Quantcast
< sekcia Regióny

Trnavčania sa môžu vyjadriť k plánovaným zmenám v územnom pláne

Trnava, foto z archívu. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Návrh zahŕňa zmeny na Kopánke, Orešianskej ceste, v miestnej časti Modranka, na Zavarskej ceste, v nemocnici, v lesoparku Depo a pre relaxačnú zónu Ekopark-Dolina.

Trnava 16. augusta (TASR) – Do 14. septembra sa môžu obyvatelia Trnavy zoznámiť s návrhom ďalšej zmeny územného plánu (ÚP) mesta. Týka sa viacerých lokalít Trnavy, zverejnený je na webe a k dispozícii je aj na mestskom úrade, na odbore územného rozvoja a koncepcií. Pripomienky a stanoviská k návrhu možno adresovať do uvedeného termíny na radnicu, informuje o tom radnica na svojom webe.

Návrh zahŕňa zmeny na Kopánke, Orešianskej ceste, v miestnej časti Modranka, na Zavarskej ceste, v nemocnici, v lesoparku Depo a pre relaxačnú zónu Ekopark-Dolina. Uvádza, že ide aj o doplnenie jestvujúcich a navrhovaných cyklotrás v priestore Bučianska cesta, Hliny, Veterná – Sibírska, Modranka pri Trnávke. Pri novej lokalite Prúdy na Zavarskej ide "o priemet novovybudovaných komunikácií vrátane reálneho rozsahu navrhovaných komunikácií do aktuálneho znenia ÚP mesta Trnava tak, aby zodpovedal reálnemu dosiahnutému stavu vo vymedzenom území".

Pri areáli nemocnice za účelom jej modernizácie a dostavby sa návrh zmeny ÚP týka vyčlenenia územia ako rozvojové plochy areálovej občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu s vytvorením dopravnej obsluhy z Tamaškovičovej ulice cez okružnú križovatku s Bulharskou ulicou. Zároveň počíta so zrušením pôvodného vymedzenia nezastavateľných plôch určených pre plošnú parkovú zeleň pri zachovaní požadovaného podielu a súčasne s doplnením regulatívu výšky zástavby stanoveného pre danú lokalitu. Súčasťou zmeny je tam vytvorenie podmienok pre odkrytie a revitalizáciu potoka Trnávka.

Oddychovo-rekreačná a športová zóna Ekopark má vzniknúť na pôde v majetku mesta v smere na obec Špačince. Návrh zmeny je vymedzenie 28,35 hektára (ha) na plochy športu, telovýchovy a rekreácie a 22,65 ha na plochy športu, telovýchovy a rekreácie v prírodnom prostredí. Zhruba 152 ha majú byť plochy krajinnej zelene, kde výraznú časť budú tvoriť významné krajinné prvky ako regionálne biocentrum Dolina – Krupiansky potok (v rozsahu zhruba 71 ha), regionálny biokoridor Krupiansky potok (2,9 ha), miestny biokoridor Dolina (1,7 ha) a miestny biokoridor (5,75 ha). Účelom navrhovanej zmeny je vytvoriť podmienky pre zvýšenie ekologickej stability, biodiverzity a ochladzovanie územia v rámci potrebnej adaptácie na zmenu klímy v priľahlej časti Trnavy, a tiež založenie a obnova ochrannej zelene a krajinných ekosystémov zabezpečujúcich ochranu okolitej poľnohospodárskej krajiny.

V Modranke zmena navrhuje na Dedinskej ulici umožnenie výstavby viacpodlažných bytových domov namiesto rodinných domov a na Orešianskej ceste zmenu funkčného využitia na areálovú vybavenosť.