SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA:Nepožadujme premiérove odstúpenie a prezidentove vyjadrenie

Problém je v skloňovaní privlastňovacieho prídavného mena v strednom rode.

SLOVENČINA: Urobili sme to dvakrát či dva krát?

Princíp je úplne jednoduchý a jasný. Každé číslovkové spojenie s nesamostatnou časťou krát píšeme spolu, bez oddelenia medzerou.

SLOVENČINA: Nemôžme? Správne je - nemôžeme

V niektorých štylistických situáciách môže byť aj nespisovný tvar vhodnejší, napr. v spojení ak môžte, pomôžte.

SLOVENČINA: Zvládnu to ženy samé – alebo samy?

Sám a samý sú dve odlišné slová s rôznymi významami. Spoločnú majú príslušnosť k vymedzovacím zámenám.

SLOVENČINA: Pozor na ypsilon v slovách ony, samy, rady

Netýkajú sa len žien.

SLOVENČINA: Ako skloňujeme mail?

Mail – cudzie slovo, neživotné, mužského rodu a zakončené na spoluhlásku l – skloňujeme podľa vzoru dub.

SLOVENČINA: Mojim – mojím. Aký je v tom rozdiel?

Jednoduchou pomôckou, ako rozoznať, či použiť, alebo nepoužiť dĺžeň v zámene, je opýtať sa, či je daný tvar v inštrumentáli jednotného čísla.

SLOVENČINA: Je to až tak zlé, alebo je to až také zlé

Zámená tak a taký sú obe ukazovacie, pričom v spojení s nejakou vlastnosťou vyjadrujú jej mieru, stupeň.

SLOVENČINA: Nemiešajme spojky ale a však

Spojky ale a však (aj spojky no a avšak) sú priraďovacie (teda spájajú v súvetí dve rovnocenné vety), konkrétnejšie odporovacie.

SLOVENČINA: Stojí to dve euro či dve eurá?

Chybné je používanie tvaru éur alebo eúr, správny je len tvar eur bez predĺženej samohlásky, tak ako aj pri iných prevzatých slovách (depo, dueto, eso, gesto, percento atď.).

SLOVENČINA: Vybraný, alebo vybratý?

Pozrime sa slovenčine na zúbky.

SLOVENČINA: Začať, alebo začať sa?

Pozrite sa s nami slovenčine na zúbky.