SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Kandidovať za či na prezidenta?

Podstatné meno kandidát je viazané s predložkou na – kandidát na prezidenta, kandidát na predsedu, kandidát na poslanca.

SLOVENČINA: Kontaminácia zvádza na kríženie slovesných väzieb

Pri zeugme sa uviedli obe slovesá, ale zanedbala sa väzba jedného z nich. Pri kontaminácii sa objavuje len jedno sloveso, ktoré preberá nesprávnu väzbu od iného, obsahovo príbuzného.

SLOVENČINA: Zeugma nás pokúša zanedbať dvojitú väzbu

Jednoduchá definícia zeugmy znie, že je to chybná výpustka (elipsa).

SLOVENČINA: Píše sa čiarka pred príčastie, ovplyvňujúce význam vety?

V týchto problematických situáciách príčastia zväčša signalizujú tzv. polovetný prívlastok, čiže slovné spojenie rozvíjajúce nejaké podstatné meno.

Ak napomáhame čistú slovenčinu, zásadne nenapomáhajme kríženiu väzieb

Sloveso napomôcť (v nedokonavom tvare napomáhať) je synonymom slovesa podporiť a rovnako ako ono sa viaže zásadne s predmetom v akuzatíve.

SLOVENČINA: Pre a proti alebo za a proti?

V slovenskom jazyku sa často stretávame so slovným spojením pre a proti, čo je dôsledkom vplyvu českého jazyka.

SLOVENČINA: Záleží na niečom či od niečoho?

Sloveso záležať je vždy spájané s predložkou NA niečom, nie s predložkou OD.

SLOVENČINA: Treba rozlišovať slovesá myslím a myslím si

Sloveso myslieť nadobúda rôzne významové odtienky, ale ak niekto nemá problém s myslením, nemá problém ani s myslením.

SLOVENČINA: Prehrať vďaka súperovmu gólu je logický nezmysel

Predložka vďaka sa spája s vďačnosťou za dobrý vývoj situácie. Jej synonymom je aj predložka zásluhou.

SLOVENČINA: Nie je vhodné zatvárať školy kvôli chrípke

Minulý týždeň boli kvôli chrípke zatvorené štyri základné a stredné školy v okrese. Predložka kvôli tu naznačuje, že školy sa zatvorili, aby sa vyšlo v ústrety chrípke, na podporu chrípky.

SLOVENČINA: Nie je správne prosiť Boha za úrodu ani za dážď

Ak sa sloveso prosiť používa vo význame žiadať, spája sa s predložkou o.

SLOVENČINA: Spojenie a síce v spisovnej slovenčine neexistuje

Situácia, v ktorej by spojenie a síce pri vyratúvaní alebo konkretizovaní bolo správne, neexistuje. Stačí si teda jednoducho zapamätať, že za čiarkou sa a síce v slovenčine nepoužíva.

SLOVENČINA: Spojka síce nepatrí na začiatok vety

Spojka „síce“ sa vyskytuje v dvojčlenných odporovacích spojkách s odtienkom prípustky síce – ale, síce – no, síce – lenže.

SLOVENČINA: Kedy používame spojovník?

Pravidlá slovenského pravopisu definujú, že spojovník píšeme na vyjadrenie zlučovacieho vzťahu. Vymenúvajú množstvo jeho využití.

SLOVENČINA: Ak je neokrôchanec hrubý, aký je okrôchanec?

Neborák – chudák pochádza od nebožiaka a stopy vedú až k nebožtíkovi a nebohému človeku.

SLOVENČINA: Kedy používame pomlčku?

Jednoducho povedané – pomlčka oddeľuje, spojovník spája.

SLOVENČINA: Ako je to vlastne s písaním titulov?

Niektoré píšeme s malým písmenom, iné s veľkým, niektoré pred menom, iné za menom, niektoré bez čiarky, niektoré s čiarkou.

SLOVENČINA: Po správnosti nemôžeme nič označiť ako nepredstaviteľné

Rozdiel je vo význame. Keď „označujeme za“, vyslovujeme o niečom súd; keď „označujeme ako“, zaraďujeme do kategórie, pomenúvame.

SLOVENČINA: Dostávame darčeky na ježiška, alebo od Ježiška?

Slovenský národný korpus ukazuje, že Ježiško má skoro v 100 % výskytov veľké začiatočné písmeno. Keď sa už napíše s malým, autori pre istotu použijú aj úvodzovky.

SLOVENČINA: Možno usudzovať na niečo?

Usudzovať na niečo môžeme v slovenčine legitímne, táto väzba s akuzatívom je nedokonavému slovesu usudzovať vlastná.