Quantcast
< sekcia Regióny

V Poprade sa na jednom mieste nachádza materská škola, ZŠ i gymnázium

Na snímke žiaci tretieho ročníka Súkromnej základnej školy (ZŠ) Life Academy sa premiestňujú do tried počas prestávky v Poprade 3. apríla 2017. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Pre školu je špecifické, že jednotlivé triedy nemajú klasické pomenovanie ako 1. A či 3. B, ale každá z nich má svoj názov - Námorníci, Bádatelia, Cestovatelia, Výskumníci či Dobrodruhovia.

Poprad 3. apríla (TASR) – Vzdelávací projekt Life Academy v Poprade spája pod jednou strechou súkromnú materskú a základnú školu (ZŠ), osemročné gymnázium a päťročné bilingválne gymnázium. Ako uviedla pre TASR zriaďovateľka Life Academy Gabriela Česlová, takýto koncept vzdelávania žiakov, ktorí sa postupne vzdelávajú jednotným metodickým postupom od materskej školy až po maturitu na gymnáziu, považuje za správny a zmysluplný.

"Keď som ako zriaďovateľka preberala tieto školy, existovali už všetky, ale nemali spoločný názov. Videla som, že koncepcia vzdelávania, ktorá sa začína už v materskej škole a pokračuje cez základnú školu až po gymnázium, má zmysel," objasnila Česlová s tým, že cieľom školy nie je deti len vzdelávať, ale zároveň vyučovací systém obohatiť.Ako vysvetlila, s rozšírenou výučbou anglického jazyka začínajú deti už v materskej škole. Vyučovanie angličtiny je v základnej škole posilnené v klasickom rozvrhu, v popoludňajších hodinách je od tretieho ročníka výučba rozšírená o konverzáciu s jazykovou lektorkou. "Cieľom nie je učenie angličtiny, ale učenie sa po anglicky," pokračovala Česlová. V triedach ZŠ sa nachádza menej žiakov ako v triedach tradičných škôl. "Ich maximálny počet v triede je 16. Chceme zachovať individuálny prístup učiteľa k žiakom, a zároveň chceme zabezpečovať aj sociálne väzby medzi deťmi," povedala pre TASR riaditeľka ZŠ Martina Kolcúnová.

Pre školu je špecifické, že jednotlivé triedy nemajú klasické pomenovanie ako 1. A či 3. B, ale každá z nich má svoj názov - Námorníci, Bádatelia, Cestovatelia, Výskumníci či Dobrodruhovia. "K názvu triedy je prispôsobené aj zariadenie priestoru. Námorníci majú v triede napríklad mapu, maják a loď. S názvom triedy súvisí aj celoročná téma, ktorej sa žiaci venujú, žijú ňou počas celého školského roka, pretože sa objavuje v obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov," priblížila riaditeľka školy.Súčasťou ZŠ sú od školského roka 2014/2015 aj špeciálne triedy určené na vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia. "Ide o deti s poruchami učenia, ako je dyslexia, dysgrafia, dysortografia či dyskalkúlia," vymenovala Česlová. V škole sú takéto triedy tri a navštevuje ich 21 žiakov. Na prvom stupni je trieda, v ktorej sú žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Na druhom stupni sa piataci učia spolu so šiestakmi a siedmaci zas s ôsmakmi. "Ročníky máme spojené preto, lebo detí je menej. Zistili sme však, že je to veľká výhoda. Piataci si predbehnú učivo a učia sa to čo šiestaci. Žiaci šiesteho ročníka si zároveň opakujú piatacké učivo," vysvetlila Kolcúnová. Pre zriaďovateľku školy sú špeciálne triedy prínosom. "Pre mňa osobne bolo úžasné, keď za mnou prišli rodičia a povedali, že deti prestali mať neurózy a rôzne zdravotné problémy. Všetko to, čo sa na týchto žiakov nabalilo v klasických školách za pár rokov zrazu zmizlo. Deti zažili po dlhom období úspech, na hodinách sa medzi sebou vzájomne podporujú," uzavrela.

Prvá hodina v Súkromnej ZŠ Life Academy v Poprade sa nazýva circle time

Prvá hodina v triedach prvého až štvrtého ročníka Súkromnej základnej školy (ZŠ) Life Academy v Poprade neprebieha klasicky. Ako vysvetlila pre TASR riaditeľka ZŠ Life Academy Martina Kolcúnová, circle time alebo ranné sedenie v kruhu, je špeciálny predmet, ktorý slúži na motiváciu, naladenie a poskytuje priestor na vyjadrovanie detí.

"Deti v dnešnej dobe veľmi ťažko znášajú stres. Chceli sme predísť situáciám, keď prváčik po týždni povie, že do školy už nechce ísť. Preto je pre nás jedným z dôležitých pilierov práve neprítomnosť ohrozenia," vysvetlila Kolcúnová. Počas circle time učitelia pracujú aj so sociálnymi zručnosťami. "Naše deti veľa pracujú v skupinách, rovnako vytvárajú aj mnoho projektov a pred ostatnými prezentujú výsledky svojej práce," priblížila riaditeľka školy. Podľa nej sú špecifikom školy aj ročníkové práce. "Deti si vyberajú tému, ktorá ich zaujíma a zároveň nie je v bežných učebných osnovách školy. Sú to také témy ako vesmír, sopky či dinosaury. Ročníkovú prácu spracujú formou plagátu, prezentácie či trojrozmerného modelu. Počas vedeckej konferencie pred plénom ju odprezentujú," povedala Kolcúnová. Výhodu circle time vidí riaditeľka aj v tom, že školáci prichádzajú pred vyučovaním do triedy bez stresu. Počas úvodnej hodiny žiaci kreslia aj mapu mysle. "Ide o formu pojmovej mapy, v ktorej je logicky usporiadaný program dňa. Dieťa potom vie, čo ho v ten deň čaká," vysvetlila.V špeciálnych triedach majú deti túto hodinu dvakrát do týždňa. "Žiaci majú circle time raz v týždni ako rannú hodinu a druhýkrát v popoludňajších hodinách. Ide o takú hodnotiacu časť dňa. Na druhej strane starší žiaci ju už nepotrebujú každý deň," uviedla riaditeľka.

V súkromnej ZŠ sa deti učia blokovo, pričom jedna vyučovacia hodina trvá 90 minút. "Výhodou vyučovania v blokoch je možnosť integrovať obsah jednotlivých predmetov do zmysluplného celku. To znamená, že ak učím slovenský jazyk a nájdem nejakú príbuznú tému napríklad s prírodovedou či matematikou, tak to dokážem podať deťom v súvislostiach. Takže 90 minút dokážem využiť nato, aby som širokospektrálnu tému dokázala sprostredkovať z rôznych pohľadov a deti ju pochopili," vysvetlila riaditeľka školy. Počas vyučovacieho bloku majú učitelia čas nielen na vysvetlenie učiva, ale aj na skupinovú prácu, prezentácie či aplikovanie získaných vedomostí formou rôznych vzdelávacích aktivít.

Žiaci Life Academy zároveň nepoznajú zvonenie na začiatku či konci vyučovacej hodiny, čo podľa zriaďovateľky Life Academy Gabriely Česlovej prispieva k vytváraniu neohrozeného prostredia. Popoludní zostávajú takmer všetci v školskom klube, v ktorom sa pripravujú na ďalší deň, píšu si úlohy, ale venujú sa aj záujmovej činnosti, ako výtvarná, tanečná či hudobná výchova. "Žiaci si domov počas týždňa nenosia školské tašky, tie si domov odnášajú až v piatok," dodala Česlová.