< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

Robí herečka profesionálne divadlo, alebo profesionálne robí divadlo?

Ilustračná snímka. Foto: Fotoexpres - Saskia Maršalová

Slovosled je dôležitý. V tomto prípade ide o poradie slovesa a príslovky, ktorá ho rozvíja.

Bratislava 29. novembra (TASR) - V aktuálnej rozhlasovej reklame sa auto usiluje vcítiť do našich potrieb konštatovaním: Možno uvažujete práve o kúpe nového auta. Chce povedať: uvažujete práve teraz. Ale hovorí: práve o kúpe (a nie o požičaní alebo ukradnutí). Resp.: práve o kúpe nového auta (a nie o kúpe novej sedačky alebo rýchlovarnej kanvice).

Slovosled je dôležitý. V tomto prípade ide o poradie slovesa a príslovky, ktorá ho rozvíja.

Odborne sa vzťahu medzi slovesom a podradeným príslovkovým určením hovorí primkýnanie. Ono funguje aj pri spojení iných slovných druhov a zjednodušene znamená, že rozvíjací člen sa musí k nadradenému slovu „primknúť“ tak, aby bolo jasné, že patrí k nemu. Väčšinou sa to deje pozíciou tesne pri danom slove, a to spravidla pred ním. Práve pri spájaní slovies a prísloviek však nie je nutné, aby príslovka bola pred slovesom, jej poloha je pomere voľná.

Preto môžeme povedať: O medailových pozíciách rozhodne definitívne až najbližší víkend. Aj: O medailových pozíciách definitívne rozhodne až najbližší víkend.

Pozor si však musíme dať na situácie, keď poloha za slovesom spochybňuje príslušnosť k nemu a príslovku „primkýna“ k inému vetnému členu. Existuje učebnica s názvom Ako robiť profesionálne noviny. Máme slovo profesionálne vyslovovať tvrdo (profesionálne noviny), alebo mäkko (robiť profesionálne)? Dané poradie praje skôr prvému výkladu. Ak by autorka knihy chcela vyjadriť druhý význam, musela by knihu pomenovať Ako profesionálne robiť noviny.

Rozhodujúce teda je, ktorý vetný člen chceme príslovkou rozviť. Postaviť ju potom treba pred tento člen. Ak povieme, že pozitívne správy prišli konečne aj z Veľkej Británie, máme na mysli, že po iných štátoch sa konečne pridala aj Británia. Ak by sme chceli zdôrazniť, že správy prišli po dlhom čakaní, povedali by sme: pozitívne správy konečne prišli.

Ak sa polícia v austrálskom mestečku Bathurst rozhodla definitívne zaraziť výtržnosti počas automobilových pretekov, znamená to, že polícia chce výtržnosti zaraziť s konečnou platnosťou. Ak by sme chceli vyjadriť, že sa polícia rozhodla neodvolateľne, povedali by sme: polícia sa definitívne rozhodla.

Podobne, ak sa posťažujeme, že nám šéf chce vážne ublížiť, naznačujeme, že ublíženie bude rozsiahle. Ak by sme chceli upriamiť pozornosť na to, že šéf to myslí naozaj, povedali by sme: šéf mi vážne chce ublížiť.

Ukazuje sa teda, že istejšie je klásť príslovku pred sloveso, ak naozaj patrí k nemu. Zvyčajne je to zároveň elegantnejšie. Samozrejme, existuje niekoľko situácií, keď je štylisticky vhodnejšie poradie príslovky za slovesom, ktoré rozvíja. Typickou je potreba danú príslovku zdôrazniť: Som presvedčený, že keby dnes bolo možné usporiadať „novembrový míting“, občania by prišli svoje postoje vyjadriť zreteľne. V poradí – občania by prišli svoje postoje zreteľne vyjadriť – by dôraz padol na vyjadrenie.

Poradie za slovesom je vhodné aj pri viacnásobnom príslovkovom určení: Svoju reč adresovanú tete som otvoril slávnostne a vážne. O to viac, ak je príslovka vystupňovaná do komparatívu: K tomu sa ešte bude musieť vyjadriť zreteľnejšie a precíznejšie.

Za sloveso sa príslovka dostáva aj pri vzrušenej, emotívnej výpovedi: To chcete vážne tvrdiť? Je nám jasné, že sa myslí naozaj chcete a nie vyslovovať zásadné tvrdenia.

Pozícii príslovky voči slovesu sa teda oplatí venovať zvýšenú pozornosť, ak nechceme vyvolať zbytočný zmätok v chápaní významu. Je totiž rozdiel, či vláda chce seriózne zaútočiť na príjmy z trestnej činnosti, alebo seriózne chce zaútočiť na príjmy z trestnej činnosti.