SLOVENČINA: Jazykové okienko

Riaditelia škôl budú rokovať v Bratislave aj v Prešove

Už 12. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov škôl a ich zástupcov s názvom ŠKOLA 2019/2020 sa bude tento rok konať 15. októbra 2019 v Bratislave a 22. októbra 2019 v Prešove.

SLOVENČINA: Môže rezort vyhlásiť tender na nástenke?

V súčasných novinárskych správach sa však slovo rezort zvykne používať na priame označenie inštitúcie (informoval rezort, vyhlásil rezort).

Hlúpa ako tágo: Pozrite sa, ktoré slovné spojenia sú spisovné

Do dejín žurnalistiky vošiel spor niekdajšieho riaditeľa TV Markíza Pavla Ruska s redaktorkou STV Marcelou Voškovou. keď ju označil za za hlúpu ako tágo.

SLOVENČINA: Môžeme skloňovať skratkové slová?

Pri ich skloňovaní príponu zväčša pridávame cez spojovník. Ale napríklad podstatné meno aids skloňujeme ako obyčajné podstatné meno bez použitia spojovníka. Pozrime sa na to, ako to vyzerá v praxi.

SLOVENČINA: Bohemizmy v ľúbeznej slovenčine

Bohemizmy – české jazykové prvky v inom jazyku – nám vôbec nie sú cudzie a neraz ich používame denne.

SLOVENČINA: Čo je Božie, patrí Bohu – a čo je božie, patrí bohu

Túto sféru v minulosti zasiahla komunistická ateizácia a Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1953 zaviedli písanie slova boží výlučne s malým písmenom.

SLOVENČINA: Založil Kristus cirkev alebo Cirkev?

V náboženskej publicistike alebo v teologickej literatúre nájdeme vety: Na slávnosť Zjavenia Pána Cirkev pokračuje v kontemplovaní a slávení tajomstva narodenia Ježiša, Spasiteľa.

SLOVENČINA: Neslovák či neslovák?

Špecifické sú práve slová s predponou ne – Neslovák, Nemaďar, Neróm, Nezvolenčan – ktoré majú za cieľ vyjadriť opozitum k daným národným príslušnostiam či etnickým skupinám.

SLOVENČINA: Nemiešajme spojky ale a však

Spojky ale a však (aj spojky no a avšak) sú priraďovacie (teda spájajú v súvetí dve rovnocenné vety), konkrétnejšie odporovacie.

SLOVENČINA: Kedy vokalizujeme predložky?

Vokalizáciu uskutočňujeme preto, aby bolo možné predložku a nasledujúce slovo (ľahšie) vysloviť.

SLOVENČINA: Aký problém adresuje tento text?

Projekt Social Garden priamo adresuje ťažkosti s veľkými sociálnym sieťami, ktoré nezvládame manažovať, a dôraz presúva z kvantity na kvalitu vzťahov.

SLOVENČINA: Vykoreníme zo slovenčiny anglické kalky? Závisí...

To, či firmy budú zvyšovať platy, závisí. Na aký účel mesto objekt využije, to závisí. Akú lehotu podnikateľ na odstránenie nedostatkov nakoniec dostane, závisí.

Na krídle Atlanty Trashers hral Vyacheslav Kozlov – alebo Vjačeslav?

Veľa príkladov na poangličtené ruské mená ponúkajú hlavne športové rubriky, nájdeme ich však aj v kultúre, politike či technike.

Macron by nemal diskutovať s Marine Le Penovou, iba s Marinou

Francúzske ženské priezviská priberajú v slovenčine príponu -ová a následne sa primerane skloňujú.

Bol otcom Ľudovíta XIV. Richelieuov alebo Richelieuho nástupca?

Nesklonné sú mená s predložkou de – ak sa používajú s krstným menom, titulom alebo priezviskom (Michel de Montaigne, markíz de Sade). Ak sa používajú samostatne, môžu sa skloňovať (de Sada).

Aký je rozdiel medzi princom Charlesom a generálom Charlom de Gaullom

Pri skloňovaní sa vynechávajú koncové samohlásky, ktoré nemajú vplyv na výslovnosť.

SLOVENČINA: Chytré a chytrejšie preklady slova smart

Aj v slovenčine je slovo chytrý spisovné a má podobné významy ako v češtine (dômyselný, dôvtipný), zároveň však obsahuje negatívny odtienok prešibanosti, prefíkanosti.

SLOVENČINA: Som Lazár alebo lazár?

