< sekcia Regióny

Mesto Nové Zámky na súde uspelo v spore so zhotoviteľom fasády kina

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Dodávateľ prác žaloval mesto Nové Zámky o nevyplatenú tretinu ceny diela, ktorú mesto zadržalo ako zmluvnú pokutu pre omeškanie stavby.

Nové Zámky 12. júla (TASR) – Mesto Nové Zámky uspelo v spore so spoločnosťou AVA-stav, s. r. o., na Okresnom súde v Nových Zámkoch o financovaní rekonštrukčných prác kina Mier. Dodávateľ prác žaloval mesto Nové Zámky o nevyplatenú tretinu ceny diela, ktorú mesto zadržalo ako zmluvnú pokutu pre omeškanie stavby.

Zmluvu o diele o obnove fasády kina Mier uzavreli mesto Nové Zámky a spoločnosť AVA-stav, s. r. o., ako víťaz verejného obstarávania v auguste roku 2017. Cena diela bola určená na sumu 412.800 eur vrátane DPH. Zhotoviteľ sa zaviazal, že dielo zrealizuje do 84 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ stavenisko odovzdal 15. augusta 2017, obnova mala byť ukončená 7. novembra 2017.

V zmluve o diele bolo okrem iného dohodnuté, že v prípade omeškania zhotoviteľa je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 percenta zmluvnej ceny diela bez DPH za každý začatý sa deň omeškania. „Od začiatku sme tvrdili, že náš postup, teda sledovanie priebehu, vyzývanie a upozorňovanie zhotoviteľa na riadne a včasné vykonávanie diela, bol správny. Správny bol aj postup mesta, a to využitie inštitútu započítania vzájomných pohľadávok, to znamená pohľadávka dodávateľa za cenu diela a pohľadávka mesta za zmluvnú pokutu v sume 128.260,08 eura, keďže zhotoviteľ dielo odovzdal so 72-dňovým omeškaním,” uviedol vedúci majetkovoprávneho odboru Mestského úradu v Nových Zámkoch Gabriel Závodský.

Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela súd zistil, že dátumom začatia preberacieho konania bol 20. december 2017 a že preberacie konanie bolo ukončené 16. februára 2018, keď bolo dielo odovzdané zhotoviteľom a prevzaté objednávateľom bez výhrad. „Tvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo odovzdané objednávateľovi ešte 20. decembra 2017, súd nemohol akceptovať, pretože toto tvrdenie nekorešponduje s uvádzaným zápisom, a navyše termín začatia preberacieho konania nemožno považovať za termín odovzdania diela. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi dielo 16. februára 2018, čiže s omeškaním 72 dní,” uvádza sa v rozsudku súdu.

Obchodný zákonník dáva súdu oprávnenie neprimerane vysokú pokutu znížiť. „Vychádzajúc zo zásady, aby priznaním zmluvnej pokuty nedošlo k neúmernému obohateniu veriteľa a ani k bezdôvodnému poškodeniu dlžníka, a zohľadňujúc hodnotu i význam zabezpečenej povinnosti, súd znížil neprimerane vysokú zmluvnú pokutu na sumu 64.130,04 eura. Uvedená suma po prepočítaní predstavuje zmluvnú pokutu 0,25 percenta za každý deň omeškania,” znie rozsudok súdu. Mesto teda zhotoviteľovi nezaplatí 128.260,08 eura, čo započítalo ako vzájomnú pohľadávku, ale doplatí zhotoviteľovi sumu 64.130,04 eura. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, do 15 dní je možnosť sa voči nemu odvolať.