ktoré budú najmä mladých motivovať zostať pracovať doma a neodchádzať do zahraničia.