Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. júl 2024Meniny má Iľja a Eliáš
< sekcia Regióny

NKÚ zistil nedostatky pri projektoch rekonštrukcií v Košickom kraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexander Ballek

Na tento účel bolo v Košickom kraji prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja preinvestovaných viac ako 62,5 milióna eur.

Bratislava/Košice 10. novembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR skontroloval v Košickom kraji štyri projekty zamerané na obnovu nehnuteľného majetku základných škôl, a to znížením energetickej náročnosti budov, vrátane vzniku odborných učební informačno-komunikačných technológií (IKT) a jazykových tried. Na tento účel bolo v Košickom kraji prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja preinvestovaných viac ako 62,5 milióna eur. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa NKÚ SR Daniela Bolech Dobáková.

NKÚ skontroloval projekty v celkovej sume takmer 4,3 milióna eur. Kontrola sa zamerala aj na tri dotácie zo štátneho rozpočtu v hodnote 131.000 eur, určené na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl (MŠ) výstavbou či rekonštrukciou ich priestorov.

NKÚ preveril mestá a obce Rožňava, Sečovce, Plešivec a Pavlovce nad Uhom a štyri základné školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Príjemcami dotácií boli obce, ktoré mali zriadené MŠ bez právnej subjektivity, a to Sady nad Torysou, Malá Ida, Veľké Ozorovce. Kontrolované obdobie predstavovali roky 2015 a 2016.

"Ukázalo sa, že školy vďaka čerpaniu nenávratných finančných príspevkov (NFP) dosiahli stanovené ciele a z ušetrených prostriedkov vykryli nedostatok zdrojov na bežné opravy či nákup učebných pomôcok. Znížením energetickej náročnosti budov dosiahli školy za sledované obdobie celkovú úsporu 255.636 eur. Najvyššiu úsporu dosiahla ZŠ v Pavlovciach nad Uhom (49 % - 67.190 eur), najnižšiu ZŠ v Rožňave (43 % - 114.978 eur). Vybudovaním nových učební sa zároveň podstatne skvalitnil vzdelávací proces a zabezpečila sa dostupnosť objektov pre imobilných a telesne postihnutých žiakov," uviedla Bolech Dobáková.

Kontrola dotácií, určených na rozšírenie kapacít MŠ, potvrdila nutnosť vytvárať nové miesta v predškolských zariadeniach, zvlášť pre deti vo veku štyroch až piatich rokov.

"V rámci kontroly boli zistené porušenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, stavebného zákona, zákona o energetickej hospodárnosti budov, zákona o účtovníctve, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o majetku obcí a zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolóri takisto odhalili nedodržanie zmluvných podmienok, keď boli uhradené služby externého manažmentu nad zmluvne dohodnutú cenu. Taktiež priebežné monitorovacie správy a následná monitorovacia správa boli zaslané oneskorene a takisto sa neuchovali všetky originálne dokumenty. Nedodržanie všeobecných zmluvných podmienok zmlúv o NFP malo za následok porušenie finančnej disciplíny," skonštatovala Bolech Dobáková.

Kontrolóri tiež poukázali na to, že nebola zabezpečená jednoznačná metodika výpočtu niektorých merateľných ukazovateľov, napríklad zníženie energetickej náročnosti budov.

NKÚ preto rezortu pôdohospodárstva odporúča vypracovať metodiku výpočtu merateľných ukazovateľov, ako aj zefektívniť interné kontrolné mechanizmy. Ministerstvu školstva kontrolóri odporúčajú pravidelné vyhodnocovanie dodržiavania zmluvných podmienok prijímateľmi dotácií o počte nových tried, novoprijatých detí či pedagogických zamestnancov.

"Napriek nedostatkom NKÚ SR konštatuje, že obidva typy finančnej podpory v oblasti školstva boli pre obce mimoriadne významnou pomocou. Z vlastných prostriedkov obcí by totiž realizácia projektov nebola v takom rozsahu reálna a modernizácia dlhodobého majetku by sa dala uskutočniť v podstatne dlhšom časovom horizonte," dodala Bolech Dobáková.