Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. december 2023Meniny má Marína
< sekcia Slovensko

AI: Novela školského zákona ignoruje segregáciu rómskych detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Amnesty International konštatuje, že až 65 percent rómskych detí je vzdelávaných v triedach, ktoré navštevujú len alebo prevažne rómske deti.

Bratislava 21. marca (TASR) - Novela školského zákona, ktorá sa nachádza v Národnej rade SR, ignoruje, že desiatky tisíc rómskych detí sú v dôsledku segregácie uväznené v bludnom kruhu chudoby a vyčleňovania. Tvrdí to Amnesty International (AI) s tým, že novela školského zákona ignoruje segregáciu. Ministerstvo školstva pre TASR v reakcii uviedlo, že definícia segregácie nie je súčasťou predloženej novely z dôvodu, že ide o nadrezortnú problematiku, ktorá by mala byť definovaná v antidiskriminačnom zákone.

Neschopnosť presadiť zákaz diskriminácie v prístupe k vzdelaniu má podľa AI dlhodobé a ďalekosiahle dôsledky pre 20.000 až 30.000 rómskych detí, ktoré sú naďalej vystavené segregácii a vzdelávaniu nízkej kvality. Organizácia konštatuje, že počet segregovaných detí rastie, kvalita ich vzdelania však klesá. "Aj novovznikajúce nástroje na predchádzanie diskriminácii, akým je právny nárok na miesto v materskej škole, môžu mať len veľmi malý vplyv na predchádzanie segregácii a jej odstránenie, ak nie sú sprevádzané systémovými a komplexnými opatreniami, ktoré v zákone celkom chýbajú," upozorňuje riaditeľ AI Slovensko Rado Sloboda.

AI konštatuje, že až 65 percent rómskych detí je vzdelávaných v triedach, ktoré navštevujú len alebo prevažne rómske deti. Väčšina škôl, ktoré navštevujú len alebo prevažne rómske deti, sa nachádza v blízkosti segregovaných rómskych lokalít. AI pripomína nedávny rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý vytýčil, že "štát v spolupráci s obcou musia prijať účinné opatrenia, aby segregácii zabránili, nie sa iba nečinne prizerať a odvolávať sa na strohú, často zle interpretovanú dikciu zákona". Súdom navrhované opatrenia sa v novele zákona podľa AI nenachádzajú. "Tých pár podporných opatrení, ktoré sú predmetom rokovania v národnej rade, nie sú automaticky nárokovateľné, naopak, o ich pridelení rozhoduje ministerstvo," upozornil Sloboda. Podľa neho potrebujeme komplexný a razantný súbor opatrení na odstránenie diskriminácie.

Novela prináša i zavedenie úvodných ročníkov, ktoré považuje AI za rizikové riešenie, a obáva sa, že prakticky ide o znovuzavedenie nultých ročníkov, ktoré sa v minulosti ukázali ako segregačné, s negatívnym vplyvom na kvalitu vzdelania aj úspešnosť detí v ďalšom štúdiu. "Existuje vysoké riziko, že úvodné ročníky budú navštevované primárne rómskymi deťmi, a preto je na mieste otázka, či sa tento legitímny cieľ úspešnosti detí v prvom ročníku nedá naplniť aj prostredníctvom vzdelávania v zmiešanom kolektíve," dodal Sloboda.

Zákaz opätovného opakovania ročníkov na jednotlivých stupňoch vzdelávania bol vyňatý podľa AI z predkladanej novely. "Podľa našich informácií až pre jednu tretinu detí, ktoré viackrát opakujú ročník/ročníky, je prvý stupeň vzdelania najvyšším dosiahnutým vzdelaním a iba jedno z desiatich detí pokračuje v štúdiu na strednej škole. Niektoré školy používajú inštitút tzv. prepadávania automatizovane. Našli sme aj školy, na ktorých takmer polovica detí opakuje prvý ročník," uviedla organizácia.

AI upozorňuje aj na neprimerane vysoké zastúpenie rómskych detí v systéme špeciálneho vzdelávania. Na viac ako troch štvrtinách špeciálnych škôl a tried sa vzdelávajú prevažne alebo výlučne rómske deti. "Systém špeciálneho vzdelávania je už príliš dlho zneužívaný a doplácajú naň rómske deti, preto považujeme za nevyhnutné vyhlásenie moratória na zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl a tried s ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia, tzv. variant A. Už nesmieme dopustiť, aby čo len jedno dieťa bolo nesprávne a nezákonne zaradené do špeciálneho vzdelávacieho prúdu," uzatvoril Sloboda.

Organizácia žiada, aby vláda a ministerstvo školstva prijali účinné a komplexné opatrenia na predchádzanie segregácii a jej odstraňovanie.

Rezort školstva uviedol, že čo sa týka monitorovania segregácie v školách, desegregačných aktivít a metodickej podpory v tejto oblasti, toto je predmetom intenzívnej činnosti novozaloženej pracovnej skupiny gestorovanej ministerstvom školstva. Jej úlohou je so záujmom viacerých participatívnych partnerov v nadväznosti na znenie reformy komponentu 6 plánu obnovy a odolnosti sa tejto problematike hĺbkovo venovať.

V rámci oblasti desegregácie ministerstvo školstva zverejnilo metodický materiál desegregácie škôl pre zriaďovateľov a riaditeľov s názvom Spolu v jednej (školskej) lavici. Metodický materiál predstavuje základný rámec opatrení a odporúčaní, ktoré sa majú realizovať v triedach, školách, mestách či regiónoch. "Rovnako tak rezort školstva pripravuje národný projekt zameraný na desegregáciu a inkluzívne triedy, ktorého cieľom bude vytvoriť podmienky na rozbehnutie desegregačných aktivít na úrovni základných škôl vo vybraných lokalitách Slovenska," poznamenali z ministerstva.

"Pri znižovaní počtu žiakov, ktorí opakujú ročníky, ponúka ministerstvo školstva v pripravovanej novele školského zákona súbor navrhovaných podporných opatrení, ktorý zahŕňa okrem iného aj napríklad úpravu cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní, zabezpečenie doučovania, pôsobenie pedagogického asistenta v triede. Prostredníctvom ich správne cieleného výberu a aplikácií sa predpokladá zvládnutie učiva u žiakov, čo však neznamená, že k úspešnému naplneniu tohto cieľa nie je potrebná participácia žiaka a jeho ochota, snaha a zodpovedný prístup," informoval rezort. Kombináciou týchto zložiek je podľa ministerstva veľký predpoklad, že percento žiakov opakujúcich ročník sa bude znižovať, a nie je preto potrebné zasahovať do takej citlivej problematiky, akou je výrazné upravovanie podmienok opakovania ročníka u žiakov.