Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. júl 2024
< sekcia Regióny

Podzemný parkovací dom na Kollárovom námestí má stavebné povolenie

Foto: Ilustračné foto: TASR/Tomáš Halász

Mesto zároveň na Kollárovom námestí plánuje reorganizáciu dopravy. Developer sa zaviazal, že svoj projekt zosúladí so zámermi mesta.

Bratislava 23. septembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto vydalo stavebné povolenie pre podzemný parkovací dom s takmer 300 parkovacími miestami na Kollárovom námestí a mestský park s oddychovou zónou. Stavebné povolenie zatiaľ nie je právoplatné, je voči nemu možné odvolať sa v zákonnej lehote 15 dní. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.

"Podklad v stavebnom konaní je právoplatné územné rozhodnutie, ktoré potvrdil aj nadriadený orgán, námietky voči tomu, že stavba je v rozpore s územným plánom, sú neopodstatnené, nedôvodné, v rozpore s princípmi stavebného zákona," konštatuje stavebný úrad vo svojom rozhodnutí. Zamietnuté v plnom rozsahu boli aj námietky, týkajúce sa údajných procesných pochybení stavebného úradu, územného konania či zahustenia dopravy.

Jedna z námietok sa týkala aj toho, že stavebný úrad nevykonal miestne zisťovanie. Túto námietku považuje stavebný úrad tiež za bezpredmetnú a neopodstatnenú. Odôvodňuje to tým, že pomery miesta stavby, teda Kollárovho námestia, pozná veľmi dobre a "považuje za úplne nehospodárne vykonávať miestne zisťovanie, pokiaľ sú mu pomery miesta a stavby známe." Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Developer predstavil PPP projekt parkovacieho domu s 296 miestami ešte v roku 2009. Postupne však došlo k viacerým úpravám, dôvodom boli najmä pripomienky aktivistov, týkajúce sa pôvodne plánovaného masívneho výrubu stromov. Výsledkom úprav je, že riešená plocha sa zmenšila o tretinu, navýšil sa však počet podzemných podlaží, aby zostal zachovaný počet parkovacích miest.

Na streche podzemnej garáže, ktorá bude na úrovni priľahlého terénu, sa má vytvoriť park s oddychovou zónou. Na základe memoranda o spolupráci podpísaného s hlavným mestom koncom mája 2020 upustil stavebník od výrubového konania a dohodol sa na presadení niektorých drevín na iné miesto. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v apríli 2017.

Iniciatíva na vybudovanie podzemných garáží vyšla zo strany hlavného mesta v roku 2009. Bratislavský magistrát vtedy vypísal verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov na Kollárovom námestí. Výstavbu a prevádzku garáží zabezpečí súkromný investor ako víťaz projektu.

Mesto zároveň na Kollárovom námestí plánuje reorganizáciu dopravy. Developer sa zaviazal, že svoj projekt zosúladí so zámermi mesta.