Zovšeobecnené podstatné mená zväčša používame ako obrazné pomenovania.

SLOVENČINA: Osobitne, dovedna či so spojovníkom?

Bez medzier píšeme jednotlivé časti zložených slov, ktoré zväčša vznikajú spojením prídavného a podstatného mena – napríklad veľkomesto, literárnovedný, banskobystrický, horolezec, minisukňa.

SLOVENČINA: Dávame si preplatiť cestovný lístok?

Je sloveso preplatiť v tomto prípade použité správne?

SLOVENČINA: Je správne používať slovíčko ohľadne?

Slovník odporúča namiesto slova ohľadne používať spojenia ako pokiaľ ide o...; čo sa týka...; vzhľadom na...; vo veci; o veci,...

SLOVENČINA: Ako znie floskula, ktorá je zároveň kalkom?

S jednou z takých floskúl sa už stretávame aj v prekladovej beletrii či v novinových textoch: keď píšuci použije spojenie „niekto znel ako“.

SLOVENČINA: Ako to máte vy?

S novou floskulou tvorivo narábajú aj spisovatelia.

SLOVENČINA: Ideme von alebo vonku?

Von a vonku. Obe sú síce príslovky, no každú z nich správne používame v inej komunikačnej situácii.

SLOVENČINA: Svoje si už idú nielen reperi a športovci, ale aj biskupi

Floskula ísť si svoje patrí medzi najnovšie a najživšie, zo spodnejších, hovorových vrstiev jazyka sa úspešne prepracovala aj do publicistiky.

SLOVENČINA: Saunu nemusím, ale švédske stoly môžem

Slovesá musieť a môcť sú vo svojej spisovnej podobe neplnovýznamové, čiže sa musia spájať ešte s ďalším slovesom v neurčitku (musieť urobiť, môcť neurobiť).

SLOVENČINA: Poďme riešiť floskuly

Floskula sa zvykne definovať ako prázdna, bezobsažná fráza. Má blízko ku klišé, ktoré je najprv originálne, metaforické, ale nadmerným používaním sa ošúcha.

SLOVENČINA: Prestaňme užívať počítače, aby nám nezabehli

Užívateľ je totiž odvodený od toho, kto niečo užíva; používateľ od toho, kto niečo používa. Internet, program, aplikáciu, sociálnu sieť atď. – užívame, alebo používame?

SLOVENČINA: Nemýľme si dopad s dosahom

Ak máme na mysli účinok, vplyv, dosah, hodnotí sa výraz dopad ako subštandardný, čiže nespisovný.

SLOVENČINA: Aj stojí pred slovom, tiež patrí zaň

Aj, ani, tiež (prípadne i) patria medzi vytyčovacie zdôrazňovacie častice.

SLOVENČINA: Je zdieľanie izieb či postelí ešte stále zakázané?

Bohemizmus zdieľať odvodený z českého sdílet sa používa vo význame mať niečo spoločné.

SLOVENČINA: Parazituje príslovka stále pri stupňovaní stále častejšie?

Vo všetkých týchto prípadoch mala byť správne použitá príslovka čoraz.

Prečo Východoslovák stále používa príslovku stále nesprávne?

Je totiž rozdiel, ak napr. na konkurz stále prichádza veľa záujemcov a zakaždým prichádza veľa záujemcov.

SLOVENČINA: Nie je rola ako roľa

Chyby robíme obzvlášť pri ich skloňovaní.

SLOVENČINA: Je vhodné používať časticu snáď?

Krátky slovník slovenského jazyka definuje slovíčko snáď ako menej vhodné. Ide o čechizmus. Namiesto neho odporúča používať skôr výrazy ako azda, hádam, možno, vari, nebodaj.

SLOVENČINA: Facebook či facebook?

Názvy sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Instagram, Pokec, Skype či internetová encyklopédia Wikipédia – všetky píšeme s veľkým začiatočným písmenom.

SLOVENČINA: Ako je to s tým jednaním?

Krátky slovník slovenského jazyka hovorí, že nezvratný tvar slovesa jednať je nesprávny. Používame ho nesprávne vtedy, keď hovoríme o tom, že o niečom rokujeme, diskutujeme.

SLOVENČINA: Buď s čiarkou, alebo bez čiarky?

V prípade spojky alebo nepíšeme čiarku vtedy, keď ňou spájame dve slovné spojenia na rovnakej úrovni, to znamená, že nejde o vylučovací vzťah.