< sekcia Regióny

V Lamači zvýšili prostriedky na mzdy a prevádzku v škôlke i ZŠ

Ilustračné foto. Foto: TASR/archív

O vyšších sumách, stanovených vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) s účinnosťou od januára 2020, rozhodli v utorok poslanci Lamača na rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Bratislava 5. novembra (TASR) – Bratislavský Lamač zvýši finančný príspevok na mzdy a prevádzku v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. O vyšších sumách, stanovených vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) s účinnosťou od januára 2020, rozhodli v utorok poslanci Lamača na rokovaní miestneho zastupiteľstva.

"Príspevok na jedného žiaka v materskej škole sa zo súčasných 1750 eur zvyšuje na minimálne 2255 eur ročne, príspevok na žiaka v školskom klube detí (ŠKD) z 250 na 920 eur za rok (po zmene metodiky ide o prostriedky len na deti navštevujúce ŠKD). V prípade normatívu na stravníka v škôlke je zvýšenie z 303 na 390 eur, na stravníka v základnej škole zo 179 na 185 eur za rok," spresnila na zasadnutí zastupiteľstva prednostka Lamača Michaela Kövári Mrázová.

Starosta Lamača Lukáš Baňacký pre TASR vysvetlil, že zmena vychádza z aplikačnej praxe a "zreálnenia súm“. "Súčasná výška finančných prostriedkov, stanovená všeobecne záväzným nariadením (VZN) z roku 2016 už nie je v súlade s reálne vynaloženými nákladmi, reflektujúcimi zmeny v legislatíve a štátom prijímané sociálno-ekonomické opatrenia. Mestská časť musela tak či tak v predchádzajúcom období zmenami rozpočtu pristupovať k dofinancovaniu výdavkov," uviedol.

Mestská časť Bratislava-Lamač je zriaďovateľom jednej materskej školy s elokovaným pracoviskom a jednej základnej školy, ktorej súčasťou je ŠKD. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú tiež prevádzkované tri zariadenia školského stravovania.