< sekcia Regióny

V Lamači plánujú spustiť pilotný projekt zberu kuchynského bioodpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Bioodpad z kuchýň totiž už podľa mesta nebude po 1. januári 2023 povolené naďalej zmiešavať so zmesovým odpadom a voziť ho do bratislavskej spaľovne odpadov vo Vlčom hrdle.

Bratislava 30. augusta (TASR) – V bratislavskom Lamači plánuje v októbri spustiť hlavné mesto pilotný projekt zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Následne počas budúceho roka chce tento zber zaviesť postupne aj v ostatných bratislavských mestských častiach. Magistrát o tom informuje v dôvodovej správe k návrhu novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Bratislava sa tak pripravuje na povinnosť zabezpečiť od 1. januára 2023 separovanie kuchynského odpadu.

Hlavné mesto si pre zavedenie bioodpadu z kuchýň domácností obstaralo štúdiu. Rieši napríklad systém zberu a prepravy odpadu, navrhuje zariadenie na jeho spracovanie i lokalitu, kde by mohlo vyrásť. "Súčasťou štúdie je návrh pilotného projektu, ktorý sa má realizovať v októbri v mestskej časti Lamač," spresnila samospráva.

Oddeleným zberom kuchynského bioodpadu predpokladá Bratislava zníženie množstva zmesového odpadu asi o 30 percent, čo má mať vplyv na zníženie počtu zberných nádob, kontajnerov, prípadne interval odvozu. "V dôsledku toho sa zníži výber miestneho poplatku,“ uviedlo mesto. Pokles miestneho poplatku má byť pozvoľný, keďže sa bude systém zberu v jednotlivých bratislavských mestských častiach zavádzať postupne v priebehu roka 2022, a preto si nebude vyžadovať v danom roku nastaviť zmenu poplatku.

"Zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu sa zvýšia náklady na tento zber, ktoré súvisia s nákupom odvetrateľných košíkov do domácností, kompostovateľných vreciek, nových špecifických zberných nádob, ich distribúciou, nákupom nových vozidiel," menuje magistrát. Taktiež sa musí riešiť aj zabezpečenie zberu a prepravy z územia Bratislavy do zariadenia na spracovanie tohto odpadu materiálovým spôsobom či zhodnotením v bioplynovej stanici mimo územia hlavného mesta do času, pokiaľ nebude takéto zariadenie v Bratislave vybudované.

Bioodpad z kuchýň totiž už podľa mesta nebude po 1. januári 2023 povolené naďalej zmiešavať so zmesovým odpadom a voziť ho do bratislavskej spaľovne odpadov vo Vlčom hrdle. V návrhu novely hlavné mesto rieši aj úpravu zavedenia systému zberu vianočných stromčekov vyhradením priestoru na osadenie drevených ohrádok. Taktiež aj zavedenie zberu jedlých olejov a tukov na stanovištiach kontajnerov, s postupným rozšírením zberu na rodinné domy.

Od 1. januára 2021 mali obce a mestá zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu. Pre Bratislavu i Košice, ktoré pri zmesovom odpade využívajú zariadenie na energetické využitie odpadu, platí výnimka do roku 2023, rovnako tak v prípade tých samospráv, kde domácnosti všetok kuchynský bioodpad kompostujú a území, kde nie je triedený zber technicky možný.