< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Sú príčinné spojky lebo a pretože rovnocenné?

Ilustračné foto. Foto: TASR, Milan Drozd

Výskyt v Slovenskom národnom korpuse mierne nahráva spojke lebo, ktorá sa používa približne o 20 % častejšie ako spojka pretože.

Bratislava 13. novembra (TASR) - Je nejaký rozdiel medzi príčinnými spojkami "lebo" a "pretože"? Touto otázkou sa zvyknú zaoberať citliví používatelia jazyka, ktorí očakávajú, že by sa dané spojky mohli odlišovať nejakým významovým, prípadne štýlovým odtienkom.

V ústrety im vychádzajú názory niektorých jazykovedcov, ktorí považujú spojku pretože za vhodnú do náučného štýlu, kde sa používa na presné (explicitné) vyjadrenie príčiny. Títo lingvisti neodporúčajú nahrádzať touto spojkou iné príčinné spojky v ostatných štýloch. Tam by sa mala používať najmä základná príčinná spojka lebo.

Za domovské prostredie spojky pretože možno teda označiť napr. vety: Na mikroúrovni závisia prípadné problémy organizmu aj od zloženia vody, ktorú človek vypil, pretože v bunkách môže byť hypotonické prostredie, bunka napučí a môže prasknúť, kým pri hypertonickom prostredí sa bunka, naopak, zvrašťuje dovnútra a pri izotomickom je bunka normálna. Pri odstraňovaní vychladnutých geotermálnych vôd musíme vziať do úvahy najprv všetky rozhodujúce faktory, a potom voliť spôsob odstránenia, pretože zloženie geotermálnej vody v samotných lokalitách a v jednotlivých vrtoch je rôznorodé.

Tento „predsudok“ voči spojke pretože však nie je vlastný všetkým jazykovým odborníkom a za prevažujúci možno označiť názor, že spojky lebo a pretože sú významovo rovnocenné. Obe sa považujú za základné príčinné spojky. Správne sú teda aj „neodborné“ vety, ako: Redaktori odmietli moderovať reláciu O päť minút 12, pretože dostali príkaz dodatočne pozvať Pavla Ruska. Časté sťahovanie jej pomohlo lepšie spoznať Bratislavu, pretože už bývala prakticky vo všetkých jej štvrtiach. Napriek tomu, že to bola dvanásta etapa, druhá polovica Vuelty, cítil som sa dobre, pretože v predchádzajúcich etapách som si šetril sily.

Štýlové rozlišovanie medzi spojkami lebo a pretože teda nie je povinné, zároveň však ani zakázané. Takže ak niekomu štylistický cit velí v bežnej komunikácii preferovať spojku lebo a spojku pretože si šetriť do náučných situácií, nespraví zle, nemôže však rovnaký prístup očakávať od svojho okolia.

Výskyt v Slovenskom národnom korpuse mierne nahráva spojke lebo, ktorá sa používa približne o 20 % častejšie ako spojka pretože.

V tejto súvislosti hodno ešte pripomenúť, že spojka pretože sa nemá klásť na začiatok viet – tam patrí iba spojka keďže. Nie je teda správne povedať: Pretože zápaly sú súčasťou mnohých zdravotných ťažkostí, tento liek je možné používať pri liečbe širokého okruhu ochorení. Pretože úhory patria medzi dravé ryby, lovia v noci. Pretože franskí panovníci boli zamestnaní obranou vlastných dŕžav proti Vikingom, resp. Maďarom, Ján VIII. bol ponechaný na seba aj pri obrane Itálie proti Arabom.

Vo všetkých týchto prípadoch má správne na začiatku stáť príčinná spojka keďže. Iba ona odkazuje na informáciu, ktorá ešte len zaznie. Naopak, spojka pretože nadväzuje na to, čo už vieme z predchádzajúceho textu.