SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Kedy píšeme zámená s veľkými písmenami

Prostredníctvom veľkého začiatočného písmena vyjadrujeme úctu voči danému adresátovi/adresátom.

SLOVENČINA: Nemáme bludište, demokratičnosť ani lehátka

Výnimku predstavuje slovo kolbište, v pôvodnom význame ohradené miesto na preteky koní alebo rytierske turnaje, ale v širšom význame akékoľvek bojisko, aj metaforické.

SLOVENČINA: Zamotať hlavu dokážu aj české predpony

Nespisovné predpony českého pôvodu sa zvyknú používať najmä v slovách prehlásenie, doprovod, doporučenie.

SLOVENČINA: Napadlo ma to, alebo napadlo mi to?

Spojenie napadlo mi nevzniklo v slovenčine – keď hovoríme o skutočnosti, v ktorej na nás zaútočila myšlienka. Ide o kalk (doslovné prevzatie) z nemčiny – es fiel mir ein.

SLOVENČINA: O či za päť minút?

Môžeme použiť obe predložky, avšak každá sa používa v inom prípade a má iný zmysel.

SLOVENČINA: Ako písať jednoslovné a viacslovné číslovky

Ak má radová číslovka iba jednotky a stovky alebo tisícky, píše sa spolu: stoprvý, dvetisícdruhý.

SLOVENČINA: Pôsobil v šesťdesiatich, alebo v šesťdesiatych rokoch?

Základné číslovky sa od päť vyššie skloňujú podľa vzoru päť, radové číslovky skloňujeme ako prídavné mená.

SLOVENČINA: Interpunkcia pri výpočte bodov

Prvé pravidlo hovorí, že za vetou, ktorá uvádza výpočet, píšeme dvojbodku.

SLOVENČINA: Pijeme ranú či rannú kávu?

Ak ide o prídavné meno odvodené od slova ráno s príponou –ný, píšeme zdvojené spoluhlásky nn. Ak prídavné meno znamená niečo skoré, včasné, používame tvar s jedným n – raný.

SLOVENČINA: Ako písať čiarku pri hodnotiacich časticiach

Hodnotiace častice sú tie, ktorými autor vyjadruje svoje subjektívne hodnotenie danej skutočnosti. Ide o častice ako – samozrejme, našťastie, prirodzene, pochopiteľne, bohužiaľ, žiaľ, pravda,...

SLOVENČINA: O ôsmich žiakoch z ôsmych tried

Ak je daná číslovka radová – čiže vyjadruje poradie a pýtame sa na ňu otázkou koľký v poradí?, používame plurálový tvar s ypsilonom.

SLOVENČINA: Žeby bolo také ťažké zistiť, ako by sa malo písať žeby?

Častica žeby zrastá s rôznymi opytovacími zámenami aj do výrazov kdežeby, akožeby, čožeby.

SLOVENČINA: Pristavme sa pri tom, kedy písať pritom

Vo význame súčasne, zároveň, popritom predstavuje slovo pritom príslovku, ktorú píšeme spolu.

SLOVENČINA: Na čo sa treba sústrediť, keď píšeme načo a začo

Kľúčové býva rozlíšenie ich príčinného významu.

SLOVENČINA: Ako na to: kedy písať nato?

Pri rozlišovaní spojeného alebo oddeleného písania nato/ na to sa ukazuje ako kľúčové rozlišovanie príčinného významu (dôvod, účel, cieľ).

SLOVENČINA: Doškrtaný text prepisujeme na čisto, alebo načisto?

Ide tu o konflikt medzi príslovkami a predložkovými spojeniami s platnosťou prísloviek, ktorým hovoríme aj príslovkové spojenia.

SLOVENČINA: Zlepšiť, alebo vylepšiť?

V Korpuse slovenského jazyka majú tvary slovesa zlepšiť päťnásobne početnejšie zastúpenie ako tvary slovesa vylepšiť

SLOVENČINA: Zaraďovať, alebo zaradzovať?

V tomto prípade je správne "ď". V slovenčine existuje iba sloveso zaraďovať – nie zaradzovať.

SLOVENČINA: Hovorím o svojom či mojom mieste?

Ak osoba, ktorej privlastňujeme, nie je podmetom vety, používame tvary zámena môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich. Ak privlastňujeme podmetu vety, používame rôzne tvary zámena svoj.

SLOVENČINA: Urobili sme to dvakrát či dva krát?

Princíp je úplne jednoduchý a jasný. Každé číslovkové spojenie s nesamostatnou časťou krát píšeme spolu, bez oddelenia medzerou.