< sekcia Regióny

Stanovisko MH Invest

Foto: MH Invest, s.r.o.,

Zadarmo a s kapacitou na ďalších 20 rokov, vedenie Nitry takú cestu nechce.

Bratislava 19. septembra (OTS) - Takmer rok po spustení prevádzky automobilky Jaguar Land Rover v rámci Strategického parku Nitra, ktorý disponuje štatútom významnej investície, udeleným zo strany vlády SR, finalizuje spoločnosť MH Invest, s.r.o. realizáciu vyvolaných investícií, ktoré boli definované v súvislosti s týmto projektom. Dokončenie je spojené s realizáciou posledného úseku plánovanej cestnej infraštruktúry v podobe dokončenia výstavby tzv. nadúrovňovej križovatky a úseku na ceste I/64, v uzle I/64 a R1A, ktorý má byť vedený ako 4-pruh.

Uvedené dopravné riešenie vyplynulo z požiadavky na plnohodnotné obojstranné napojenie na mestskú časť Nitra - Zobor, ktorá bola vznesená a akceptovaná v rámci prípravnej časti stavebného konania.

Ako jediné reálne riešenie ho potvrdili detailné odborné analýzy a proces posudzovania na životné prostredie, v rámci ktorých sa jasne preukázalo, že akékoľvek iné riešenie by bolo z dlhodobého hľadiska neefektívne a neudržateľné z pohľadu nárastu dopravy v danom úseku (napr. okružná križovatka bola vyhodnotená ako bariéra, s nedostatočným výhľadom na nasledujúcich 20 rokov, rovnako ako rôzno-ramenné turbookružné križovatky atď.). Rovnaký výsledok priniesla tiež nezávislá dopravná štúdia.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o realizáciu plánovaných vyvolaných investícií, nová cestná infraštruktúra nebude stáť mesto Nitra ani euro.

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. do dnešného dňa urobila všetky procesné kroky nevyhnutné k získaniu stavebného povolenia v lete 2019, aby bolo možné v týchto dňoch začať so samotnou realizáciou výstavby.

Zo strany spoločnosti MH Invest, s.r.o. je projekt už niekoľko mesiacov plne pripravený a to tak po projektovej, stavebno-technickej, ako i finančnej stránke.

Zároveň spoločnosť disponuje súhlasmi zo strany všetkých kompetentných dotknutých orgánov, vrátane Slovenskej správy ciest, ktoré sa s navrhnutým stavebným riešením plne stotožnili, ako najefektívnejším riešením.

Dnes je však projekt z dôvodu postoja vedenia mesta zastavený.

Napriek skutočnosti, že mesto Nitra vydalo hneď niekoľko záväzných stanovísk, že „poloha križovatky na ceste I/64 nie je v rozpore s ÚPN mesta Nitra“, prijali zástupcovia mesta koncom júna 2019 rozhodnutie, že si mesto dá do 30. októbra 2019 vypracovať vlastnú dopravnú štúdiu.


Týmto rozhodnutím mesto zablokovalo pripravený projekt. Navyše, ani po roku a pol si nebolo schopné splniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú z platnej legislatívy.

Protiprávny územný plán
Okrem spracovania vlastnej a podľa nášho názoru irelevantnej dopravnej štúdie, ďalší významný faktor, ktorý brzdí dokončenie uvedeného úseku cesty je skutočnosť, že mesto Nitra nemá územný plán mesta v súlade s nadradeným územným plánom samosprávneho kraja. Tieto dva plány pritom musia byť v súlade s právnymi predpismi a so záväznou častou územného plánu regiónu, aby bolo možné koordinovať využívanie územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy.

Na túto skutočnosť spoločnosť MH Invest, s.r.o. upozorňovala tak pôvodné vedenie mesta, ešte v polovici roka 2018, ako následne i nové vedenie mesta, ktoré vzišlo po voľbách. Zároveň minulý rok na potrebu zosúladenia oboch územných plánov aj v súvislosti s dostavbou uvedeného úseku, upozornil aj Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. A situáciou sa zaoberá aj Nitriansky samosprávny kraj.

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. zároveň niekoľkokrát upozornila zástupcov mesta Nitra, že v prípade, ak zo strany zástupcov mesta nebudú urýchlene prijaté príslušné opatrenia, môže to mať negatívny vplyv na povoľovací proces a predpokladaný termín začiatku prác. Do dnešného dňa nedošlo zo strany mesta k náprave.

Nová štúdia nové riešenia neprinesie, môže však odniesť jedinečnú príležitosť pre obyvateľov mesta i tranzitnú dopravu.

V prípade, ak mesto navrhne akýkoľvek variant (pozn. pripomíname, že všetky reálne varianty stavebných riešení už boli detailne a odborne posúdené zo strany všetkých kompetentných orgánov a inštitúcií!), jeho schválenie podlieha záväznému vyjadreniu zo strany Slovenskej správy ciest (SSC).

Slovenská správa ciest ako správca komunikácii sa pritom k jednotlivým variantom už v minulosti vyjadrila a podporuje schválený a pripravený variant zo strany MH Invest, s.r.o..

V prípade, ak sa na základe vlastnej dopravnej štúdie mesto Nitra rozhodne inak, je potrebné počítať s tým, že dostavba daného úseku sa časovo výrazne odsunie a nie je nereálne, že po voľbách na budúci rok budú načerpané peniaze presunuté na iné projekty.

Akákoľvek zmena si totiž vyžiada v prvom rade prepracovanie celého projektu, jeho opätovné schválenie, následne aj zmenu územného plánu a budú musieť byť realizované nové stavebné a povoľovacie konania. Nie je vylúčené, že prípadné výraznejšie zmeny si vyžiadajú aj úplne nový proces posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie (tzv. EIA).

Súčasný postoj vedenia mesta preto považujeme za nešťastný, keďže mesto má dnes jedinečnú príležitosť ako si v krátkom čase vyriešiť dopravné toky do mesta na desiatky rokov dopredu a to úplne zadarmo.

MH Invest, s.r.o.


Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.